Maza apmēra prasības

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Luksemburga

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Regulā minētās kompetentās tiesas spriedumu pasludināšanai ir miertiesas (justices de paix).

Saite uz valsts tīmekļa vietni: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix — Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L–2080 — Luxembourg

Tālr.: (+352) 475981-1
Fakss: (+352) 465434

Justice de paix — Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L–9211 — Diekirch

Tālr.: (+352) 808853-1
Fakss: (+352) 804190

Justice de paix — Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L–4006 — Esch-sur-Alzette

Tālr.: (+352) 530529

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Luksemburgā pieņemamais saziņas līdzeklis ir piegāde pa pastu.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Juridiskais uzņemšanas un informācijas dienests (Service d’accueil et d’information juridique) — Luksemburga
Cité Judiciaire
Bâtiment JP
L–2080 — Luxembourg

Tālr.: (+352) 221846

Juridiskais uzņemšanas un informācijas dienests (Service d’accueil et d’information juridique) — Dīkirhe
Justice de paix
Place Joseph Bech
L–9211 — Diekirch

Tālr.: (+352) 802315

Centre Européen des Consommateurs GIE — ‘CEC Luxembourg’ (Eiropas Patērētāju centrs EIG)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Tālr.: (+352) 268464 1

Fakss: (+352) 26845761

E-pasts: info@cecluxembourg.lu

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Luksemburgā atbilstoši procesuālajiem noteikumiem elektroniski izsniegšanas un saziņas līdzekļi vēl nav atzīti, un saziņa notiek pa pastu.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Sk. d) punktu.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Luksemburgā Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām nav jāmaksā tiesas nodeva kompetentajai tiesai.

Tomēr pēc sprieduma pasludināšanas pēc lietā uzvarējušās puses pieprasījuma var tikt iekasēta tiesas nodeva saistībā ar lēmuma izpildi.

Piemēro grozītos Lielhercoga 1991. gada 24. janvāra noteikumus, ar kuriem nosaka atlīdzības likmes tiesu izpildītājiem. Vairāk informācijas par šo tematu ir pieejams Luksemburgas Lielhercogistes Tiesu izpildītāju asociācijas tīmekļa vietnē — Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg: http://www.huissier.lu/

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs, vienotā fiksētā nodeva par tiesu izpildītāja (huissier de justice) dokumentu izsniegšanu ir EUR 138.

To var samaksāt tiesu izpildītājiem ar bankas pārskaitījumu.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Ja prasības summa nepārsniedz EUR 2000,00, miertiesas lēmums ir galīgs. Vienīgā pārsūdzēšanas iespēja ir apelācija par tiesību jautājumiem (pourvoi en cassation).

Ja prasības summa pārsniedz EUR 2000,00, miertiesas spriedumu, kas pasludināts pirmajā instancē, var pārsūdzēt, iesniedzot pilnu apelāciju (appel) rajona tiesas (tribunal d’arrondissement) priekšsēdētājam. Apelāciju var iesniegt prasītājs vai tā advokāts. Tiesā akreditēta advokāta ((avocat à la cour) pārstāvība nav obligāta. Termiņš apelācijas iesniegšanai ir 40 dienas no sprieduma paziņošanas. Tiesas kanceleja uzaicina puses uz tiesas sēdi vismaz astoņas dienas iepriekš. Ja puses dzīvo citā ES dalībvalstī, šo termiņu pagarina attāluma dēļ par 15 dienām atbilstoši jaunā Civilprocesa kodeksa 167. pantam. Tiesas process, ko vada rajona tiesas priekšsēdētājs, ir mutisks.

Apelācijas par tiesību jautājumiem var iesniegt pret miertiesu galīgajiem lēmumiem un rajona tiesas priekšsēdētāja pieņemtiem lēmumiem. Apelācijas par tiesību jautājumiem izskata Kasācijas tiesa (Cour de Cassation); tiesas akreditēta advokāta pārstāvība ir obligāta.

Saite uz valsts tīmekļa vietni: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement — Luxembourg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité Judiciaire
L-2080 — Luxembourg

Tālr.: (+352) 475981-1

Tribunal d'arrondissement — Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tālr.: (352) 803214-1
Fakss: (352) 807119

Cour de Cassation
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L–2080 — Luxembourg

Tālr.: (+352) 475981-2369/2373

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Tās miertiesas galvenais tiesnesis, kas pieņēma lēmumu, vai viņa aizstājējs ir kompetents izspriest lietas, kas ierosinātas ar pieteikumu par pārskatīšanu.

Pieteikums par pārskatīšanu vai nu atbildētājam, vai viņa pilnvarotam pārstāvim jāiesniedz rakstiski tās tiesas kancelejā, kas pieņēma lēmumu. Tiesas akreditēta advokāta pārstāvība nav obligāta, un puses var ierasties personīgi, vai arī tām var palīdzēt vai tās var pārstāvēt jebkura no jaunā Civilprocesa kodeksa 106. pantā minētajām personām (saite: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf — 21. lpp. et seq.).

Tiesas kanceleja uzaicina puses uz tiesas sēdi vismaz astoņas dienas iepriekš. Saskaņā ar jaunā Civilprocesa kodeksa 103. un 167. pantu šo termiņu pagarina, ja pušu domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta nav Luksemburgā. Tiesas process miertiesā ir mutisks.

Saite uz valsts tīmekļa vietni: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix — Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 — Luxembourg

Tālr.: (+352) 475981-1
Fakss: (+352) 465434

Justice de paix — Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L–9211 — Diekirch

Tālr.: (+352) 808853-1
Fakss: (+352) 804190

Justice de paix — Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L–4006 — Esch-sur-Alzette

Tālr.: (+352) 530,529

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Luksemburgā pieņemamās valodas ir franču un vācu valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes ietādes

1)    Luksemburgā tiesas spriedumu izpildi nodrošina tiesu izpildītāji.

Tiesu izpildītāju kontaktinformācija ir pieejama Luksemburgas Lielhercogistes Tiesu izpildītāju asociācijas tīmekļa vietnē (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg): http://www.huissier.lu/.

2)    Regulas (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, 23. panta nolūkos kompetentā iestāde ir rajona tiesas priekšsēdētājs.

Lapa atjaunināta: 03/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.