Maza apmēra prasības

Malta

Saturu nodrošina
Malta

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Tiesas, kuras ir kompetentas izsniegt lēmumus Eiropas procedūrās maza apmēra prasībām, ir Mazo prasību tribunāls (Malta) un Mazo prasību tribunāls (Gozo).

Sīkāka informācija par šiem tribunāliem:

Mazo prasību tribunāls (Malta)

Tālrunis: 00356 25902000

E-pasts: courts.justice@gov.mt

Adrese: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.

Mazo prasību tribunāls (Gozo)

Tālrunis: 00356 22156650

E-pasts: gozocourts@mgoz@gov.mt

Adrese: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Atļautie saziņas līdzekļi ir šādi: vēršoties tiesas kancelejā personīgi, pa pastu, pa faksu vai pa e-pastu.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Ja prasību iesniedzis patērētājs pret personu, kas veic komercdarbību, iestāde, kas sniedz praktisku palīdzību, ir ECC-Net Malta - Maltas Eiropas Patērētāju centrs. ECC-Net Malta adrese ir:

Consumer House

47A, South Street, Valletta VLT1101 Malta.

E-pasts: ecc.malta@gov.mt

Ja prasību ir iesniegusi persona, kas veic komercdarbību, pret citu personu, kas veic komercdarbību, praktisko palīdzību sniedz Malta Enterprise. Malta Enterprise adrese ir:

Malta Enterprise Corporation

Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta.

E-pasts: info@maltaenterprise.com

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Maltas procesuālie tiesību akti neparedz elektroniskas metodes kā paziņošanas līdzekļus. Elektronisku metožu izmantošana paziņošanas nolūkos nav ne iespējama, ne pieņemama.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Nevienai personai vai profesionālim nav šāda pienākuma.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Nodevas ir šādas: EUR 40 par A veidlapas iesniegšanu un EUR 7,20 par katru atbildētājiem izsniegto paziņojumu. Izmantojot C veidlapu, nodeva ir EUR 25 un EUR 7,20 par katru paziņojumu.  Attiecībā uz 15.a pantu maksājuma veids ir ar bankas pārskaitījumu.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Ja pārsūdzības tiek iesniegtas par Maltas Mazo prasību tribunāla pieņemtajiem lēmumiem, pārsūdzības var iesniegt Maltas Apelācijas tiesā (zemākā jurisdikcija), bet, ja pārsūdzības tiek iesniegtas par Gozo Mazo prasību tribunāla pieņemtajiem lēmumiem, pārsūdzības var iesniegt Gozo Apelācijas tiesā (zemākā jurisdikcija).

Saskaņā ar Maltas tiesību aktu 380. nodaļas 8. pantu pārsūdzību var iesniegt, iesniedzot pieteikumu divdesmit dienu laikā pēc lēmuma. 8. panta 2. punkts nosaka, ka neatkarīgi no prasības summas pārsūdzību vienmēr var iesniegt šādos gadījumos:

a) visās lietās, kas saistītas ar tribunāla jurisdikciju;

b) par visiem noilguma tiesību jautājumiem;

c) attiecībā uz jebkuru 380. nodaļas 7. panta 2. punkta noteikumu pārkāpumu. Šis pants nosaka, ka tribunālam ir jāpārtrauc tiesvedība, ja prasību tiek mēģināts novērst ar aizstāvību, ietverot jautājumu, kas ir ārpus tribunāla jurisdikcijas, un/vai, ja kompetentajā tiesā tiek izskatīta prasība, kuras iznākums var ietekmēt tribunālam iesniegto prasību.

d) ja tribunāls ir rīkojies tādā veidā, kas ir pretrunā objektivitātes un taisnīguma noteikumiem, un šāda rīcība ir kaitējusi apelācijas iesniedzēja tiesībām.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Saskaņā ar Regulas 18. pantu pārskatīšanas lūgumus iesniedz Maltas vai Gozo Mazo prasību tribunālam.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Pieņemamā valoda ir maltiešu valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Iestādes, kas atbildīgas par lēmumu izpildi, ir Miertiesa (Malta) vai Miertiesa (Gozo) atkarībā no tās personas dzīvesvietas, pret kuru lēmums tiek izpildīts.

Lapa atjaunināta: 25/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.