Maza apmēra prasības

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Lietas, kas saistītas ar Eiropas maza apmēra prasībām, izskata un izspriež apakšrajona tiesas tiesnesis (kantonrechter).

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa pašreizējās redakcijas 33. pantu prasības pieteikumus var iesniegt elektroniski, ja vien to atļauj tiesas procesuālie noteikumi. Pašlaik neviena no tiesām neļauj prasības pieteikumus iesniegt elektroniski. Pieteikumus var iesniegt tikai šādi:

  • nosūtot pa pastu;
  • iesniedzot tiesas kancelejā.

Saistībā ar tiesību aktiem par procesuālo noteikumu vienkāršošanu un digitalizāciju, kuri vēl joprojām ir procesā (ieskaitot jaunu Civilprocesa kodeksa 33. pantu), Īstenošanas likumā ir iekļauti noteikumi par elektronisku iesniegšanu. Šie noteikumi varētu stāties spēkā vēlāk.

Civilprocesa kodeksa jaunais 30.c pants nosaka, ka tiesvedība jāierosina elektroniski. Atbilstoši 30.c panta 4. punktam fiziskām personām un asociācijām, kuru statūti nav noformēti kā notariāls akts, dokumenti nav jāiesniedz elektroniski, izņemot, ja tās pārstāv trešā persona, kura sniedz profesionālu juridisko palīdzību.

Dokumentu, ar kuriem uzsāk tiesvedību, tieša elektroniska iesniegšana no citas dalībvalsts vēl kādu laiku nebūs iespējama. Puses no citas dalībvalsts, kurām ir profesionāls pārstāvis Nīderlandē, varēs iesniegt dokumentus elektroniski. Puses no ārvalstīm, kurām nav likumīgā pārstāvja, bet kuras vēlas uzsākt tiesvedību, jāievēro papīra formāta dokumentu iesniegšanai noteiktā procedūra.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Praktisku palīdzību var sniegt Juridiskais dienests (Juridisch Loket) un konkrētāk — Eiropas Patērētāju informācijas centrs, ko uztur Juridiskais dienests.

Sk. http://www.eccnederland.nl un http://www.juridischloket.nl.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Dokumentu izsniegšana atbilstoši Regulas 13. panta 1. punktam un rakstiska saziņa atbilstoši Regulas 13. panta 2. punktam notiek saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 30.e pantu. Pēc iepriekš minēto tiesību aktu stāšanās spēkā Nīderlande vadīsies no pieņēmuma, ka tiesvedību var uzsākt elektroniski.

Atbilstoši Civilprocesa kodeksa 30.e. pantam citu dokumentu iesniegšana, kas nav konkrēti noteikta, un cita saziņa starp tiesu un pusēm notiks elektroniski, ja vien nebūs piemērojams 30.c panta 5. punkts. Saskaņā ar 30.c panta 5. punktu pusēm, kurām nav noteikts pienākums dokumentus nosūtīt elektroniski un kuras to nedara, ir jāievēro papīra formāta dokumentu iesniegšanai noteiktā procedūra.

Atbilstoši tiesību aktiem par procesuālo tiesību aktu vienkāršošanu un digitalizāciju pusēm, kuru dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, pagaidām nav tehniski iespējams iesniegt dokumentus tieši (sk. b) punktu iepriekš) un nosūtīt tos, izmantojot tiesu digitālo sistēmu. Ne ārvalstu uzņēmumiem, ne fiziskām personām nav pienākuma dokumentus iesniegt elektroniski. Ja pusei no citas dalībvalsts ir likumīgais pārstāvis Nīderlandē, tiesvedība notiek elektroniski, un attiecīgi tiesa 13. panta 1. punktā minētos dokumentus var izsniegt elektroniski.

Pusēm, kurām nav noteiks pienākums iesniegt dokumentus elektroniski un kurām nav likumīgā pārstāvja, dokumentus nogādā pa pastu.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Sk. d) punktā izklāstīto informāciju.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Tiesas nodevas maksā tikai personas, kuras iesniedz prasības apakšrajona tiesā. Atbildētājiem tiesas nodevas nav jāmaksā. Attiecībā uz tiesas nodevu summu, ja tā jāmaksā, Nīderlandē nošķir:

  • prasības par summu, kas mazāka par EUR 500, vai par nenoteiktu summu, un
  • prasības par summu no EUR 500 līdz EUR 12 500.

Ir trīs veidu vienotās likmes. Tas, kura likme ir piemērojama, ir atkarīgs no tā, vai prasītājs ir juridiska persona, fiziska persona vai fiziska persona ar ierobežotu finansiālo spēju.

Attiecībā uz likmēm sk. vietni www.rechtspraak.nl.

Attālinātus maksājumus Nīderlandes tiesām var veikt ar bankas pārskaitījumu. Tiesas sekretāra nosūtītajā paziņojumā par nodevām (griffienota) ir norādīti tiesas bankas konta rekvizīti. Tiesas nodevas jāpārskaita uz norādīto kontu.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Saskaņā ar valsts tiesību normām apelācijas pret apakšrajona tiesas tiesneša lēmumiem var iesniegt apelācijas tiesai (gerechtshof) Eiropas maza apmēra prasībās par summu, sākot no EUR 1750. Termiņš apelācijas iesniegšanai ir 30 dienas no lēmuma datuma.

Informāciju par tiesām Nīderlandē sk. vietnē http://www.rechtspraak.nl.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Atbildētāji var iesniegt apakšrajona tiesai, kas pieņēmusi lēmumu Eiropas maza apmēra prasības lietā, lūgumrakstu par lēmuma pārskatīšanu, pamatojoties uz Regulas 18. panta 1. punktu. Šāds lūgumraksts jāiesniedz 18. panta 2. punktā noteiktajā 30 dienu termiņā.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Apliecinājumiem regulas 20. panta 2. punkta nozīmē, kurus izdevusi tiesa citā dalībvalstī, jābūt sagatavotiem vai pārtulkotiem nīderlandiešu valodā.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Par Eiropas maza apmēra prasības lietā pieņemta lēmuma izpildi atbild Nīderlandes tiesu izpildītāji.

Attiecībā uz iestādēm, kas atbild par Regulas (EK) Nr. 861/2007 23. panta piemērošanu, sk. Likuma, ar ko īsteno Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, 8. pantu.

Likuma, ar ko īsteno Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, 8. pants:

Attiecībā uz Regulas 22. un 23. pantā minētajām izpildes prasībām piemēro Civilprocesa kodeksa 438. pantu.

Civilprocesa kodeksa 438. pants

1. Strīdus, kas rodas saistībā ar izpildi, nodod izšķiršanai rajona tiesai (rechtbank), kurai būtu jurisdikcija saskaņā ar parastajiem noteikumiem vai kuras ģeogrāfiskajā jurisdikcijā ir veicama konfiskācija, atrodas viens vai vairāki attiecīgie īpašumi vai ir īstenojama izpilde.

2. Lai pieprasītu pagaidu noregulējuma pasākumu, pieteikumu pagaidu noregulējuma tiesvedības uzsākšanai (kort geding) var iesniegt arī pagaidu noregulējuma tiesnesim (voorzieningsrechter) tiesā, kam ir jurisdikcija atbilstoši 1. punktam. Neskarot citas tā pilnvaras, pagaidu noregulējuma tiesnesis pēc pieprasījuma var apturēt izpildi uz noteiktu laiku vai līdz sprieduma pasludināšanai strīdā vai nolemt, ka izpildi var sākt vai turpināt tikai tad, ja tiek samaksāts nodrošinājums. Tiesnesis var atcelt apķīlāšanu neatkarīgi no tā, vai ir samaksāts nodrošinājums. Izpildes procesā tiesnesis var izdot rīkojumu par formalitāšu nepilnību novēršanu, nosakot, kuras nepilnīgās formalitātes ir jāveic atkārtoti un kurš sedz ar to saistītās izmaksas. Tiesnesis var izdot rīkojumu, ka jebkurai trešai personai, kura iestājusies lietā, ir jāpiekrīt izpildes turpināšanai vai jāsadarbojas procedūrā neatkarīgi no tā, vai puse, kura pieprasa izpildi, ir samaksājusi nodrošinājumu.

3. Ja lieta nav attiecināma uz pagaidu noregulējuma tiesvedību, tiesnesis, kurš izskata pieteikumu, tā vietā, lai noraidītu pieteikumu, pēc prasītāja lūguma var nodot lietu rajona tiesai, norādot datumu, kurā tā jāizskata. Atbildētāju, kurš neierodas noteiktajā datumā un kuru tiesā nepārstāv advokāts, atzīst par zaudējušu lietā, ja viņš ir bijis uzaicināts uz tiesas sēdi konkrētajā datumā, pienācīgi ņemot vērā tiesas pavēstē paredzēto termiņu vai termiņu, kuru noteicis pagaidu noregulējuma tiesnesis pēc prasītāja lūguma.

4. Ja par izpildi atbildīgajam tiesu izpildītājam tiek iesniegts iebildums ar aicinājumu pieņemt tūlītēju pagaidu noregulējuma pasākumu, tiesu izpildītājs var vērsties pie pagaidu noregulējuma tiesneša ar ziņojumu, ko viņš sagatavojis par attiecīgo lietu, prasot, lai tiesnesis pieņem pagaidu noregulējuma pasākumu, izspriežot lietu starp pusēm. Pagaidu noregulējuma tiesnesis aptur tiesvedību līdz pušu uzaicināšanai uz tiesu, ja vien viņš neuzskata, ka, ņemot vērā iebilduma veidu, ir vajadzīgs tūlītējs lēmums. Tiesu izpildītājam, kurš īsteno šīs pilnvaras, nesaņemot piekrišanu no puses, kura prasa izpildi, var likt pašam segt izmaksas, ja tiek secināts, ka šāda rīcība ir bijusi nepamatota.

5. Trešā persona var iebilst pret izpildi, iesniedzot pretenziju gan pusei, kura prasa izpildi, gan pusei, pret kuru tiek vērsta izpilde.

Panta 3. un 5. punkts tiks grozīts, lai ņemtu vērā procesā esošos tiesību aktus par procesuālo noteikumu vienkāršošanu un digitalizāciju:

3. Ja lieta nav attiecināma uz pagaidu noregulējuma tiesvedību, tiesnesis, kurš izskata pieteikumu, tā vietā, lai noraidītu pieteikumu, pēc prasītāja lūguma var nodot lietu rajona tiesai. Tiesa, kurai lieta tiek nodota, nekavējoties nosaka nākamās procesuālās darbības datumu. Atbildētāju, kurš neierodas noteiktajā datumā un kuru tiesā nepārstāv advokāts, atzīst par zaudējušu lietā tikai tad, ja viņš ir bijis uzaicināts uz tiesas sēdi konkrētajā datumā, pienācīgi ņemot vērā tiesas pavēstē paredzēto termiņu vai termiņu, kuru noteicis pagaidu noregulējuma tiesnesis pēc prasītāja lūguma.

5. Trešā persona var iebilst pret izpildi, iesniedzot pretenziju gan prasītājam, gan pusei, pret kuru tiek vērsta izpilde.

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.