Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Maza apmēra prasības

Ziemeļīrija

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Ziemeļīrija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Ziemeļīrijā rajona tiesa ir kompetenta pasludināt spriedumu lietās saistībā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Lietu izskatīs apgabala tiesnesis.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Ziemeļīrijas tiesas, lai uzsāktu Eiropas maza apmēra prasību procedūru, saziņai atzīst ierakstīts pirmās klases pasta sūtījumus (sakarā ar to, ka nepieciešams nomaksāt tiesas nodevu procesa sākšanai

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests sniegs praktisku palīdzību saskaņā ar 11. pantu, taču tas nevar sniegt juridiskas konsultācijas par regulu.

Pilsoņu konsultāciju birojs vai citi patērētāju konsultāciju centri, kas darbojas Ziemeļīrijā, arī var sniegt praktisku palīdzību. Papildu palīdzību var sniegt advokāts. Ziemeļīrijas Juristu biedrība var sniegt vietējo advokātu kontaktinformāciju.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Saskaņā ar Ziemeļīrijas procesuālajiem noteikumiem nav tehniski pieejama un pieņemama dokumentu izsniegšana un saziņa elektroniskiem līdzekļiem. Saziņas līdzeklis ir ierakstīts pirmās klases pasta sūtījums.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Nevienai personai Ziemeļīrijā nebūs pienākuma pieņemt dokumentu, kas izsniegts, izmantojot elektroniskus līdzekļus.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Pašlaik Ziemeļīrijā nav jāmaksā tiesas nodevas saistībā ar Eiropas maza apmēra prasību procedūru. Tomēr šī nostāja tiek pārskatīta.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Ziemeļīrijā nav paredzēta iespēja pārsūdzēt Eiropas maza apmēra prasību procedūras ietvaros izdotu rīkojumu.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Pieteikums būtu jāiesniedz tiesā, kura ir pasludinājusi spriedumu. Ziemeļīrijā rajona tiesa ir kompetenta pārskatīt spriedumu.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu oficiālā pieņemamā valoda ir angļu valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Kompetentā iestāde 23. panta piemērošanas nolūkos būs Tiesu izpildītāju birojs un galvenais tiesu izpildītājs (Master, Enforcement of Judgments). Tāpat kā iekšzemes maza apmēra prasību procedūras gadījumā, arī Eiropas maza apmēra prasību procedūrā uzvarējusī puse būs atbildīga par pasākumu veikšanu tiesas rīkojuma izpildei.

Lapa atjaunināta: 23/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.