Maza apmēra prasības

Polija

Saturu nodrošina
Polija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Polija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Rajona tiesas (sądy rejonowe) vai apgabaltiesas (sądy okręgowe).

Principā jurisdikcija ir rajona tiesai (pirmajā instancē). Tomēr apgabaltiesai ir jurisdikcija (pirmajā instancē) lietās, kas ir apgabaltiesu piekritībā pēc būtības neatkarīgi no prasījuma vērtības. Tie ir, piemēram, īpašuma prasījumi par autortiesību aizsardzību.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Rakstiski apsvērumi papīra formātā.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Klientu apkalpošanas dienesti (Biura Obsługi Interesantów) rajona tiesās un apgabaltiesās.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Elektroniskās saziņas metodes nav atļautas.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Nav šāda pienākuma.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Iekasē noteiktu nodevu PLN 100 apmērā par pieteikumiem lietās, ko izskata atbilstoši Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām. Tādu pašu nodevu iekasē arī par apelācijas sūdzību iesniegšanu.

Tiesas nodevas civillietās var samaksāt bezskaidras naudas veidā ar pārskaitījumu uz kompetentās tiesas norēķinu kontu (konta informāciju var uzzināt tieši no tiesas, tiesas tīmekļa vietnē vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē), tieši tiesas kasē vai iegādājoties tiesas nodevu markas, kas pieejamas tiesas kasē.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Regulas 7. panta 2. punktā noteiktajos apstākļos kompetentā tiesa pieņem spriedumu, ko attiecīgā puse var pārsūdzēt otrās instances tiesā (t. i., rajona tiesas spriedumus pārsūdz apgabaltiesā, un apgabaltiesas spriedumus pārsūdz apelācijas tiesā). Apelācijas sūdzības jāiesniedz tiesā, kas pieņēmusi apstrīdēto spriedumu, divu nedēļu laikā no pamatotā sprieduma piegādes sūdzības iesniedzējam. Ja attiecīgā puse nepieprasa pamatota sprieduma izsniegšanu vienas nedēļas laikā no sprieduma paziņošanas (vai, ja spriedums pieņemts slēgtā tiesas sēdē, vienas nedēļas laikā no sprieduma saņemšanas), termiņš apelācijas sūdzības iesniegšanai sākas tad, kad beidzas termiņš šāda pieprasījuma iesniegšanai (Civilprocesa kodeksa 316. panta 1. punkts un 367. panta 1. un 2. punkts saistībā ar 369. un 505.26 pantu). Regulas 7. panta 3. punktā noteiktajos apstākļos tiesa pieņem aizmugurisku spriedumu. Atbildētājs var iesniegt iebildumu pret aizmugurisku spriedumu tiesai, kas pieņēmusi aizmugurisko spriedumu. Nelabvēlīga rezultāta gadījumā pieteikuma iesniedzējam ir pārsūdzības tiesības atbilstoši vispārējiem noteikumiem (Civilprocesa kodeksa 339. panta 1. punkts, 342. pants un 344. panta 1. punkts).

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Pieteikums atcelt spriedumu (Civilprocesa kodeksa 505.27a pants). Šādu pieteikumu ir kompetenta izskatīt tiesa, kas pieņēmusi spriedumu.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Poļu valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes ietādes

Tiesu izpildītāji (komornicy) ir kompetentās iestādes attiecībā uz to spriedumu izpildi, kas pieņemti atbilstoši Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām. Sūdzības par tiesu izpildītāju veiktajām darbībām var iesniegt kompetentajā rajona tiesā. Juridiskais pamats: Civilprocesa kodeksa 767. panta 1. punkts.

Pieteikumi par izpildes atteikumu jāiesniedz apgabaltiesai, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka domicils vai juridiskā adrese, vai, ja šādas tiesas nav, apgabaltiesai, kuras jurisdikcijā ir plānota vai notiek izpilde.

Par pasākumu īstenošanu atbildīgā iestāde atbilstoši Regulas 23. pantam ir kompetentā rajona tiesa. Juridiskais pamats: Civilprocesa kodeksa 1153.20 panta 1. un 2. punkts (attiecībā uz izpildi, ko īsteno Polijā, pamatojoties uz spriedumu, kas pieņemts atbilstoši Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām citā ES dalībvalstī) vai Civilprocesa kodeksa 820.2 pants (attiecībā uz izpildi, ko īsteno Polijā, pamatojoties uz izpildu dokumenta rīkojumu tāda sprieduma veidā, kuru pieņēmusi Polijas tiesa atbilstoši Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām un kurš ietver izpildāmības deklarāciju).

Lapa atjaunināta: 04/04/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.