Maza apmēra prasības

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Portugāle

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Vietējās civiltiesas un vispārējās jurisdikcijas tiesas.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Pa pastu ierakstītā vēstulē, pa faksu vai izmantojot elektronisko datu pārraidi.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

DGAJ — Tiesu pārvaldības ģenerāldirektorāts (http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home).

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Ir pieejami šādi saziņas līdzekļi:

  • elektroniska saziņa, izmantojot IT sistēmu, kas atbalsta tiesu darbu (tīmekļa vietne https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx), ja puses ir iecēlušas likumīgos pārstāvjus. Šajā nolūkā puses likumīgajam pārstāvim vispirms jāpiesakās reģistrācijai struktūrā, kurai uzdots pārvaldīt piekļuvi IT sistēmai (Civilprocesa kodeksa 132. panta 1. un 3. punkts, 247. un 248. pants un ministra 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma (Portaria) Nr. 280/2013 3., 5., 25. un 26. punkts);
  • saziņa, nosūtot ierakstītu vēstuli uz puses dzīvesvietas vai galvenā biroja adresi, vai uz paziņošanai izvēlēto adresi, ja puse nav iecēlusi likumīgo pārstāvi (Civilprocesa kodeksa 249. pants).

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Likumīgie pārstāvji, tiesneši, prokurori un tiesas amatpersonas, izmantojot IT sistēmu, kas atbalsta tiesu darbu (https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx) (ministra 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojuma (Portaria) Nr. 280/2013 3. un 5. punkts).

Likumīgajiem pārstāvjiem vispirms jāpiesakās reģistrācijai struktūrā, kurai uzdots pārvaldīt piekļuvi IT sistēmai. Jāatzīmē, ka sistēma sertificē paziņojuma iesniegšanas datumu, un tiek pieņemts, ka ziņojums ir iesniegts trešajā dienā vai - alternatīvi - nākamajā darbdienā pēc tā sagatavošanas (Civilprocesa kodeksa 247. un 248. pants).

Ja puse nav iecēlusi likumīgo pārstāvi, paziņojumus nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz puses dzīvesvietas vai galvenā biroja adresi, vai uz paziņojumu saņemšanai izvēlēto adresi. Pieņem, kas paziņojums ir iesniegts trešajā dienā vai - alternatīvi - pirmajā darbdienā pēc reģistrācijas datuma (Civilprocesa kodeksa 249. panta 1. punkts).

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

- Ja prasības summa ir līdz 2000 eiro: 102 eiro (viena norēķinu vienība);

- ja prasības summa ir no 2000 eiro līdz EUR 5000 eiro: 204 eiro (divas norēķinu vienības).

Ja lieta ir īpaši sarežģīta, tiesnesis var nolemt par šādu izmaksu piemērošanu:

- Ja prasības summa ir līdz 2000 eiro: 153 eiro (pusotra norēķinu vienība);

- ja prasības summa ir no 2000 eiro līdz EUR 5000 eiro: 306 eiro (trīs norēķinu vienības).

(Ar 2008. gada 26. februāra Dekrētlikumu Nr. 34/2008 apstiprināto Noteikumu par procesuālajām izmaksām (ar jaunākajiem grozījumiem) 6. punkta 1. un 5. apakšpunkts)

Ja atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1896/2006 17. panta 1. punkta a) apakšpunktam Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā atbildētājs iesniedz paziņojumu par iebildumu un tiesvedība turpinās, tiesvedībā maksājamo summu prasītāja gadījumā samazina par procesuālo izmaksu summu, kas jāmaksā par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

Samazinājums var būt 201 eiro (viena norēķinu vienība) vai 153 eiro (pusotra norēķinu vienība). (Ar 2008. gada 26. februāra Dekrētlikumu Nr. 34/2008 apstiprināto Noteikumu par procesuālajām izmaksām (ar jaunākajiem grozījumiem) 7. panta 6. punktu)

Ja ir iesniegta pretprasība (šādā gadījumā izmaksu aprēķināšanai abu prasījumu summas tiek saskaitītas kopā un tāpēc var rasties situācija, ka iesaistītā summa sasniedz 10 000 eiro) - ja prasības summa ir no 8000,01 eiro līdz 10 000 eiro, maksa būs trīs norēķinu vienības (306 eiro) vai četras ar pusi norēķinu vienības (459 eiro) īpaši sarežģītās lietās. Jānorāda, ka lietās, kur iesaistītā summa ir no 5000,01 eiro līdz 8000 eiro, maksa ir divas norēķinu vienības (204 eiro) vai trīs norēķinu vienības (306 eiro) īpaši sarežģītās lietās (Ar 2008. gada 26. februāra Dekrētlikumu Nr. 34/2008 apstiprināto Noteikumu par procesuālajām izmaksām (ar jaunākajiem grozījumiem) 11. pants saistībā ar Civilprocesa kodeksa 145.panta 5. punktu, 530. panta 2. punktu, 299. panta 1. un 2. punktu un 297. panta 2. punktu).

Pieņemamā maksājuma metode ir bankas pārskaitījums.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Apelācijas iesniegšana ir pieļaujama tikai Civilprocesa kodeksa 629. panta 2. punktā vai 696. pantā paredzētajās situācijās.

Tādējādi atbilstoši Civilprocesa kodeksa 629. panta 2. punktam neatkarīgi no prasības summas un zaudējušās puses zaudējumu apmēra apelācija vienmēr ir pieļaujama:

a) pamatojoties uz to, ka ir pārkāpti noteikumi par starptautisko jurisdikciju, noteikumi par prasības priekšmeta jurisdikciju vai hierarhisko jurisdikciju, vai ja pastāv pretruna galīgam tiesas lēmumam;

b) pret lēmumiem attiecībā uz prasības summu vai saistītām summām, pamatojoties uz to, ka summa pārsniedz robežvērtību, kuru noteikusi tiesa, kam tika iesniegts pieteikums;

c) pret lēmumiem, kas pieņemti tajā pašā likumdošanas jomā un par to pašu tiesību pamatjautājumu un ir pretrunā Augstākās tiesas vienotajai judikatūrai;

d) pret apelācijas tiesas spriedumu, kas ir pretrunā citam tās pašas vai citas apelācijas tiesas spriedumam tajā pašā likumdošanas jomā un par to pašu tiesību pamatjautājumu un pret ko nevar iesniegt parasto apelāciju citu iemeslu dēļ, kas nav tiesas noteiktā prasības summas robežvērtība, ja vien nav pasludināts spriedums, kurā izklāstītā vienotā judikatūra ir saskaņā ar lēmumu.

Atbilstoši Civilprocesa kodeksa 696. pantam galīgs lēmums var būt pārskatīšanas priekšmets tikai tad, ja:

a) citā galīgā lēmumā ir pierādīts, ka pārskatāmais lēmums ir rezultāts tiesneša izdarītam pārkāpumam viņa pienākumu izpildē;

b) tiek konstatēts, ka dokumentārie pierādījumi vai oficiālās tiesai sniegtās liecības, vai eksperta vai arbitra paziņojums ir nepatiesi, un tas jebkurā no šiem gadījumiem varēja būt noteicošs faktors pārskatāmajā lēmumā, un šis jautājums nav apspriests tiesvedībā, kurā pieņemts lēmums;

c) ir iesniegts dokuments, par ko attiecīgā puse nav zinājusi vai ko tā nav varējusi izmantot tiesvedībā, kurā pieņemts pārskatāmais lēmums, un šāds dokuments pats par sevi ir pietiekams, lai mainītu lēmumu par labu lietā zaudējušai pusei;

d) atzīšanās, atsaukšana vai piekrišana, pamatojoties uz kuru pieņemts lēmums, ir spēkā neesoša, vai to var atzīt par spēkā neesošu;

e) rīcība un izpilde ir notikusi aizmuguriski, bez jebkādas atbildētāja klātbūtnes, un tiek pierādīts, ka nav bijusi izsniegta tiesas pavēste vai ka izsniegtā tiesas pavēste ir spēkā neesoša;

f) lēmums nav saderīgs ar starptautiskas apelācijas struktūras galīgo lēmumu, kas ir saistošs Portugāles valstij;

g) strīda pamatā ir bijusi pušu simulēta darbība, un tiesa, neapzinādamās, ka ir notikusi krāpšana, nav izmantojusi tai ar 612. pantu piešķirtās pilnvaras.

Atbilstoši Civilprocesa kodeksa 638. panta 1. punktam termiņš apelācijas iesniegšanai ir 30 dienas no lēmuma paziņošanas.

Atbilstoši Civilprocesa kodeksa 697. panta 2. un 3. punktam ārkārtas apelāciju par pārskatīšanu nevar iesniegt, ja kopš galīgā lēmuma pieņemšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi. Termiņš šādas apelācijas iesniegšanai ir 60 dienas, skaitot:

i. 696. panta a) punkta gadījumā - no dienas, kad pieņemts galīgais lēmums, kas ir pārskatīšanas pamatā;

ii. 696. panta f) punkta gadījumā - no dienas, kad lēmums, kas ir pārskatīšanas pamatā, kļuvis galīgs;

iii. citos gadījumos - no dienas, kad apelācijas iesniedzējs ir saņēmis dokumentu vai ir informēts par apstākļiem, kas ir pārskatīšanas pamatā.

iv. Civilprocesa kodeksa 696. panta g) punkta gadījumā termiņš apelācijas iesniegšanai ir divi gadi, skaitot no brīža, kad apelācijas iesniedzējs ir informēts par nolēmumu, neskarot iepriekš minēto piecu gadu termiņu.

Jurisdikcija lemt par apelāciju Civilprocesa kodeksa 629. panta 2. punktā paredzētajos apstākļos ir Tribunais de Relação (apelācijas tiesām) un Civilprocesa kodeksa 696. pantā paredzētajos apstākļos - tiesām, kas pieņēmušas pārskatāmos lēmumus, kā norādīts a) punktā.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Apelāciju iesniedz tiesā, kas pieņēmusi pārskatāmo lēmumu, un apelācijas iesniedzējam jānorāda fakti, ar kuriem apelācija ir pamatota. Kopā ar apelāciju apelācijas iesniedzējam jāiesniedz apliecinājums par lēmumu vai dokuments, ar kuru ir pamatota prasība (Civilprocesa kodeksa 697. panta 1. punkts un 698. pants).

Jurisdikcija lemt par apelāciju ir tiesai, kura pieņēmusi pārskatāmo lēmumu, kā norādīts a) punktā.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Angļu, franču un spāņu valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Jurisdikcija attiecībā uz izpildi ir juízos de execução (izpildes tiesām). Ja izpildes tiesu nav, jurisdikcija ir vietējām civiltiesām un vispārējās jurisdikcijas tiesām.

Prasības par Portugāles tiesu pieņemtu lēmumu izpildi iesniedz tiesvedībā, kurā lēmums pieņemts (Civilprocesa kodeksa 85. panta 1. punkts). Tad izpildes prasību, papilddokumentus un lēmuma kopiju nekavējoties nosūta tiesai, kurai ir jurisdikcija, ja ir šāda tiesa (Civilprocesa kodeksa 85. panta 2. punkts).

Ja lēmums pieņemts citā dalībvalstī, jurisdikcija ir atbildētāja dzīvesvietas tiesai (Civilprocesa kodeksa 90. pants).

Lapa atjaunināta: 20/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.