Maza apmēra prasības

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
 • Tiesas, kuras ir kompetentas pieņemt lēmumu Eiropas procedūrās maza apmēra prasībām, ir rajonu tiesas (judecătorii) saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 94. panta 1. punkta k) apakšpunktu (Likums Nr. 134/2010, atkārtoti publicēts[1], ar grozījumiem, turpmāk tekstā saukts CPK).

[1]Publicēts: Rumānijas Oficiālais Vēstnesis, I daļa, Nr. 247, 2015. gada 10. aprīlis.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

 • Saskaņā ar CPK 148. panta 2. punktā noteikto parasto kārtību pieteikumu, kas iesniegts tiesā personīgi vai uz pilnvaras pamata, var rakstīt elektroniskā formātā, ja tas atbilst likumā noteiktajiem nosacījumiem (ja nepieciešams, ir piemērojama arī šī regula gadījumos, ja CPK pieprasa, lai pušu iesniegumi, argumenti vai secinājumi vai citi procesuālie dokumenti, kas iesniegti tiesā, būtu rakstiski – CPK 148. panta 3. punkts).
 • Saskaņā ar CPK 199. panta 1. punktā noteikto parasto kārtību prasības pieteikums (cerere de chemare în judecată), kas iesniegts personīgi vai uz pilnvaras pamata, pa pastu, ar kurjera starpniecību, pa faksu, ieskenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektronisks dokuments, tiek reģistrēts un apzīmogots ar saņemšanas datumu.
 • N.B.: Īpašajā mazo prasību procedūrā (attiecībā uz iekšējiem strīdiem) prasības iesniedzējs uzsāk šo procesu, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot vai nosūtot to kompetentajai tiesai pa pastu vai izmantojot jebkādus citus līdzekļus, kas ļauj izsniegt apstiprinājumu par saņemšanu (CPK 1029. panta 1. punkts).

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
 • Mēs plānojam veikt tiesību aktu izmaiņas, lai varētu iesniegt praktiskās palīdzības pieprasījumus, aizpildot veidlapas. Mēs atjaunināsim informāciju pēc nepieciešamo tiesību aktu izmaiņu veikšanas.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
 • CPK 154. panta 6. punkts

6.) Pavēstes un citus procesuālus dokumentus var izsniegt tiesas ierēdnis vai pa faksu, e-pastu / ar citiem līdzekļiem, kas ļauj pārsūtīt dokumenta saturu un saņemšanas apstiprinājumu, ja attiecīgā puse ir iesniegusi tiesai viņa / viņas kontaktinformāciju šim nolūkam. Lai saņemtu apstiprinājumu, tiesa, nosūtot procesuālo dokumentu, nosūta arī veidlapu, kurā ir norādīts: tiesas nosaukums, datums, attiecīgā ierēdņa vārds un nosūtītie dokumenti; šī veidlapa jāaizpilda adresātam, skaidri norādot saņemšanas datumu un vārdu, un to paraksta par korespondences saņemšanu atbildīgā persona. Veidlapu nosūta atpakaļ tiesai pa faksu, e-pastu vai ar citiem līdzekļiem.

 • CPK 205. panta 2. punkta a) apakšpunkts

Atbilde ietver: atbildētāja vārdu un uzvārdu, personas identifikācijas numuru, domicila vai dzīvesvietas adresi vai attiecībā uz juridiskām personām nosaukumu un juridisko adresi, un attiecīgā gadījumā reģistrācijas kodu vai nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, reģistrācijas numuru komercreģistrā vai juridisku personu reģistrā, kā arī bankas kontu, ja atbildētājs to nav norādījis prasības pieteikumā. Attiecīgi piemēro 148. panta 1. punkta II) apakšpunkta noteikumus. Ja atbildētājs dzīvo ārzemēs, atbildē norāda arī adresi Rumānijā, uz kuru tiks nosūtīti visi paziņojumi par lietu.

 • CPK 194. panta a) punkts

Prasības pieteikumā norāda:

a) pušu vārdus un uzvārdus, domicila vai dzīvesvietas adreses vai attiecībā uz juridiskām personām juridisko adresi. Tajā iekļauj arī personas identifikācijas numuru vai attiecīgā gadījumā reģistrācijas kodu vai nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, reģistrācijas numuru komercreģistrā vai juridisko personu reģistrā, kā arī prasības iesniedzēja un atbildētāja bankas kontu, ja pusēm ir vai arī šie identifikācijas elementi ir piešķirti saskaņā ar likumu tiktāl, ciktāl tie ir zināmi prasības iesniedzējam. Piemēro 148. panta 1. punkta II) apakšpunkta noteikumus. Ja prasības iesniedzējs dzīvo ārzemēs, atbildē norāda arī adresi Rumānijā, uz kuru tiks nosūtīti visi paziņojumi par lietu.

 • CPK 148. panta 1.-3. punkts

1) Jebkurš pieprasījums, kas adresēts tiesām, ir jāiesniedz rakstveidā, un tajā jāiekļauj tās tiesas nosaukums, kurai tas ir adresēts, kā arī pušu vārds un uzvārds, domicila vai dzīvesvietas adrese vai attiecīgā gadījumā to uzņēmējdarbības nosaukums un atrašanās vieta, to pārstāvju vārds un uzvārds, domicila vai dzīvesvietas adrese, attiecīgā gadījumā prasības priekšmets un vērtība, attiecīgā gadījumā, prasības pamatojums un paraksts. Vajadzības gadījumā pieprasījumā jāietver arī šim nolūkam paredzētā pušu norādītā e-pasta adrese vai līguma informācija, kā arī tālruņa numurs, faksa numurs un tamlīdzīga informācija.

2) Pieteikumus, kas iesniegti personīgi vai uz pilnvaras pamata, var rakstīt elektroniskā veidā, ja tas atbilst likumā noteiktajiem nosacījumiem.

3) Šā panta 2. apakšpunkta nosacījumi attiecīgi attiecas arī uz gadījumiem, ja šis Kodekss prasa, lai pušu iesniegumi, argumenti vai secinājumi vai citi tiesā iesniegtie procesuālie dokumenti būtu rakstiski.

 • CPK 169. pants

Pēc tam, kad lieta ir iesniegta tiesā, pieteikumus, atbildes vai citus dokumentus tieši tiesai var nosūtīt advokāts vai juriskonsults, ja pusēm tāds ir. Šajā gadījumā pieprasījuma saņēmējs apliecina tiesā iesniegtās kopijas saņemšanu vai, attiecīgā gadījumā, iesniegšanu, izmantojot jebkuru citu līdzekli, kas nodrošina šīs procedūras pabeigšanu.

 • CPK 199. panta 1. punkts

1) Prasības pieteikums, kas iesniegts personīgi vai uz pilnvaras pamata, pa pastu, ar kurjera starpniecību, pa faksu, ieskenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektronisks dokuments, tiek reģistrēts un apzīmogots ar saņemšanas datumu.

 • CPK 149. panta 4. punkts

4) Ja paziņojums ir paziņots saskaņā ar likumu pa faksu vai e-pastu, ierēdnim automātiski ir pienākums sagatavot paziņojuma kopijas uz tās puses rēķina, kurai ir pienākums iesniegt paziņojumu. Turpina piemērot 154. panta 6. apakšpunkta noteikumus.

 • Īpašajā mazo prasību procedūrā (attiecībā uz iekšējiem strīdiem) prasības iesniedzējs uzsāk šo procesu, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot vai nosūtot to kompetentajai tiesai pa pastu vai izmantojot jebkādus citus līdzekļus, kas nodrošina, ka var tikt izsniegts apstiprinājums par saņemšanu (CPK 1029. panta 1. punkts).

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

 • Ja tiesa saskaņā ar likumu paziņo procesuālos dokumentus elektroniski, pusēm ir pienākums pieņemt šādus paziņojumus. Tas attiecas tikai uz gadījumiem, kad puses (vai to pārstāvji, tostarp advokāti) ir norādījušas savu e-pasta adresi (skatīt arī atbildi uz d) apakšpunktu).
 • Ja puse saskaņā ar likumu paziņo procesuālos dokumentus elektroniski, pusēm ir pienākums pieņemt šādus paziņojumus.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
 • Valdības steidzamības kārtā pieņemtā rīkojuma Nr. 80/2013 par tiesu zīmognodevām 10. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 2. un 3. punkts

1) Attiecībā uz izpildi uz turpmāk uzskaitītajiem pieteikumiem attiecas šādas nodevas:

(…)

b) pieteikums izpildes apturēšanai, ieskaitot pagaidu izpildāmību — RON 50.

2) Ja izpilde tiek apstrīdēta, nodevu aprēķina, pamatojoties uz apstrīdētajā izpildē iesaistīto preču vērtību vai attiecīgā parāda summu, ja parāds ir mazāks par preču vērtību. Šī nodeva nedrīkst pārsniegt RON 1000, neatkarīgi no strīda summas. Ja izpildes priekšmetu nevar novērtēt naudā, maksa par iebildumu pret izpildes procedūru ir RON 100.

3) Ja saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 712. panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem iebildums pret izpildes procesu atsaucas uz faktu vai tiesību aktu, kas attiecas uz likuma saturu, zīmognodevu nosaka saskaņā ar 3. panta 1. punktu.

 • Valdības steidzamības kārtā pieņemtā rīkojuma Nr. 80/2013 par tiesu zīmognodevām 33. panta 1. punkts

Tiesu zīmognodevas maksā avansā, izņemot gadījumus, kad tas paredzēts likumā.

 • Valdības steidzamības kārtā pieņemtā rīkojuma Nr. 80/2013 par tiesu zīmognodevām 40. panta 1. un 2. punkts

Ja personas, kurai jāmaksā tiesu zīmognodeva, domicila vai pastāvīgās dzīvesvietas adrese vai attiecīgā gadījumā juridiskā adrese nav Rumānijā, zīmognodeva jāiemaksā tās administratīvās vienības vietējā budžeta kontā, kurā atrodas tiesa, kas ierosina prasību vai pieteikumu, izmantojot skaidru naudu, ar bankas pārskaitījumu vai tiešsaistes sistēmu; šis konts ir atsevišķs vietējā budžeta ieņēmumu konts “tiesu un citu valsts nodevu maksājumiem” administratīvajā teritoriālajā vienībā, kurā atrodas fiziskās personas domicils vai dzīvesvieta, vai attiecīgā gadījumā juridiskās personas juridiskā adrese.

 • Lai nodrošinātu augstu paredzamības līmeni, mēs plānojam grozīt tiesību aktus, lai jo īpaši atbilstu 15.a panta a) apakšpunktam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 2015/2421, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un Regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru. Mēs atjaunināsim informāciju pēc nepieciešamo tiesību aktu grozījumu veikšanas.
 • N.B.: Tīmekļa vietnē http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx katrai tiesai ir apakšnodaļa ar nosaukumu “Bine de ştiut” [Noderīga informācija], kurā ir informācija par kontiem, kuros var apmaksāt zīmognodevas.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

 • Saskaņā ar regulas 17. pantu pārsūdzību var iesniegt tribunālam (otrās instances tiesai) 30 dienu laikā pēc lēmuma izsniegšanas (466. panta 1. punkts, 468. panta 1. punkts un 94. panta 1. punkta k) apakšpunkts saistībā ar CPK 95. panta 2. punktu).
 • N.B.: Īpašajā mazo prasību procedūrā (attiecībā uz iekšējiem strīdiem) rajona tiesas lēmumu var pārsūdzēt tikai tribunālā, pārsūdzību iesniedzot 30 dienu laikā pēc lēmuma izsniegšanas (CPK 1033. panta 1. punkts).

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
 • Parastās procedūras noteikumi:

- pārsūdzību par galīgā sprieduma atcelšanu (contestație în anulare) var iesniegt, ja pieteikuma iesniedzējs netika pienācīgi uzaicināts vai ja viņš / viņa nepiedalījās tiesvedībā; pārsūdzību par atcelšanu iesniedz tai tiesai, kuras spriedums tiek apstrīdēts (CPK 503. panta 1. punkts un 505. panta 1. punkts);

- sprieduma pārskatīšanu pēc būtības (vai nē) (revizuire) var pieprasīt, ja pusei bija liegta iespēja ierasties tiesā no tās neatkarīgu apstākļu dēļ, un tā par to bija paziņojusi tiesai; pārskatīšanas pieteikums jāiesniedz tiesai, kas izsniegusi lēmumu, kura pārskatīšanu pieprasa (CPK 509. panta 1., 9. un 2. punkts un 510. panta 1. punkts);

- pusei, kura nokavējusi termiņu, piešķir jaunu termiņu tikai tad, ja tā var sniegt pienācīgi pamatotus aizkavēšanās iemeslus; šajā nolūkā puse izpilda procesuālo dokumentu ne vēlāk kā 15 dienas pēc rīcības aizkavēšanas iemesla beigām un vienlaikus pieprasa jaunu termiņu; pārsūdzību gadījumā šis termiņš ir identisks tam, kas paredzēts pārsūdzības procedūrām; pieprasījumu par jaunu termiņu izskata tiesa, kas ir kompetenta izskatīt pieteikumu par tiesībām, kas tiek izmantotas noteiktajā termiņā (CPK 186. pants).

 • Mēs plānojam grozīt tiesību aktus, lai tie attiecīgi atbilstu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 2015/2421, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un Regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru. Mēs atjaunināsim informāciju pēc nepieciešamo tiesību aktu grozījumu veikšanas.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Rumāņu valoda.

Lapa atjaunināta: 19/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.