Maza apmēra prasības

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Rumānija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Piekritība izskatīt maza apmēra prasības pirmajā instancē ir rajonu tiesām. To spriedumus var pārsūdzēt tikai tribunālā, pārsūdzību iesniedzot 30 dienu laikā pēc pēc lēmuma izsniegšanas. Sk. I/10. panta 2. punktu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 119/2006 par dažiem pasākumiem, kas vajadzīgi noteiktu Kopienas regulu piemērošanai no dienas, kad Rumānija pievienojas ES, kas apstiprināts ar Likumu Nr. 191/2007 ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

 • Saskaņā ar CPK 148. panta 2. punktā noteikto parasto kārtību pieteikumu, kas iesniegts tiesā personīgi vai uz pilnvaras pamata, var rakstīt elektroniskā formātā, ja tas atbilst likumā noteiktajiem nosacījumiem (ja nepieciešams, ir piemērojama arī šī regula gadījumos, ja CPK pieprasa, lai pušu iesniegumi, argumenti vai secinājumi vai citi procesuālie dokumenti, kas iesniegti tiesā, būtu rakstiski – CPK 148. panta 3. punkts).
 • Saskaņā ar CPK 199. panta 1. punktā noteikto parasto kārtību prasības pieteikums (cerere de chemare în judecată), kas iesniegts personīgi vai uz pilnvaras pamata, pa pastu, ar kurjera starpniecību, pa faksu, ieskenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektronisks dokuments, tiek reģistrēts un apzīmogots ar saņemšanas datumu.
 • N.B.: Īpašajā mazo prasību procedūrā (attiecībā uz iekšējiem strīdiem) prasības iesniedzējs uzsāk šo procesu, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot vai nosūtot to kompetentajai tiesai pa pastu vai izmantojot jebkādus citus līdzekļus, kas ļauj izsniegt apstiprinājumu par saņemšanu (CPK 1029. panta 1. punkts).

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Saskaņā ar 11. panta 1. punktu Regulā Nr. 861/2007 ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem praktisku palīdzību pieteikuma veidlapas aizpildīšanā sniedz advokāti, ko šajā nolūkā rotācijas kārtībā ik pēc trim mēnešiem juridiskās palīdzības dienesta ietvaros ieceļ advokātu kolēģija. Šādi iecelto advokātu saraksts un viņu kontaktinformācija tiek publicēta Rumānijas Advokātu kolēģiju savienības un katras advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē un nosūtīta katrai tiesai publicēšanai uz vietas un tiesu portālā. Par sniegto praktisko palīdzību advokātam ir tiesības uz honorāru, kas noteikts saskaņā ar likumu noslēgtajā protokolā, ar ko nosaka honorārus, kas maksājami advokātiem par ārpustiesas un juridiskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu. Advokātam nav tiesību saņemt no personas, kurai sniegta palīdzība, nekāda veida atalgojumu vai citu atlīdzību. Sk. I/10. panta 1. punktu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 119/2006 par dažiem pasākumiem, kas vajadzīgi noteiktu Kopienas regulu piemērošanai no dienas, kad Rumānija pievienojas ES, kas apstiprināts ar Likumu Nr. 191/2007 ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

 • CPK 154. panta 6. un 6.1 punkts

Pavēstes un citus procesuālus dokumentus tiesas kanceleja var izsniegt pa faksu, e-pastu vai ar citiem līdzekļiem, kas ļauj pārsūtīt dokumenta saturu un saņemšanas apstiprinājumu, ja attiecīgā puse ir iesniegusi tiesai šim nolūkam atbilstošu informāciju. Izsniegtajiem procesuālajiem dokumentiem pievieno paplašināto tiesas elektronisko parakstu, kas aizstāj tiesas zīmogu un tiesas sekretāra parakstu kā obligātās atsauces uz pavēstes. Katrai tiesai būs viens paplašinātais elektroniskais paraksts pavēstēm un procesuālajiem dokumentiem Pavēsti un citus procesuālos dokumentus uzskata par izsniegtiem, kad no sistēmas, kas izmantota nosūtīšanai, ir saņemts paziņojums, ka tie ir nonākuši pie adresāta saskaņā ar adresāta sniegto informāciju.

 • CPK 205. panta 2. punkta a) apakšpunkts

Atbilde ietver: atbildētāja vārdu un uzvārdu, personas identifikācijas numuru, domicila vai dzīvesvietas adresi vai attiecībā uz juridiskām personām nosaukumu un juridisko adresi, un attiecīgā gadījumā reģistrācijas kodu vai nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, reģistrācijas numuru komercreģistrā vai juridisku personu reģistrā, kā arī bankas kontu, ja atbildētājs to nav norādījis prasības pieteikumā. Attiecīgi piemēro 148. panta 1. punkta II) apakšpunkta noteikumus. Ja atbildētājs dzīvo ārzemēs, atbildē norāda arī adresi Rumānijā, uz kuru tiks nosūtīti visi paziņojumi par lietu.

 • CPK 194. panta a) punkts

Prasības pieteikumā norāda:

a) pušu vārdus un uzvārdus, domicila vai dzīvesvietas adreses vai attiecībā uz juridiskām personām juridisko adresi. Tajā iekļauj arī personas identifikācijas numuru vai attiecīgā gadījumā reģistrācijas kodu vai nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, reģistrācijas numuru komercreģistrā vai juridisko personu reģistrā, kā arī prasības iesniedzēja un atbildētāja bankas kontu, ja pusēm ir vai arī šie identifikācijas elementi ir piešķirti saskaņā ar likumu tiktāl, ciktāl tie ir zināmi prasības iesniedzējam. Piemēro 148. panta 1. punkta II) apakšpunkta noteikumus. Ja prasības iesniedzējs dzīvo ārzemēs, atbildē norāda arī adresi Rumānijā, uz kuru tiks nosūtīti visi paziņojumi par lietu.

 • CPK 148. panta 1.–3. punkts

1) Jebkurš pieprasījums, kas adresēts tiesām, ir jāiesniedz rakstveidā, un tajā jāiekļauj tās tiesas nosaukums, kurai tas ir adresēts, kā arī pušu vārds un uzvārds, domicila vai dzīvesvietas adrese vai attiecīgā gadījumā to uzņēmējdarbības nosaukums un atrašanās vieta, to pārstāvju vārds un uzvārds, domicila vai dzīvesvietas adrese, attiecīgā gadījumā prasības priekšmets un vērtība, attiecīgā gadījumā, prasības pamatojums un paraksts. Vajadzības gadījumā pieprasījumā jāietver arī šim nolūkam paredzētā pušu norādītā e-pasta adrese vai līguma informācija, kā arī tālruņa numurs, faksa numurs un tamlīdzīga informācija.

2) Pieteikumus, kas iesniegti personīgi vai uz pilnvaras pamata, var rakstīt elektroniskā veidā, ja tas atbilst likumā noteiktajiem nosacījumiem.

3) Šā panta 2. apakšpunkta nosacījumi attiecīgi attiecas arī uz gadījumiem, ja šis Kodekss prasa, lai pušu iesniegumi, argumenti vai secinājumi vai citi tiesā iesniegtie procesuālie dokumenti būtu rakstiski.

 • CPK 169. pants

Pēc tam, kad lieta ir iesniegta tiesā, pieteikumus, atbildes vai citus dokumentus tieši tiesai var nosūtīt advokāts vai juriskonsults, ja pusēm tāds ir. Šajā gadījumā pieprasījuma saņēmējs apliecina tiesā iesniegtās kopijas saņemšanu vai, attiecīgā gadījumā, iesniegšanu, izmantojot jebkuru citu līdzekli, kas nodrošina šīs procedūras pabeigšanu.

 • CPK 199. panta 1. punkts

1) Prasības pieteikums, kas iesniegts personīgi vai uz pilnvaras pamata, pa pastu, ar kurjera starpniecību, pa faksu, ieskenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektronisks dokuments, tiek reģistrēts un apzīmogots ar saņemšanas datumu.

 • CPK 149. panta 4. punkts

4) Ja paziņojums ir paziņots saskaņā ar likumu pa faksu vai e-pastu, ierēdnim automātiski ir pienākums sagatavot paziņojuma kopijas uz tās puses rēķina, kurai ir pienākums iesniegt paziņojumu. Turpina piemērot 154. panta 6. apakšpunkta noteikumus.

Īpašajā procedūrā maza apmēra prasībām (attiecībā uz iekšējiem strīdiem) prasības iesniedzējs uzsāk šo procesu, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot vai nosūtot to kompetentajai tiesai pa pastu vai izmantojot jebkādus citus līdzekļus, kas nodrošina, ka var tikt izsniegts apstiprinājums par saņemšanu (CPK 1029. panta 1. punkts).

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

 • Ja tiesa saskaņā ar likumu paziņo procesuālos dokumentus elektroniski, pusēm ir pienākums pieņemt šādus paziņojumus. Tas attiecas tikai uz gadījumiem, kad puses (vai to pārstāvji, tostarp advokāti) ir norādījušas savu e-pasta adresi (skatīt arī atbildi uz d) apakšpunktu).
 • Ja puse saskaņā ar likumu paziņo procesuālos dokumentus elektroniski, pusēm ir pienākums pieņemt šādus paziņojumus.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

 • Valdības ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 par tiesu zīmognodevām 10. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 2. un 3. punkts

1) Attiecībā uz izpildi uz turpmāk uzskaitītajiem pieteikumiem attiecas šādas nodevas:

(…)

b) pieteikums izpildes apturēšanai, ieskaitot pagaidu izpildāmību — 50 RON.

2) Ja izpilde tiek apstrīdēta, nodevu aprēķina, pamatojoties uz apstrīdētajā izpildē iesaistīto preču vērtību vai attiecīgā parāda summu, ja parāds ir mazāks par preču vērtību. Šī nodeva nedrīkst pārsniegt 1000 RON, neatkarīgi no strīda summas. Ja izpildes priekšmetu nevar novērtēt naudā, maksa par iebildumu pret izpildes procedūru ir 100 RON.

3) Ja saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 712. panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem iebildums pret izpildes procesu atsaucas uz faktu vai tiesību aktu, kas attiecas uz likuma saturu, zīmognodevu nosaka saskaņā ar 3. panta 1. punktu.

 • Valdības ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 par tiesu zīmognodevām 33. panta 1. punkts

Tiesu zīmognodevas maksā avansā, izņemot gadījumus, kad tas paredzēts likumā.

 • Valdības ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 par tiesu zīmognodevām 40. panta 1. un 2. punkts

Ja personas, kurai jāmaksā tiesu zīmognodeva, domicila vai pastāvīgās dzīvesvietas adrese vai attiecīgā gadījumā juridiskā adrese nav Rumānijā, zīmognodeva jāiemaksā tās administratīvās vienības vietējā budžeta kontā, kurā atrodas tiesa, kas ierosina prasību vai pieteikumu, izmantojot skaidru naudu, ar bankas pārskaitījumu vai tiešsaistes sistēmu; šis konts ir atsevišķs vietējā budžeta ieņēmumu konts “tiesu un citu valsts nodevu maksājumiem” administratīvajā teritoriālajā vienībā, kurā atrodas fiziskās personas domicils vai dzīvesvieta, vai attiecīgā gadījumā juridiskās personas juridiskā adrese.

Maza apmēra prasībām, kas iesniegtas saskaņā ar Civilprocesa kodeksā vai regulā par maza apmēra prasībām paredzēto īpašo procedūru, piemēro nodevu 50 RON apmērā, ja prasības summa nepārsniedz 2000 RON vai ja summa euro nepārsniedz 2000 RON ekvivalentu, un 200 RON prasībām, kuru vērtība pārsniedz 2000 RON vai kuru vērtība euro pārsniedz 2000 RON ekvivalentu. Sk. Ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 par tiesu zīmognodevām 6. panta 1. punktu.

NB. Tīmekļa vietnē https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx katrai tiesai ir apakšnodaļa ar nosaukumu “Bine de ştiut” [Noderīga informācija], kurā ir informācija par kontiem, kuros var apmaksāt zīmognodevas.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

 • Saskaņā ar regulas 17. pantu pārsūdzību var iesniegt tribunālam (otrās instances tiesai) 30 dienu laikā pēc lēmuma izsniegšanas (466. panta 1. punkts, 468. panta 1. punkts un 94. panta 1. punkta k) apakšpunkts saistībā ar CPK 95. panta 2. punktu).
 • N.B.: Īpašajā mazo prasību procedūrā (attiecībā uz iekšējiem strīdiem) rajona tiesas lēmumu var pārsūdzēt tikai tribunālā, pārsūdzību iesniedzot 30 dienu laikā pēc lēmuma izsniegšanas (CPK 1033. panta 1. punkts).

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

 • Parastās procedūras noteikumi:

pārsūdzību par galīgā sprieduma atcelšanu (ārkārtas pārsūdzību) var iesniegt, ja pieteikuma iesniedzējs nav pienācīgi uzaicināts ierasties tiesā un nav piedalījies tiesas procesā; pārsūdzību par atcelšanu iesniedz tai tiesai, kuras spriedums tiek apstrīdēts (CPK 503. panta 1. punkts un 505. panta 1. punkts);

sprieduma pārskatīšanu pēc būtības (vai nē) (ārkārtas pārsūdzību) var pieprasīt, ja pusei bija liegta iespēja ierasties tiesā no tās neatkarīgu apstākļu dēļ, un tā par to bija paziņojusi tiesai; pārskatīšanas pieteikums jāiesniedz tiesai, kas izsniegusi lēmumu, kura pārskatīšanu pieprasa (CPK 509. panta 1., 9. un 2. punkts un 510. panta 1. punkts);

pusei, kura nokavējusi termiņu, piešķir jaunu termiņu tikai tad, ja tā var sniegt pienācīgi pamatotus aizkavēšanās iemeslus; šajā nolūkā puse izpilda procesuālo dokumentu ne vēlāk kā 15 dienas pēc rīcības aizkavēšanas iemesla beigām un vienlaikus pieprasa jaunu termiņu; pārsūdzību gadījumā šis termiņš ir identisks tam, kas paredzēts pārsūdzības procedūrām; pieprasījumu par jaunu termiņu izskata tiesa, kas ir kompetenta izskatīt pieteikumu par tiesībām, kas tiek izmantotas noteiktajā termiņā (CPK 186. pants).

Uz pārskatīšanas pieteikumu attiecas tās tiesas jurisdikcija, kuras spriedums tiek apstrīdēts. Sk. I/10. panta 3. punktu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 119/2006 par dažiem pasākumiem, kas vajadzīgi noteiktu Kopienas regulu piemērošanai no dienas, kad Rumānija pievienojas ES, kas apstiprināts ar Likumu Nr. 191/2007 ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Rumāņu valoda.

Lapa atjaunināta: 14/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.