Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Maza apmēra prasības

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Skotija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Tiesa, kas kompetenta pasludināt spriedumu Eiropas procedūras maza apmēra prasībām ietvaros Skotijā ir Šerifa tiesa, un visos gadījumos procedūru izpildīs šerifs.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Lai Skotijā sāktu Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, pieņemamie saziņas līdzekļi ir līdzīgi tiem, ko izmanto iekšzemes vienkāršajā procedūrā, proti, parasts pasta sūtījums.  Prasītājs var arī personīgi iesniegt prasības veidlapu Šerifa tiesā darba laikā.  Skotijas Tiesu dienesta (SCTS) tīmekļa vietnē ir sniegta informācija par visu Šerifu tiesu atrašanās vietu Skotijā, arī to darba laiks un kontaktinformācija:: ScotCourts.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Šerifa palīga birojs palīdzēs aizpildīt prasības A veidlapu.  Tomēr šerifa palīga biroja sniegtās palīdzības ietvaros nevar sniegt juridiskas konsultācijas.  Bezmaksas konsultācijas un palīdzību Eiropas maza apmēra prasību virzīšanā var lūgt arī advokātam vai kādai no turpmāk minētajām organizācijām:

 • Skotijas Juridisko centru apvienība
 • Pilsoņu konsultāciju birojs
 • Patērētāju tiesību aizsardzības centri
 • Patērētāju tiesību aizsardzības nodaļas
 • Tiesas padomnieks Aberdīnas, Erdrijas, Dandī, Edinburgas, Hamiltonas un Kilmarnokas Šerifa tiesā.

Skotijas Juristu biedrība var sniegt vietējo advokātu kontaktinformāciju.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Ja atbildētāja adrese ir Apvienotajā Karalistē, dokumenti jāizsniedz ar ierakstītu pirmās klases pasta sūtījumu.  Ja atbildētāja adrese ir ārpus Apvienotās Karalistes, dokumenti jāizsniedz ar ierakstītu pasta sūtījumu.

Saskaņā ar Skotijas procesuālajiem noteikumiem nav pieejama dokumentu izsniegšana elektroniskiem līdzekļiem.  Tomēr prasības puses var elektroniski sazināties par jautājumiem saistībā ar prasību gadījumos, kad tiesas reglamentā nav paredzēta jautājumu oficiāla nosūtīšana vai saņemšana.  Ikvienu šādu paziņojumu var nosūtīt, izmantojot attiecīgās šerifa tiesas vispārējo e-pasta adresi.  Tomēr šerifa palīga birojs nedrīkst sniegt juridiskas konsultācijas.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Nevienai personai Skotijā nav pienākums pieņemt dokumentu, kas izsniegts, izmantojot elektroniskus līdzekļus.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

No 2019. gada 1. aprīļa spēkā esošās nodevas:

 • lai iesniegtu Eiropas maza apmēra prasību veidlapu par EUR 250 vai mazāku summu – GBP 19;
 • lai iesniegtu cita veida Eiropas maza apmēra prasību veidlapas – GBP 104;
 • lai pievienotu atzīmi par pārsūdzību (piem., paziņojums tiesai par nodomu) – GBP 61.

No 2020. gada 1. aprīļa spēkā būs šādas nodevas:

 • lai iesniegtu Eiropas maza apmēra prasību veidlapu par EUR 250 vai mazāku summu – GBP 19;
 • lai iesniegtu cita veida Eiropas maza apmēra prasību veidlapas – GBP 106;
 • lai pievienotu atzīmi par pārsūdzību, piem., paziņojumu tiesai par nodomu – GBP 62.

Pieteikuma iesniedzējam konkrētos apstākļos var būt tiesības uz atbrīvojumu no tiesas nodevu maksāšanas – skatīt šo saiti:

Atbrīvojums no nodevām

Maksāšanas veidi:

 • ar čekiem, izrakstot tos Skotijas Tiesu un tribunālu dienestam;
 • ar debetkarti vai kredītkarti: jāpārliecinās, kāda veida kartes attiecīgā tiesa pieņem;
 • ar pasta pārvedumu, adresējot Skotijas Tiesu un tribunālu dienestam;
 • skaidrā naudā; maksājot pastā, nav ieteicams maksāt skaidrā naudā.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Tāpat kā iekšzemes vienkāršajā procedūrā, ir iespējams pārsūdzēt spriedumu, ko Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām ir pasludinājis šerifs.  Pārsūdzību iesniedz Šerifu apelācijas tiesai, un pārsūdzēt var tikai kādu tiesību jautājumu.  Šerifu apelācijas tiesas lēmums būs galīgs un to nevarēs pārsūdzēt.

Pārsūdzība sastāv no diviem posmiem:

1. posms – 2016. gada Tiesu sēžu akta (Act of Sederunt, vienkāršā procedūra) 16.2. noteikumā ir noteikts termiņš pārsūdzības iesniegšanai par iekšzemes vienkāršās procedūras prasību, proti, četras nedēļas no galīgā lēmuma nosūtīšanas dienas, un šo termiņu piemēros arī Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām. Pārsūdzības procedūras ir atrodamas 2016. gada Tiesu sēžu akta (vienkāršā procedūra) 16. daļā;

2. posms – kad pārsūdzība ir nosūtīta Šerifu apelācijas tiesai, piemēros Šerifu apelācijas tiesas reglamenta noteikumus par pārsūdzību, kas atrodami 2016. gada Tiesu sēžu akta (vienkāršā procedūra) 16. daļā un Tiesu sēžu akta (2015. gada, Šerifu apelācijas tiesas reglaments) 2., 4., 5. un 6. nodaļā.

Tiesas reglaments ir pieejams šeit: ScotCourts.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Tiesu sēžu akta (2008. gada Šerifa tiesas noteikumi par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, “Noteikumi”, ar grozījumiem) 5. noteikuma 1. punktā paredzēts, ka pārsūdzību iesniedz, izmantojot 3. veidlapu (kas iekļauta noteikumu pielikumā).  Tāpat 5. noteikumā paredzēts, ka šerifs var pieņemt jebkādu rīkojumu, ko viņš uzskata par piemērotu jebkura šāda pieteikuma virzībai.  Pretējā gadījumā procedūra notiks saskaņā ar regulas 18. pantu.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Saskaņā ar 21. panta 1. punkta 1) apakšpunktu oficiālā pieņemamā valoda ir angļu valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Šerifa palīgi un ziņneši ir par izpildi atbildīgās iestādes Skotijā.  Kreditori viņiem uzdos izpildīt tiesas rīkojumus vai rīkojumus pret parādniekiem, ko izdevušas šerifa tiesas.

Tiesā (kas ir kompetentā iestāde) var iesniegt pieteikumu par izpildes apturēšanu (ārkārtas apstākļos) vai ierobežošanu saskaņā ar regulas 23. panta noteikumiem.  Iesniegumu Skotijas tiesai iesniedz, izmantojot 5. veidlapu un ievērojot 5. noteikumu Tiesu sēžu aktā (2008. gada Šerifa tiesas noteikumi par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, “Noteikumi”, ar grozījumiem).  Šerifs (tiesa) var pieņemt jebkādu rīkojumu, ko viņš uzskata par piemērotu jebkura šāda pieteikuma virzībai saskaņā ar 2008. gada Noteikumu 5. noteikuma 4. punktu.

Uzvarējusī puse ir atbildīga par pasākumu veikšanu tiesas rīkojuma izpildei.  Tiesa pati to nevar darīt.  Minētā puse būs arī atbildīga par jebkādu izpildes darbību izmaksu segšanu, lai gan tā var atgūt šos izdevumus no otras puses.

Lapa atjaunināta: 22/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.