Maza apmēra prasības

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovākija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Saskaņā ar Likuma Nr. 160/2015 — Civilstrīdu procesa kodekss (Civilný sporový poriadok) — 12. pantu rajona tiesa (okresný súd) ir kompetenta pasludināt spriedumu pirmajā instancē. Teritoriālā piekritība ir atbildētāja dzīvesvietas vispārējai tiesai, savukārt fizisku personu gadījumā tā ir tiesai, kuras jurisdikcijā ir personas pastāvīgā dzīvesvieta, juridisku personu gadījumā — tiesai, kuras jurisdikcijā ir personas juridiskā adrese, un ārvalstu juridisku personu gadījumā — tiesai, kuras jurisdikcijā atrodas to filiāle. Ja kompetento tiesu nevar izraudzīt, pamatojoties uz pastāvīgās dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi, vai uz visnesenāko pastāvīgās dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi, piekritība ir tiesai, kuras jurisdikcijā personai ir īpašums.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Ievēro vispārējos noteikumus par prasības iesniegšanu tiesā. Prasības var iesniegt rakstiski — papīra formātā vai elektroniskā veidā. Lai elektroniski iesniegtu prasību par lietu pēc būtības, ir vajadzīgs apstiprinājums saskaņā ar E-pārvaldes likuma Nr. 305/2013 23. panta 1. punktu.

Ja prasība par lietu pēc būtības tiek iesniegta elektroniski bez apstiprinājuma, tā jāiesniedz atkārtoti ar papildu apstiprinājumu papīra formātā vai elektroniski desmit dienu laikā. Ja neapstiprināta elektroniska prasība par lietu pēc būtības netiek iesniegta atkārtoti minētajā termiņā papīra formātā vai elektroniski ar apstiprinājumu, tā netiek izskatīta, t. i., to neuzskata par iesniegtu.

Apstiprinājumu izdod, izmantojot uzlabotu elektronisko parakstu. Uzlabotu elektronisko parakstu var saņemt, iegādājoties kvalificētu sertifikātu no akreditētas sertificēšanas iestādes. Informāciju par akreditētām sertificēšanas iestādēm var uzzināt Slovākijas Valsts drošības iestādes (Národný bezpečnostný úrad) tīmekļa vietnē. Sīkāka informācija par uzlabotiem elektroniskajiem parakstiem ir atrodama vietnēs https://www.nbu.gov.sk/, https://www.slovensko.sk/en/title un https://www.ardaco.com.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Pilnīga informācija par Eiropas procedūras maza apmēra prasībām piemērošanas jomu, kā arī informācija par to, kuras tiesas ir kompetentas pasludināt spriedumu konkrētā dalībvalstī, būs pieejama Slovākijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē www.justice.gov.sk. Minētajā vietnē ir arī pieejamas procedūrai izmantotās veidlapas.

Pieteikumu iesniedzēji, kas atbilst juridiskajiem nosacījumiem juridiskās palīdzības saņemšanai, var pieteikties Juridiskās palīdzības centrā (entrum právnej pomoci), kas sniedz juridisko palīdzību ar tā darbinieku un ieceltu juristu starpniecību. Juridiskās palīdzības sniegšanas nosacījumi ir paredzēti 17. pantā Likumā Nr. 327/2005 par juridiskās palīdzības sniegšanu maznodrošinātām personām un ar ko groza Likumu Nr. 586/2003 par jurista profesiju un Likumu Nr. 455/1991 par tirdzniecisko darbību (Tirdzniecības likums), kurš grozīts ar Likumu Nr. 8/2005.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Saskaņā ar Civilstrīdu procesa kodeksu vēlamā dokumentu izsniegšanas metode ir izsniegšana tiesas sēžu laikā vai citu tiesas darbību laikā un nosūtīšana uz funkcionālu pastkastīti, kas izveidota atbilstoši īpašam noteikumam, proti, E-pārvaldes likumam. Saskaņā ar minēto likumu kopš 2016. gada 1. novembra tiesām dokumenti jāizsniedz elektroniski tikai tad, ja šim pakalpojumam ir aktivizēta funkcionāla pastkastīte. Funkcionālas pastkastītes aktivizēšanas procedūra juridiskām personām un fiziskām personām atšķiras. Fiziskām personām ir jāpiesakās aktivizācijai. Kopš 2017. gada 1. jūlija valstij ir jāaktivizē funkcionāla pastkastīte Komercreģistrā iekļautajām juridiskajām personām, un kopš minētā datuma valsts pārvaldes iestādes, tostarp tiesas, savus lēmumus nosūta tikai elektroniski.

Ja dokumentu nevar izsniegt tiesas sēdes vai citas tiesas darbības laikā, pat ne nosūtot uz funkcionālu pastkastīti, un ja dokumentus nav paredzēts izsniegt personīgi, tiesa pēc puses lūguma nosūta tos uz e-pasta adresi. Ja dokumenti ir izsniedzami personīgi, tos izsniedz kopā ar saņemšanas apliecinājumu, t. i., apliecinājumu, kurā adresāts apliecina tajā norādītā dokumenta saņemšanu.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Visām Komercreģistrā iekļautajām juridiskajām personām, kurām jābūt aktivizētai funkcionālai pastkastītei, kopš 2017. gada 1. jūlija ir pienākums pieņemt dokumentus, ko elektroniski nosūta uz funkcionālām pastkastītēm. Ja tomēr citas juridiskas vai fiziskas personas aktivizē funkcionālu pastkastīti dokumentu izsniegšanai, dokumentus nosūta arī uz šādu personu funkcionālo pastkastīti.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Saskaņā ar Likumu Nr. 71/1992 par tiesas nodevām, iesniedzot prasību, ir jāsamaksā nodeva; to var izdarīt, izmantojot aizpildītu prasības standarta A veidlapu, ar kuru tiek ierosināta Eiropas procedūra maza apmēra prasībām. Tiesas nodevas ir norādītas nodevu tabulā, izteiktas procentos no nodevas pamatlikmes (“procentuālā likme”) vai kā fiksēta summa. Iesniedzot prasību Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, tiek piemērota nodeva no nodevu saraksta 1. pozīcijas, kas izriet no maksas (maksājuma) par lietu pēc būtības vai no prasības summas — šādā gadījumā nodeva ir 6 % (vismaz 16,50 EUR, bet ne vairāk kā 16 596,50 EUR, komerclietās — ne vairāk kā 33 193,50 EUR). Likumā nav īpašu noteikumu par tiesas nodevām, ko iekasē Eiropas procedūrās maza apmēra prasībām.

Tiesu iekasētās nodevas var samaksāt, piemēram, skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitījumu, vai ārvalstu bankas filiālē. Nodevas var samaksāt skaidrā naudā, ja tiesas ir nodrošinājušas apstākļus šādai nodevas samaksas metodei un ja nodeva par individuālu lietu nepārsniedz 300 EUR. Nodevas samaksā tiesai, kas izskata lietu pirmajā instancē vai kā vārdā nodeva tiek iekasēta.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Pirmās instances tiesas lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot apelāciju. Apelācija ir jāiesniedz 15 dienu laikā no lēmuma paziņošanas tajā tiesā, kuras lēmums tiek pārsūdzēts. Apelāciju uzskata par iesniegtu laikus, ja tā ir iesniegta noteiktajā termiņā kompetentajā apelācijas tiesā. Apelāciju uzskata par iesniegtu laikus arī tad, ja tā ir iesniegta pēc 15 dienu termiņa beigām, jo apelācijas iesniedzējs vadījies no kļūdainiem tiesas norādījumiem par apelācijas iesniegšanas termiņu. Ja spriedumā nav sniegti norādījumi par apelācijas iesniegšanas termiņu vai ja tajā ir kļūdaini norādīts, ka tas nav pārsūdzams, apelāciju var iesniegt trīs mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas. Apelāciju uzskata par iesniegtu laikus, ja tā iesniegta tiesai bez jurisdikcijas, jo apelācijas iesniedzējs vadījies no kļūdainiem norādījumiem par kompetento tiesu, kurā iesniedzama apelācija. Minētais attiecas arī uz gadījumu, kad lēmumā nav norādīta kompetentā tiesa, kurai jāiesniedz apelācija.

Apelācijā papildus visām vispārīgajām ziņām jābūt norādītam spriedumam, kas tiek pārsūdzēts, apelācijas tvērumam, aspektam(-iem), kādā(-os) spriedums tiek uzskatīts par netaisnīgu (tā pārsūdzēšanas iemesliem), un apelācijas iesniedzēja prasītajam tiesiskās aizsardzības līdzeklim (apelācijas prasībai). Apelāciju izskatīšana un spriedumu pasludināšana ir apgabaltiesu (krajské súdy) kompetencē.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Tiesa, kas pieņēmusi nolēmumu pirmajā instancē, ir kompetenta pārskatīt spriedumu. Saskaņā ar Civilstrīdu procesa kodeksu var iesniegt pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu, ja iespēju pārskatīt spriedumu paredz īpaši tiesību akti, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

Pieteikumā par tiesvedības atsākšanu papildus visām vispārīgajām ziņām jābūt norādītam pārsūdzamā sprieduma atsauces numuram, apelācijas tvērumam, tiesvedības atsākšanas iemesliem, faktiem, kas pierāda, ka pieteikums iesniegts laikus, pierādījumiem par pieteikuma būtību, kā arī pieteikuma iesniedzēja prasītajam tiesiskās aizsardzības līdzeklim.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Slovāku valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Var iesniegt pieteikumu par lēmuma izpildi; to iesniedz izpildes tiesai (exekučný súd). Kopš 2017. gada 1. aprīļa izpildes tiesa ir Banska Bistricas rajona tiesa (Okresný súd Banská Bystrica).

Izpildes procedūru reglamentē Likums Nr. 233/1995.

Pieteikumu par izpildi iesniedz elektroniski, nosūtot to uz tiesas elektronisko pastkastīti un izmantojot īpašu elektronisko veidlapu, ko publicē ministrijas tīmekļa vietnē. Izskata tikai apstiprinātus pieteikumus. Nepieciešamos pavaddokumentus iesniedz elektroniski, nosūtot tos uz tiesas elektronisko pastkastīti, kopā ar pieteikumu par izpildi.

Ja prasītājam vai tā pārstāvim nav aktivizētas elektroniskās pastkastītes vai viņam kā citādi ir liegts iesniegt pieteikumu elektroniski, viņa pieteikumu par izpildi var iesniegt ar jebkura tiesu izpildītāja starpniecību. Šādos gadījumos tiesu izpildītājs ir pārstāvis, kas ir pilnvarots izsniegt dokumentus līdz izpildes uzsākšanai; tas nekavējoties veiks atsevišķas darbības. Tiesu izpildītājs 15 dienu laikā nosūta tiesai iepriekš minēto pieteikumu par izpildi.  Ja pieteikumu par izpildi iesniedz ar tiesu izpildītāja starpniecību, tiesu izpildītājam ir tiesības uz atlīdzību un izdevumu atmaksu. To, kā šādi maksājumi tiek noteikti un kādas summas ir jāmaksā, ministrija nosaka vispārpiemērojamā tiesību aktā.

Izpildi īsteno tiesu izpildītājs, kuru izpildei ir pilnvarojusi izpildes tiesa. Tiesa lietas piešķir, izsniedzot izpildes atļaujas pēc nejaušības principa un vienādi individuāliem tiesu izpildītājiem, izmantojot ministrijas apstiprinātus tehniskus līdzekļus un programmu resursus, tā, lai lietu piešķiršana nevarētu tikt ietekmēta. Tiesu izpildītāju nejaušās atlases noteikuma pamatā ir teritoriālā piekritība. Lietas piešķir, atlasot tiesu izpildītājus, kuri iecelti attiecībā uz apgabaltiesas (krajský súd) piekritībā esošo teritoriju, kurā atrodas parādnieka pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese. Ja parādnieka pastāvīgo dzīvesvietu vai juridisko adresi Slovākijas Republikā nevar noteikt atbilstoši iepriekšējai rindkopai, tiesu izpildītājus atlasa no rajona, kurā bijusi parādnieka pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese; visos pārējos gadījumos lietu pēc nejaušības principa piešķir tiesu izpildītājam, kurš iecelts attiecībā uz teritoriju, kura ir Banska Bistricas apgabaltiesas (Krajský súd Banská Bystrica) piekritībā.

Lapa atjaunināta: 09/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.