Maza apmēra prasības

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovēnija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Jurisdikcija pieņemt spriedumus Eiropas procedūrās maza apmēra prasībām ir šādām tiesām:

civillietās — vietējām tiesām (okrajna sodišča) (Civilprocesa likuma (Uradni list RS (UL RS) Slovēnijas Republikas oficiālais vēstnesis) Nr. 73/07 — oficiālā konsolidētā redakcija, Nr. 45/08 — 45/08 — ZArbit, Nr. 111/08 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 57/09 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 12/10 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 50/10 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 107/10 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 75/12 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 40/13 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 92/13 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 10/14 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 48/15 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 6/17 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 10/17 un 16/19ZNP-1, turpmāk “ZPP”) 30. pants) un komerclietās — rajonu tiesām (okrožna sodišča) (ZPP 32. pants). Noteikumus par komerclietu strīdiem piemēro saskaņā ar ZPP 480.–484. pantu. ZPP teksts ir pieejams Slovēnijas Republikas Juridiskās informācijas sistēmā:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Eiropas procedūrās maza apmēra prasībām tiek pieņemti un tiesām saskaņā ar 4. panta 1. punktu ir pieejami šādi saziņas līdzekļi:

— pieteikuma standarta A veidlapu (I pielikums) kompetentajā tiesā var iesniegt rakstiski, nosūtot pa pastu vai izmantojot sakaru tehnoloģijas (piemēram, faksu), nogādājot tieši iestādē vai nogādājot ar tādas personas starpniecību, kuras profesionālā darbība ietver pieteikumu iesniegšanu (ZPP 105.b pants).

Pašreiz vēl nav iespējas iesniegt pieteikumus elektroniski.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Praktisku palīdzību saskaņā ar 11. pantu var sniegt turpmāk minētās iestādes un organizācijas.

Kompetentās tiesas darbinieki bez maksas sniedz praktisku palīdzību veidlapu aizpildīšanā, kā arī vispārīgu informāciju par procedūru. Patērētāji var saņemt praktisku palīdzību arī Eiropas Patērētāju centrā šādā adresē: Kotnikova 5, 1000 Ļubļana; e-pasts: epc.mgrt@gov.si; tālr.: (01) 400 37 29; tīmekļa vietne: https://www.epc.si/.

Patērētāji var arī lūgt un saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja tie atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Likumā par bezmaksas juridisko palīdzību (UL RS Nr. 96/04 — oficiālā konsolidētā redakcija, Nr. 23/05, Nr. 15/14 — Konstitucionālās tiesas lēmums un Nr. 19/15; turpmāk “ZBPP”). Bezmaksas juridiskā palīdzība var tikt sniegta kā juridiskas konsultācijas, juridiska pārstāvība un citi juridiski pakalpojumi, kas paredzēti ZBPP, kā arī kā atbrīvojums no tiesas nodevu nomaksas.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, kas ir tehniski pieejami un pieļaujami saskaņā ar 13. panta 1., 2. un 3. punktu, un līdzekļi, kas ir pieejami, lai iepriekš izteiktu piekrišanu elektronisku dokumentu saņemšanai, kā prasīts 13. panta 1. un 2. punktā:

5. panta 2. un 6. punktā minētos dokumentus un saskaņā ar 7. pantu pieņemtos spriedumus izsniedz, kā noteikts ZPP.

ZPP 132.–150. pants reglamentē dokumentu izsniegšanu un lietu pārbaudi.

ZPP 132. pantā noteiktas dažādas dokumentu izsniegšanas metodes: paredzēts, ka dokumentus var nosūtīt pa pastu, drošu e-pastu, tos var piegādāt tiesu izpildītājs un tos var saņemt tiesā vai kādā citā tiesību aktos noteiktā veidā (nogādājot ar tādas juridiskas vai fiziskas personas starpniecību, kura dokumentu piegādi veic savas profesionālās darbības ietvaros).

Pagaidām nav iespējams civilprocesā dokumentus izsniegt elektroniski; šādās tiesvedībās tiesas dokumenti tādēļ jāpiegādā papīra formātā, parasti pa pastu.

Dokumentu izsniegšanas laiks un vieta: dienas laikā no plkst. 6.00 līdz plkst. 22.00 vai jebkurā diennakts laikā pa e-pastu (ZPP 139. panta pirmā daļa).

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Personas vai profesiju veidi, ja tādi noteikti, kam ir juridisks pienākums pieņemt izsniegtus dokumentus vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus, saskaņā ar 13. panta 1. un 2. punktu:

pagaidām nav iespējams civilprocesā dokumentus izsniegt elektroniski; šādās tiesvedībās tiesas dokumenti tādēļ jāpiegādā papīra formātā, parasti pa pastu.

Tiklīdz kļūs tehniski iespējams izsniegt tiesas dokumentus elektroniski, tiesas tos vienmēr izsniegs elektroniski (nosūtot uz drošu elektronisko pastkasti) valsts iestādēm, advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, ekspertiem, novērtētājiem, tulkiem, maksātnespējas administratoriem un citām personām vai struktūrām, kuru profesionālā darbība saistāma ar lielāku uzticamību.

Slovēnijas Republikas Augstākā tiesa sagatavos to personu un struktūru sarakstu, kuru profesionālā darbība saistāma ar lielāku uzticamību, un publicēs šo sarakstu savā tīmekļa vietnē (portālā e-Sodstvo). Sarakstā iekļautajām personām un struktūrām jāizveido droša elektroniskā pastkaste un tās adrese jānosūta Slovēnijas Augstākajai tiesai; šo personu un struktūru pienākums ir arī informēt Augstāko tiesu par šīs adreses izmaiņām. Sarakstā publicētā adrese tiks uzskatīta par drošās pastkastes oficiālo adresi.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Tiesas nodevas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām — to aprēķināšanas metode un pieņemamie maksājumu veidi tiesas nodevu apmaksai saskaņā ar 15.a pantu:

tiesas nodevu apmērs ir noteikts Likumā par tiesas nodevām (UL RS Nr. 37/08, Nr. 97/10, Nr. 63/13, Nr. 58/14 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 19/15 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 30/16, Nr. 10/17 — ZPP-E, Nr. 11/18 — ZIZ-L un Nr. 35/18 — Konstitucionālās tiesas lēmums; turpmāk “ZST-1”). Tiesas nodevas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām ir tādas pašas kā valsts vienkāršotajās tiesas procedūrās.

Par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām jāmaksā vienreizēja nodeva, kuras apmērs ir atkarīgs no tiesvedības priekšmeta vērtības.

Ja tiesvedības priekšmeta vērtība ir ............ EUR vai mazāk

tiesas nodeva (EUR) ir

300

54

600

78

900

102

1200

126

1500

150

2000

165

2500

180

3000

195

3500

210

4000

225

4500

240

5000

255

Minēto tiesas nodevu prasītājs maksā Eiropas procedūras maza apmēra prasībām sākumā. Nodevu var samaksāt iepriekš, t. i., brīdī, kad tiek iesniegts tiesas procesa pieteikums; pieteikumu var arī nosūtīt tiesai iepriekš — šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējam jāgaida, kad tiesa tam nosūtīs maksājuma pieprasījumu, kurā ir norādīts ne tikai nodevas apmērs, bet arī cita informācija, kas nepieciešama maksājuma veikšanai (piemēram, maksājuma termiņš).

Tiesas nodevas var maksāt attālināti, līdz ar to puses var tās samaksāt, atrodoties citā dalībvalstī, nevis tajā, kur atrodas tiesa; jāizmanto vismaz viens no šādiem maksājumu veidiem:

a) bankas pārskaitījums;

b) kredītkartes vai debetkartes maksājums; vai

c) tiešais debets no prasītāja bankas konta.

Saskaņā ar ZST-1 6. pantu tiesu nodevas, kas maksājamas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, var nomaksāt skaidrā naudā, elektroniski vai izmantojot jebkādu citu derīgu maksāšanas metodi.

Praksē nodevu nomaksai pašreiz izmanto tikai bankas pārskaitījumus, lai gan ir iespējams arī maksāt ar karti tiesas kasē.

Visām bankām ir tiešsaistes maksājumu pakalpojums elektronisku maksājumu veikšanai. Ja maksājumu veic elektroniski internetbankā, tiesas nodevas jāiemaksā tiesu kontos, kuri īpaši izveidoti tiesas nodevu maksāšanai un kuru numuri publicēti dažādo tiesu tīmekļa vietnēs. Saites uz kompetento tiesu tīmekļa vietnēm, kurās atrodami kontu numuri un cita informācija, kas nepieciešama tiesas nodevu nomaksai, ir norādītas a) punktā katras tiesas kontaktinformācijā.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Pārsūdzības, kas pieejamas saskaņā ar 17. pantu, termiņš, kādā šāda pārsūdzība jāiesniedz, un tiesa, kam šādu pārsūdzību var iesniegt:

pārsūdzības jāiesniedz astoņu dienu laikā no sprieduma pieņemšanas (ZPP 458. pants). Pārsūdzību iesniedz tiesā, kura pieņēmusi pirmās instances spriedumu (vietējā tiesā) (ZPP 342. pants).

Komerclietās pārsūdzība jāiesniedz astoņu dienu laikā no sprieduma pieņemšanas (ZPP 458. pants un 480. un 496. pants). Pārsūdzību iesniedz tiesā, kura pieņēmusi pirmās instances spriedumu (rajona tiesā) (ZPP 342. pants).

Par pārsūdzībām lemj augstās tiesas (višja sodišča) (ZPP 35. un 333. pants).

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Procedūras pārskatīšanas pieprasīšanai, kā tas paredzēts 18. pantā, un tiesas, kas ir kompetentas veikt šādu pārskatīšanu:

pusei pieejamais tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir pieteikuma iesniegšana par agrākā statusa atjaunošanu (ZPP 116. pants). Ja tiesa to atļauj, lietā tiek atjaunots statuss, kāds bija pirms saistību neizpildes, un visi spriedumi, ko tiesa pieņēmusi saistību neizpildes rezultātā, tiek atsaukti.

Kad ir pagājuši seši mēneši kopš saistību neizpildes, pusei pieejamais tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir pieteikuma iesniegšana par lietas atkārtotu iztiesāšanu saskaņā ar ZPP 394. panta 3. punktu un ar galīgu lēmumu izbeigtas procedūras atjaunošana.

Abu tiesiskās aizsardzības līdzekļu gadījumā jurisdikcija ir tiesai, kura pieņēmusi spriedumu.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Saskaņā ar 21.a panta 1. punktu tiek pieņemtas šādas valodas:

oficiālās valodas ir slovēņu valoda un divas nacionālo minoritāšu valodas, ko oficiāli lieto tiesās šo minoritāšu apdzīvotajās teritorijās (ZPP 6. un 104. punkts). Šīs nacionālo minoritāšu valodas ir itāļu valoda un ungāru valoda.

Uz pašvaldību teritorijām ar jauktu nacionālo sastāvu attiecas Likums par pašvaldību teritoriju un to robežu noteikšanu (UL RS Nr. 108/06 — oficiālā konsolidētā redakcija un Nr. 9/11; turpmāk “ZUODNO”). ZUODNO 5. pantā noteikts, ka par pašvaldību teritorijām ar jauktu nacionālo sastāvu uzskata tās pašvaldību teritorijas, kurām šāds statuss noteikts spēkā esošajos Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Kopera, Izola un Piran pašvaldību tiesību aktos.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Nodrošināt izpildi un piemērot 23. pantu ir kompetentas šādas iestādes:

izpildes panākšana ir vietējo tiesu kompetencē (5. pants Likumā par civilprasību izpildi un nodrošināšanu (UL RS Nr. 3/07 — oficiālā konsolidētā redakcija, Nr. 93/07, Nr. 37/08 — ZST-1, Nr. 45/08 — ZArbit, Nr. 28/09, Nr. 51/10, Nr. 26/11, Nr. 17/13 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 45/14 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 53/14, Nr. 58/14 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 54/15, Nr. 76/15 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 11/18 un 53/19 — Konstitucionālās tiesas lēmums). Šo tiesu kompetencē ir arī 23. panta piemērošana.

Lapa atjaunināta: 21/02/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.