Maza apmēra prasības

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Spānija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Pirmās instances tiesa (juzgado de primera instancia) un Komerctiesa (juzgado de lo mercantil) saskaņā ar 86.b panta 2. punktu Spānijas Konstitutīvajā likumā par tiesu varu (Ley Orgánica del Poder Judicial), jo īpaši lietās, kurās prasība ir saistīta ar prasījumu, kas izriet no pārvadājuma līguma.

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Papildus personiskai iesniegšanai kompetentajā tiesā un iesniegšanai pa pastu Spānijas tiesas pieļauj prasību iesniegšanu arī par tiesas spriešanu atbildīgo iestāžu elektroniskajās tiesās (sedes judiciales electrónicas).

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Tiesu norādītajos iedzīvotāju konsultēšanas birojos puses var saņemt praktisku palīdzību veidlapu aizpildīšanā vai uzzināt vairāk par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un iestādēm, kuras ir kompetentas izdot spriedumu.

Tehniskās konsultēšanas pakalpojums tiek sniegts, iesniedzot sūdzību elektroniskajā tiesā.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Elektroniskajās tiesās.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Elektroniskie līdzekļi saziņai ar tiesām ir jāizmanto šādām personām:

a) juridiskām personām;

b) struktūrām bez juridiskas personas statusa;

c) profesionāļiem, kuri strādā jomās, kurās nepieciešama reģistrācija profesionālā organizācijā, saistībā ar jebkādām formalitātēm un darbībām Tiesu dienestā, veicot profesionālo darbību;

d) notāriem un reģistratoriem;

e) ieinteresēto personu pārstāvjiem, kuriem jāveic elektroniski darījumi ar Tiesu dienestu;

f) valsts pārvaldes amatpersonām saistībā ar jebkādām darbībām, ko tās veic sava amata ietvaros.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām nepiemēro tiesas nodevu.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Maza apmēra prasībās, kuru summa ir mazāka par EUR 3000, pārsūdzību nav iespējams iesniegt.

Prasībās par summu no EUR 3000 līdz EUR 5000 pārsūdzību var iesniegt tiesā, kas izdevusi sākotnējo spriedumu, un tā arī lemj par tās atbilstību un lietas nodošanu izskatīšanai provinces tiesai (Audiencia Provincial). Pārsūdzības iesniegšanas termiņš ir 20 darbdienas no nākamās dienas pēc sprieduma paziņošanas datuma.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Pārsūdzība ir jāiesniedz saskaņā ar parastās tiesvedības procedūru, kas noteikta Spānijas tiesību aktos.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Spāņu, angļu.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Pirmās instances tiesa un Komerctiesa saskaņā ar 86.b panta 2. punktu Spānijas Konstitutīvajā likumā par tiesu varu, jo īpaši lietās, kurās prasība ir saistīta ar prasījumu, kas izriet no pārvadājuma līguma.

Lapa atjaunināta: 26/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.