Maza apmēra prasības

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Zviedrija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Tiesa, kas ir kompetenta izskatīt pieteikumu, ar ko ierosina Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir apgabaltiesa (tingsrätt).

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Pieteikumi, ar ko ierosina Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, jāiesniedz kompetentajai apgabaltiesai tieši vai pa pastu. Pastāv arī iespēja iesniegt pieteikumu elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, kas pieejams Zviedrijas tiesu tīmekļa vietnē: Parakstīt un iesniegt dokumentus digitāli –Zviedrijas tiesas.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

Apgabaltiesa vai, ja pārsūdzība ir iesniegta par spriedumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, apelācijas tiesa (hovrätt) vai Augstākā tiesa (Högsta domstolen). Informācija pieejama arī Zviedrijas tiesu tīmekļa vietnē http://www.domstol.se/.

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Iestāde var izsniegt dokumentus elektroniski (piemēram, pa e-pastu). Pirmais, kas jāņem vērā, izvēloties izsniegšanas metodi, ir tas, ka tai jābūt atbilstošai dokumenta saturam un apjomam, un tai jāsamazina iespējamās izmaksas un neērtības. Dokumentus nedrīkst izsniegt nepiemērotā veidā, ņemot vērā attiecīgos apstākļus.

Citus rakstiskos paziņojumus var nosūtīt pa pastu vai elektroniski (piemēram, pa e-pastu).

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Nav pienākuma pieņemt dokumentu izsniegšanu, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

Pieteikuma nodeva ir SEK 900. To var apmaksāt ar karti (Mastercard / Visa) vai ar bankas pārskaitījumu Zviedrijas tiesu tīmekļa vietnē http://www.betala.domstol.se/.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Pārsūdzību par apgabaltiesas spriedumu var iesniegt apelācijas tiesā. Pārsūdzības jāiesniedz apgabaltiesā trīs nedēļu laikā no dienas, kad puses ir saņēmušas spriedumu. Pārsūdzības jāiesniedz kompetentajai apelācijas tiesai.

Ja viena puse ir iesniegusi pārsūdzību par apgabaltiesas spriedumu, otra puse papildus iepriekš minētajam var iesniegt pārsūdzību par spriedumu vienas nedēļas laikā no dienas, kad beigsies pārsūdzības termiņš pirmajai pusei. Šāda pārsūdzība zaudē spēku, ja pirmā pārsūdzība tiek atsaukta vai zaudē spēku kāda cita iemesla dēļ.

Pārsūdzību par apelācijas tiesas spriedumu var iesniegt Augstākajā tiesā. Pārsūdzības jāiesniedz apelācijas tiesā četru nedēļu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Pārskatīšanas pieteikumi jāiesniedz kompetentajai apelācijas tiesai.

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Apliecinājumu spriedumam, kas izsniegts saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, izsniedz vai tulko zviedru vai angļu valodā.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes iestādes

Zviedrijas Izpildes administrācija (Kronofogdemyndigheten) ir kompetenta attiecībā uz izpildi Zviedrijā, kā arī pieņem lēmumus saskaņā ar 23. pantu.

Lapa atjaunināta: 30/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.