Talbiet żgħar

Iċ-Ċekja

Il-kontenut ipprovdut minn
Iċ-Ċekja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Iċ-Ċekja

Proċeduri transfruntieri Ewropej - Talbiet żgħar


*input mandatarju

Artikolu 25 1 (a) Il-qrati kompetenti

Għall-iddeterminar ta’ liema qrati huma kompetenti fir-Repubblika Ċeka biex iwettqu Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ġenerali legali li jirregolaw il-kompetenza f’materji ċivili li jinsabu fl-Att Nru 99/1963 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili(občanský soudní řád), kif emendat l-aħħar. Il-kompetenza ratione materiae hija rregolata mill-Artikoli minn 9 sa 12 u l-kompetenza territorjali mill-Artikoli minn 84 sa 89a.

B’kunsiderazzjoni meħuda tat-tip ta’ kawżi previsti, il-qrati distrettwali (okresní soudy) normalment ikollhom il-kompetenza ratione materiae u l-kriterju għall-iddeterminat tal-kompetenza territorjali normalment ikun il-post ta’ residenza / uffiċċju rreġistrat tal-intimat.

Artikolu 25 1 (b) Mezzi ta' komunikazzjoni

Ir-Repubblika Ċeka b’dan tinnotifika li l-mezzi segwenti huma aċċettati bħala mezzi oħra ta’ komunikazzjoni:

(a) applikazzjonijiet ippreżentati f’għamla elettronika ffirmata permezz ta’ mezzi li l-leġiżlazzjoni speċifika tqishom li għandhom l-istess effetti bħal firma bl-idejn, skont l-Att Nru 297/2016 dwar is-servizzi fiduċjarji għat-tranżazzjonijiet elettroniċi;

(b) posta elettronika;

(c) faks.

Fil-każ ta’ (b) u (c), il-formola oriġinali trid tkun ippreżentata mhux aktar tard minn tlett ijiem wara l-preżentazzjoni tar-rikors, inkella l-qorti tinjoraha.

Artikolu 25 1 (c) Awtoritajiet jew organizzazzjonijiet li jipprovdu assistenza prattika

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna iċ-Ċek ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

L-informazzjoni mhix disponibbli

Artikolu 25 1 (d) Mezzi ta' notifika u komunikazzjoni elettroniċi u metodi biex wieħed jagħti l-kunsens tiegħu għalihom

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna iċ-Ċek ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.

Il-“kaxxa tad-data” (datová schránka) tikkostitwixxi l-mezz ta’ notifika elettronika fir-Repubblika Ċeka. Il-“kaxxa tad-data” hija repożitorju elettroniku ddisinjat mill-awtoritajiet pubbliċi għan-notifika tal-atti (messaġġi ta’ data). Dawn il-modalitajiet huma rregolati mill-Att Nru 300/2008 dwar it-tranżazzjonijiet elettroniċi, in-numri tal-identifikazzjoni personali u l-konverżjoni awtorizzata tad-dokumenti.

L-Artikolu 25 1(e) Persuni jew professjonijiet, obbligati jaċċettaw in-notifika ta' dokumenti jew komunikazzjonijiet oħrajn bil-miktub permezz ta' mezzi elettroniċi

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna iċ-Ċek ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.

Il-kaxxi tad-data jiġu installati bla ħlas, u mingħajr bżonn ta’ talba għalihom, għall-persuni ġuridiċi rreġistrati fir-reġistru kummerċjali, għall-persuni ġuridiċi stabbiliti bil-liġi, għall-kumpaniji spin-off ta’ persuni ġuridiċi barranin irreġistrati fir-reġistru kummerċjali, għal avukati, konsulenti tat-taxxa u amministraturi ta’ falliment. Dawn l-entitajiet għandhom obbligu li jinstallaw kaxxa tad-data. Għal tipi oħra ta’ persuni ġuridiċi u fiżiċi, il-kaxxa tad-data jiġu installati wara li ssir talba għalihom. Dawn il-modalitajiet huma rregolati mill-Att Nru 300/2008 dwar it-tranżazzjonijiet elettroniċi, in-numri tal-identifikazzjoni personali u l-konverżjoni awtorizzata tad-dokumenti.

Artikolu 25 1 (f) Tariffi tal-qorti u l-metodi tal-ħlas

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna iċ-Ċek ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

L-informazzjoni mhix disponibbli

Artikolu 25 1 (g) Il-proċedura tal-appell u l-qrati kompetenti għal appell

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna iċ-Ċek ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.

Il-liġi tar-Repubblika Ċeka tipprevedi r-rikors. Dan isir f’għamla ta’ appell irregolat mill-Artikoli 201 sa 226 tal-Att Nru 99 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (občanský soudní řád). L-appelli jridu jiġu ppreżentati lill-qorti li d-deċiżjoni tagħhom tkun qed tiġi kkontestata mhux aktar minn 15-il jum wara li tkun ġiet innotifikata d-deċiżjoni bil-miktub. Il-qorti mbagħad tirreferi l-appell lil qorti superjuri li tmexxi l-proċedura tal-appell.

Ma huwa permess l-ebda appell minn deċiżjoni li tordna l-ħlas ta’ somom li ma jaqbżux CZK 10 000, skont l-Artikolu 202(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (občanský soudní řád); it-talbiet anċillari ma jitqisux. Dan ma japplikax għal sentenzi għar-rikonoxximent u sentenzi mogħtija f’kontumaċja.

Artikolu 25 1 (h) Rieżami tal-proċedura tas-sentenza u l-qrati kompetenti biex jagħmlu dan ir-rieżami

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna iċ-Ċek ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.

Il-kompetenza tas-smigħ tal-proċedimenti ta’ ritrattazzjoni hija tal-qorti distrettwali (okresní soud) li tkun qatgħet is-sentenza fl-ewwel istanza. Huwa possibbli li jsir appell minn deċiżjonijiet li jiċħdu rikors għal ritrattazzjoni. Dan huwa rregolat fl-Artikoli 201 sa 226 tal-Att Nru 99/1963 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (občanský soudní řád).

Artikolu 25 1 (i) Lingwi aċċettati

L-unika lingwa aċċettata mir-Repubblika Ċeka hija ċ-Ċek.

L-Artikolu 25 1 (j) L-awtoritajiet kompetenti mill-eżekuzzjoni

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna iċ-Ċek ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.

1. Fir-Repubblika Ċeka, l-awtoritajiet li għandhom kompetenza fir-rigward tal-eżekuzzjoni huma l-qrati distrettwali (okresní soudy) u l-marixxalli tal-qorti (soudní exekutoři). Persuna awtorizzata tista’:

(a) tippreżenta rikors għal eżekuzzjoni ġudizzjarja ta’ deċiżjoni mal-qorti distrettwali li jkollha ġurisdizzjoni territorjali;

(b) tippreżenta rikors għal ordni ta’ eżekuzzjoni lil kull marixxall tal-qorti.

Għall-iddeterminar ta’ liema qorti distrettwali għandha ġurisdizzjoni territorjali, għandhom jintużaw l-Artikoli minn 84 sa 86 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili fil-każ tal-paragrafu (a), filwaqt li fil-każ tal-paragrafu (b) għandhom jintużaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 45 tal-Att Nru 120/2001 dwar il-marixxalli tal-qorti u l-attivitajiet ta’ eżekuzzjoni, kif emendat l-aħħar, (il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni (exekuční řád)). Għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili; fil-każ tal-marixxalli tal-qorti għandu japplika wkoll il-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni.

2. Ir-Repubblika Ċeka appuntat lill-qrati distrettwali (okresní soudy) bħala l-awtoritajiet b’kompetenza għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 23. Il-ġurisdizzjoni territorjali tagħhom hija rregolata mill-Artikoli minn 84 sa 86 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili fil-każ ta’ eżekuzzjoni ġudizzjarja (ara l-paragrafu (a) aktar ’il fuq) u mill-Artikolu 45 tal-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni fil-każ ta’ eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni minn marixxall tal-qorti (ara l-paragrafu (b) aktar ’il fuq).

L-aħħar aġġornament: 03/06/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.