Talbiet żgħar

Litwanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Litwanja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Litwanja

Proċeduri transfruntieri Ewropej - Talbiet żgħar


*input mandatarju

Artikolu 25 1 (a) Il-qrati kompetenti

Skont l-Artikolu 26 tal-Liġi, il-kawżi li jinvolvu l-proċedura Ewropea għal talbiet żgħar jinstemgħu mill-qrati distrettwali skont ir-regoli dwar il-ġuriżdizzjoni territorjali stabbiliti fil-LitwanjaKodiċi tal-Proċedura Ċivili. Informazzjoni aġġornata dwar il-qrati Litwani u d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom tista’ tinstab fl-Atlas Ġudizzjarju Ewropew f’Materji Ċivili.

Artikolu 25 1 (b) Mezzi ta' komunikazzjoni

Id-dokumenti proċedurali jistgħu jiġu ppreżentati lill-qorti direttament, bil-posta jew f’format elettroniku bl-użu ta’ mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni (l-Artikolu 1751(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili). Il-proċedura għall-preżentazzjoni ta’ dokumenti proċedurali lill-qorti u n-notifika tagħhom lil persuni li jużaw mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni (“il-Proċedura”) ġiet approvata bl-Ordni Nru 1R-332 tal-Ministru tal-Ġustizzja Litwan tat-13 ta’ Diċembru 2012. Il-paragrafi 3-4 tal-Proċedura jistipulaw li s-subsistema tas-servizzi elettroniċi pubbliċi (VEP) tas-Sistema ta’ Informazzjoni tal-Qorti Litwana (LITEKO) għandha tintuża għall-preżentazzjoni ta’ dokumenti proċedurali lill-qorti bl-użu ta’ mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni. Il-kontijiet tas-subsistema LITEKO VEP jistgħu jiġu aċċessati permezz tal-portal tas-servizzi elettroniċi tal-qrati Litwani: https://www.e.teismas.lt.

Skont il-paragrafu 5 tal-Proċedura, individwi li jkunu konnessi ma’ kont tas-subsistema VEP ta’ LITEKO jridu jikkonfermaw l-identità tagħhom. Dan jista’ jsir:

- bl-użu tal-mezzi pprovduti mis-sistema ta’ informazzjoni nazzjonali li permezz tagħha l-persuni jiġu pprovduti b’servizzi elettroniċi istituzzjonali pubbliċi u amministrattivi f’konformità mal-proċeduri stabbiliti mil-liġi;

- bl-użu tad-data ta’ konnessjoni li tidentifika l-individwu kif ipprovdut minn qorti.

Artikolu 25 1 (c) Awtoritajiet jew organizzazzjonijiet li jipprovdu assistenza prattika

Skont l-Artikolu 271 tal-Liġi, l-assistenza prattika u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11(1) tar-Regolament huma pprovduti lill-partijiet fil-proċedimenti minn korpi li jipprovdu għajnuna legali primarja garantita mill-Istat. L-Artikolu 15(1) tal-Liġi dwar l-għajnuna legali ggarantita mill-Istat jistabbilixxi li l-persuni li jixtiequ jiksbu għajnuna legali primarja għandhom japplikaw għand l-istituzzjoni eżekuttiva tal-komun tal-post ta’ residenza ddikjarat tagħhom jew, meta persuna ma jkollha l-ebda post ta’ residenza ddikjarat, lill-istituzzjoni eżekuttiva tal-komun fejn tgħix il-persuna. Il-lista ta’ korpi li jipprovdu għajnuna legali primarja hija disponibbli fuq is-sit web li ġej: http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

Artikolu 25 1 (d) Mezzi ta' notifika u komunikazzjoni elettroniċi u metodi biex wieħed jagħti l-kunsens tiegħu għalihom

Skont l-Artikolu 1751(9) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, il-qrati jużaw mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni biex jinnotifikaw dokumenti proċedurali lil avukati, assistenti avukati, bailiffs, assistenti marixxalli, nutara, impriżi statali u muniċipali, istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet, istituzzjonijiet finanzjarji, impriżi tal-assigurazzjoni u tal-awditjar, esperti ġudizzjarji, amministraturi tal-falliment u amministraturi tar-ristrutturar. Id-dokumenti jiġu nnotifikati wkoll b’mezzi elettroniċi lil persuni li huma obbligati skont il-leġiżlazzjoni jew skont ftehim konkluż mill-maniġer tas-Sistema ta’ Informazzjoni tal-Qorti li jirċievu dokumenti proċedurali b’mezzi elettroniċi. Il-qrati jużaw mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni biex jinnotifikaw dokumenti proċedurali lil persuni oħra fejn, f’konformità mal-proċedura stabbilita fil-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili, ikunu esprimew ix-xewqa li jirċievu dokumenti proċedurali b’mezzi elettroniċi u jkunu pprovdew id-dettalji ta’ kuntatt meħtieġa.

Skont l-Artikolu 111(2)(3) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, kull dokument proċedurali ta’ parteċipant f’każ irid jindika l-mezzi ta’ notifika tad-dokumenti proċedurali lill-parteċipant. Din id-dispożizzjoni trid tiġi applikata flimkien mal-Artikolu 13(3) tar-Regolament.

Skont il-paragrafu 22 tal-Proċedura, meta dokumenti proċedurali għandhom jiġu nnotifikati lil persuna b’mezzi elettroniċi, id-dokumenti jintbagħtu fil-kont tad-destinatarju fis-subsistema LITEKO VEP. Parteċipant fil-proċedimenti jiġi infurmat b’dan permezz ta’ notifika elettronika fil-kont tas-subsistema VEP VITEKO tiegħu u permezz tal-indirizz tal-posta elettronika pprovdut. Il-kontijiet tas-subsistema LITEKO VEP jistgħu jiġu aċċessati permezz tal-portal tas-servizzi elettroniċi tal-qrati Litwani:https://www.e.teismas.lt

L-Artikolu 25 1(e) Persuni jew professjonijiet, obbligati jaċċettaw in-notifika ta' dokumenti jew komunikazzjonijiet oħrajn bil-miktub permezz ta' mezzi elettroniċi

Skont l-Artikolu 1751(9) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, il-qrati jużaw mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni biex jinnotifikaw dokumenti proċedurali lil avukati, assistenti avukati, bailiffs, assistenti marixxalli, nutara, impriżi statali u muniċipali, istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet, istituzzjonijiet finanzjarji, impriżi tal-assigurazzjoni u tal-awditjar, esperti ġudizzjarji, amministraturi tal-falliment u amministraturi tar-ristrutturar. Id-dokumenti jiġu nnotifikati wkoll b’mezzi elettroniċi lil persuni li huma obbligati skont il-leġiżlazzjoni jew skont ftehim konkluż mill-maniġer tas-Sistema ta’ Informazzjoni tal-Qorti li jirċievu dokumenti proċedurali b’mezzi elettroniċi. Il-qrati jużaw mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni biex jinnotifikaw dokumenti proċedurali lil persuni oħra fejn, f’konformità mal-proċedura stabbilita fil-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili, ikunu esprimew ix-xewqa li jirċievu dokumenti proċedurali b’mezzi elettroniċi u jkunu pprovdew l-informazzjoni ta’ kuntatt meħtieġa.

Skont l-Artikolu 111(2)(3) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, kull dokument proċedurali ta’ parteċipant f’każ irid jindika l-mezzi ta’ notifika tad-dokumenti proċedurali lill-parteċipant. Din id-dispożizzjoni trid tiġi applikata flimkien mal-Artikolu 13(3) tar-Regolament.

Skont il-paragrafu 22 tal-Proċedura, meta dokumenti proċedurali għandhom jiġu nnotifikati lil persuna b’mezzi elettroniċi, id-dokumenti jintbagħtu fil-kont tad-destinatarju fis-subsistema LITEKO VEP. Parteċipant fil-proċedimenti jiġi infurmat b’dan permezz ta’ notifika elettronika fil-kont tas-subsistema VEP VITEKO tiegħu u permezz tal-indirizz tal-posta elettronika pprovdut. Il-kontijiet tas-subsistema LITEKO VEP jistgħu jiġu aċċessati permezz tal-portal tas-servizzi elettroniċi tal-qrati Litwani:https://www.e.teismas.lt

Artikolu 25 1 (f) Tariffi tal-qorti u l-metodi tal-ħlas

Skont l-Artikolu 27 tal-Liġi, il-proċeduri Ewropej għal talbiet żgħar huma soġġetti għal tariffi tal-qorti kif stabbilit fl-Artikolu 80(1)(1) tad-DirettivaKodiċi tal-Proċedura Ċivili. Skont l-Artikolu 80(1)(1) ta’ Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, it-tariffi tal-qorti dovuti għal kull talba f’kawża pekunjarja huma kkalkolati fuq il-bażi tal-ammont tat-talba. Skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, għandha titħallas tariffa tal-qorti ta’ 3 % tal-ammont tat-talba, b’pagament minimu ta’ EUR 20.

It-tariffi tal-qorti jistgħu jitħallsu permezz ta’ trasferiment bankarju fil-kont ta’ depożitu baġitarju tal-Ispettorat tat-Taxxa tal-Istat. L-informazzjoni aġġornata rilevanti kollha hija pprovduta fuq is-sit web tal-Ispettorat tat-Taxxa tal-Istat: http://www.vmi.lt/.

Artikolu 25 1 (g) Il-proċedura tal-appell u l-qrati kompetenti għal appell

Skont l-Artikolu 29 tal-Liġi, sentenzi tal-qorti maħruġa skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar jistgħu jiġu kkontestati permezz ta’ proċedimenti ta’ appell. Skont l-Artikolu 301(3) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, il-kawżi li jitressqu taħt proċedimenti ta’ appell relatati ma’ sentenzi tal-qorti distrettwali li għadhom mhumiex finali jinstemgħu mill-qrati reġjonali. L-Artikolu 307(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jistipula li appell jista’ jitressaq fi żmien tletin jum mill-jum tal-adozzjoni ta’ sentenza mill-qorti tal-ewwel istanza.

Informazzjoni aġġornata dwar il-qrati Litwani u d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom tista’ tinstab fl-Atlas Ġudizzjarju Ewropew f’Materji Ċivili.

Artikolu 25 1 (h) Rieżami tal-proċedura tas-sentenza u l-qrati kompetenti biex jagħmlu dan ir-rieżami

Skont l-Artikolu 30(1) tal-Liġi, sentenza tal-qorti maħruġa skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar tiġi riveduta, fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 18(1) tar-Regolament, mill-qorti li tkun tat is-sentenza.

Artikolu 25 1 (i) Lingwi aċċettati

Il-lingwa aċċettata għaċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 20(2) tar-Regolament hija l-Litwan.

L-Artikolu 25 1 (j) L-awtoritajiet kompetenti mill-eżekuzzjoni

Skont l-Artikolu 31(1) tal-Liġi, sentenza tal-qorti maħruġa skont il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u approvata bl-użu tal-Formola D standard kif stabbilit fl-Anness IV għar-Regolament titqies bħala strument eżegwibbli. L-istrumenti eżegwibbli jiġu eżegwiti mill-marixxalli tal-qorti skont il-proċedura stabbilita fil-Parti VI tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili. Il-lista tal-uffiċjali ġudizzjarji tar-Repubblika tal-Litwanja hija disponibbli fuq is-sit web tal-Kamra Litwana tal-Uffiċjali Ġudizzjarji: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

L-aħħar aġġornament: 07/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.