Talbiet żgħar

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Rumanija

Proċeduri transfruntieri Ewropej - Talbiet żgħar


*input mandatarju

Artikolu 25 1 (a) Il-qrati kompetenti

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
 • Il-qrati li għandhom il-kompetenza jiddeċiedu fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar huma l-qrati distrettwali (judecătorii), skont l-Artikolu 94(1)(k) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili (l-Att Nru 134/2010, ippubblikat mill-ġdid[1], kif emendat, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ il-KPĊ).

[1]Ippubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Rumanija, il-Parti I, Nru 247 tal-10 ta' April 2015.

Artikolu 25 1 (b) Mezzi ta' komunikazzjoni

 • Skont il-proċedura ordinarja stabbilita fl-Artikolu 148(2) KPĊ, rikors ippreżentat il-qorti personalment jew bi prokura jista' jinkiteb b'format elettroniku, jekk ikun konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi (ir-regolament japplika wkoll, meta jagħti l-każ, f'każijiet fejn il-KPĊ jitlob li s-sottomissjonijiet, l-argumenti jew il-konklużjonijiet tal-partijiet, jew ta' dokumenti proċedurali oħrajn jiġu ppreżentati lill-qorti bil-miktub – l-Artikolu 148(3) KPĊ).
 • Skont il-proċedura ordinarja stabbilita fl-Artikolu 199(1) KPĊ, dikjarazzjoni ta’ talba (cererea de chemare în judecată) ippreżentata personalment jew bi prokura, bil-posta, b'kurjer jew b'faks jew skennjata u mibgħuta bil-posta elettronika jew bħala dokument elettroniku, tkun irreġistrata u ttimbrata bid-data tal-wasla.
 • N.B.: Fil-proċedura speċjali għat-talbiet iż-żgħar (applikabbli għal tilwim intern), ir-rikorrent jibda dawn il-proċedimenti billi jimla formola ta' rikors u jippreżentaha jew jibgħatha lill-qorti kompetenti bil-posta jew b'xi mezz ieħor li jippermetti li tinħareġ konferma tal-wasla (l-Artikolu 1029(1) KPĊ).

Artikolu 25 1 (c) Awtoritajiet jew organizzazzjonijiet li jipprovdu assistenza prattika

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
 • Beħsiebna nibdlu l-liġi biex ikun possibbli li jiġu ttrattati talbiet għal assistenza prattika fil-mili tal-formoli. Se naġġornaw l-informazzjoni hekk kif isiru l-bidliet leġiżlattivi meħtieġa.

Artikolu 25 1 (d) Mezzi ta' notifika u komunikazzjoni elettroniċi u metodi biex wieħed jagħti l-kunsens tiegħu għalihom

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
 • Art. 154(6) KPĊ

(6) Id-dokumenti proċedurali u dokumenti proċedurali oħrajn jistgħu jiġu nnotifikati mill-uffiċjal tal-qorti u bil-faks, bil-posta elettronika / b'mezzi oħra li jippermettu t-trażmissjoni tal-kontenut tad-dokument u l-konferma tal-irċevuta tiegħu, meta l-parti kkonċernata tkun ipprovdiet lill-qorti d-dettalji tagħha għal din il-fini. Għall-finijiet tal-konferma tal-irċevuta, meta tibgħat dokument proċedurali, il-qorti tibgħat ukoll formola li jkun fiha li ġej: isem il-qorti, id-data, isem l-uffiċjal ikkonċernat u d-dokumenti mibgħuta; din il-formola trid timtela mid-destinatarju fid-data tal-irċevuta, bl-isem miktub ċar, u bil-firma tal-persuna responsabbli biex tirċievi l-korrispondenza. Il-formola tiġi rritornata lill-qorti, b'faks, bil-posta elettronika, jew b'mezzi oħrajn.

 • Art. 205(2) (a) KPĊ

It-tweġiba għandha tinkludi: l-isem u l-kunjom, in-numru ta' identifikazzjoni personali, id-domiċilju jew ir-residenza tal-intimat jew, għall-persuni ġuridiċi, l-isem u l-uffiċċju rreġistrat u, meta jkun xieraq, il-kodiċi ta' reġistrazzjoni jew in-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa, in-numru tal-entrata fir-reġistru kummerċjali jew fir-reġistru tal-persuni ġuridiċi, u l-kont tal-bank jekk l-intimat ma jkunx semmieh diġà fid-dikjarazzjoni tat-talba. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 148(1)(II) japplikaw kif xieraq. Jekk l-intimat ikun jgħix barra l-pajjiż, it-tweġiba tagħti wkoll indirizz fir-Rumanija fejn jintbagħtu l-komunikazzjonijiet kollha li jikkonċernaw il-każ.

 • Art. 194(a) KPĊ

Id-dikjarazzjoni tat-talba għandha tinkludi:

a) l-isem u l-kunjom, id-domiċilju jew ir-residenza tal-partijiet jew, għall-persuni ġuridiċi, l-uffiċċju rreġistrat. Hija għandha tinkludi wkoll in-numru ta' identifikazzjoni personali jew, skont il-każ, il-kodiċi ta' reġistrazzjoni jew in-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa, in-numru tal-entrata fir-reġistru kummerċjali jew fir-reġistru tal-persuni ġuridiċi, u l-kont tal-bank tar-rikorrent u tal-intimat, jekk il-partijiet dawn il-partijiet ikunu ġew assenjati dawn l-elementi ta' identifikazzjoni skont il-liġi, sa fejn ikun jaf ir-rikorrent. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 148(1)(II) għandhom japplikaw. Jekk ir-rikorrent ikun jgħix barra l-pajjiż, it-tweġiba tindika wkoll indirizz fir-Rumanija fejn jintbagħtu l-komunikazzjonijiet kollha li jikkonċernaw il-każ.

 • Art. 148(1)-(3) KPĊ

(1) Kull talba indirizzata lill-qrati trid issir bil-miktub u trid tinkludi isem il-qorti indirizzata, l-isem u l-kunjom, id-domiċilju jew ir-residenza tal-partijiet jew, meta jkun il-każ, l-isem u l-post tan-negozju tagħhom, l-isem u l-kunjom, id-domiċilju jew ir-residenza tar-rappreżentanti tagħhom, meta jkun il-każ, l-oġġett, il-valur tat-talba, meta jkun il-każ, ir-raġunijiet għat-talba u l-firma. Meta jkun il-każ, it-talba trid tinkludi indirizz tal-posta elettronika jew id-dettalji tal-kuntatt indikati għal din il-fini mill-partijiet, u numru tat-telefown, numru tal-faks jew simili.

(2) Rikorsi ppreżentati personalment jew bi prokura jistgħu jinkitbu b'format elettroniku, jekk ikunu konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fil-liġi.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (2) japplikaw ukoll f'każijiet fejn dan il-Kodiċi jeħtieġ li s-sottomissjonijiet, l-argumenti jew il-konklużjonijiet tal-partijiet jew kwalunkwe dokument proċedurali ppreżentat lill-qorti ikun bil-miktub.

 • Art. 169 KPĊ

Wara li każ jitressaq il-qorti, ir-rikorsi, it-tweġibiet jew dokumenti oħrajn jistgħu jintbagħtu direttament lill-qorti permezz ta' avukat jew konsulent legali jekk ikollhom il-partijiet. F'dan il-każ, ir-riċevitur tat-talba jiċċertifika l-irċevuta tal-kopja ppreżentata l-qorti jew, meta jkun il-każ, b'kull mezz ieħor li jiżgura li din il-proċedura tiġi kkompletata.

 • Art. 199(1) KPĊ

(1) Dikjarazzjoni ta’ talba ppreżentata personalment jew bi prokura, bil-posta, b'kurjer jew b'faks jew skennjata u mibgħuta bil-posta elettronika jew bħala dokument elettroniku, tkun irreġistrata u ttimbrata bid-data tal-wasla.

 • Art. 149(4) KPĊ

(4) Jekk id-dikjarazzjoni tkun ġiet ikkomunikata, skont il-liġi, b'faks jew bil-posta elettronika, l-uffiċjal huwa awtomatikament meħtieġ jagħmel kopji tad-dikjarazzjoni aspejjeż tal-parti li obbligata tagħmilhom. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 154 (6) għandhom ikomplu japplikaw.

 • Fil-proċedura speċjali għat-talbiet iż-żgħar (applikabbli għal tilwim intern), ir-rikorrent jibda dawn il-proċedimenti billi jimla formola ta' rikors u jippreżentaha jew jibgħatha lill-qorti kompetenti bil-posta jew b'xi mezz ieħor li jiżgura li tista' tinħareġ konferma tal-wasla (l-Artikolu 1029(1) KPĊ).

L-Artikolu 25 1(e) Persuni jew professjonijiet, obbligati jaċċettaw in-notifika ta' dokumenti jew komunikazzjonijiet oħrajn bil-miktub permezz ta' mezzi elettroniċi

 • Jekk il-qorti, b'konformità mal-liġi, tibgħat dokumenti proċedurali elettronikament, il-partijiet ikunu obbligati jaċċettaw il-komunikazzjonijiet magħmula b'dan il-mod. Dan japplika biss meta l-partijiet (jew ir-rappreżentanti tagħhom, inklużi l-avukati) ikunu pprovdew l-indirizz tal-posta elettronika tagħhom (ara wkoll it-tweġiba għal (d)).
 • Jekk parti, b'konformità mal-liġi, tibgħat dokumenti proċedurali elettronikament, il-partijiet ikunu obbligati jaċċettaw il-komunikazzjonijiet magħmula b'dan il-mod.

Artikolu 25 1 (f) Tariffi tal-qorti u l-metodi tal-ħlas

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
 • L-Artikoli 10(1)(b), (2) sa (3) tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013 dwar it-taxxi tal-boll ġudizzjarji

(1) Fir-rigward tal-eżekuzzjoni, ir-rikorsi elenkati hawn taħt huma suġġetti għat-taxxi li ġejjin:

(…)

b) rikors għal sospensjoni ta' eżekuzzjoni, inkluża eżekuzzjoni provviżorja - RON 50.

(2) Jekk l-eżekuzzjoni tkun ikkontestata, it-taxxa tiġi kkalkulata fuq il-valur tal-oġġetti involuti fl-eżekuzzjoni kkontestata, jew fuq l-ammont tad-dejn ikkonċernat, meta d-dejn ikun inqas mill-valur tal-oġġetti. Din it-taxxa ma tistax taqbeż l-RON 1 000 irrispettivament mill-ammont disputat. Jekk is-suġġett tal-eżekuzzjoni ma jistax jiġi vvalutat fi flus, l-oġġezzjoni għall-proċedimenti ta' eżekuzzjoni tkun suġġetta għal taxxa ta' RON 100.

(3) Jekk l-oġġezzjoni għall-proċedimenti ta' eżekuzzjoni tirreferi wkoll, skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 712(2) tal-Kodiċi ta' Proċedura ċivili, għal raġunijiet ta' fatt u tad-dritt relatati mas-sustanza tad-dritt, it-taxxa tal-boll tkun iddeterminata skont l-Artikolu 3(1).

 • L-Artikoli 33(1) tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013 dwar it-taxxi tal-boll ġudizzjarji

It-taxxi tal-boll ġudizzjarji għandhom jitħallsu bil-quddiem, ħlief fejn previst mod ieħor mil-liġi.

 • L-Artikoli 40(1) u (2) tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 80/2013 dwar it-taxxi tal-boll ġudizzjarji

Jekk il-persuna responsabbli li tħallas it-taxxa tal-boll ġudizzjarja ma jkollha l-ebda domiċilju jew residenza jew, meta jkun il-każ, l-ebda uffiċċju rreġistrat fir-Rumanija, it-taxxa tal-boll għandha titħallas fil-kont tal-baġit lokali tal-unità amministrattiva ta' fejn tkun ibbażata l-qorti li tintroduċi l-azzjoni jew l-applikazzjoni, f'kontanti, bi trasferiment bankarju jew b'sistema onlajn; dan il-kont għandu jkun kont separat tad-dħul tal-baġit lokali għal "taxxi tal-boll ġudizzjarji u oħrajn" fl-unità territorjali amministrattiva fejn il-persuna fiżika jkollha d-domiċilju jew ir-residenza tagħha jew, meta jkun il-każ, fejn il-persuna ġuridika jkollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha.

 • Biex jiġi żgurat livell għoli ta' prevedibbiltà, qed nippjanaw li nemendaw il-leġiżlazzjoni biex tiġi konformi b'mod partikolari mal-Artikolu 15a(a) tar-Regolament (UE) 2015/2421 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 861/2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 li joħloq proċedura għal ordni ta' ħlas Ewropea. Se naġġornaw l-informazzjoni hekk kif isiru l-bidliet leġiżlattivi meħtieġa.
 • N.B.: Is-sit http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx, għal kull qorti, għandu sottotaqsima intitolata "Bine de știut" [Fatti utli], li fiha tagħrif dwar il-kontijiet fejn jistgħu jitħallsu t-taxxi tal-boll.

Artikolu 25 1 (g) Il-proċedura tal-appell u l-qrati kompetenti għal appell

 • Skont l-Artikolu 17 tar-Regolament, appell jista' jitressaq quddiem tribunal (qorti tat-tieni istanza), fi żmien 30 jum minn meta tkun ingħatat id-deċiżjoni (l-Artikoli 466(1), 468(1) u 94(1)(k) b'konnessjoni mal-Artikolu 95(2) KPĊ).
 • N.B.: Fil-proċedura speċjali għat-talbiet iż-żgħar (applikabbli għal tilwim intern), id-deċiżjoni tal-qorti distrettwali hija suġġetta għal appell quddiem tribunal biss, li għandu jitressaq fi żmien 30 jum minn meta tkun ingħatat id-deċiżjoni (l-Artikolu 1033(1) KPĊ).

Artikolu 25 1 (h) Rieżami tal-proċedura tas-sentenza u l-qrati kompetenti biex jagħmlu dan ir-rieżami

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
 • Ir-Regoli tal-proċedura ordinarja:

- appell għal annullament tas-sentenza finali (appell straordinarju) jista' jsir jekk ir-rikorrent ma jkunx tħarrek kif xieraq u ma kienx preżenti għall-proċedimenti; l-appell għall-annullament jitressaq fil-qorti li tkun tat is-sentenza kkontestata (l-Artikoli 503(1) u 505(1) KPĊ);

- rieżami (appell straordinarju) ta' sentenza fuq is-sustanza (jew le) jista' jkun meħtieġ jekk parti ma tkunx tħalliet tidher il-qorti minħabba ċirkostanzi lil hinn mill-kontroll tagħha u l-qorti tkun mgħarrfa b'dan; ir-rikors għal rieżami jrid jiġi ppreżentat lill-qorti li tkun tat id-deċiżjoni li qed jintalab rieżami għaliha (l-Artikolu 509(1)(9) u (2) u l-Artikolu 510(1) KPĊ);

- parti li taqbeż skadenza tingħata skadenza ġdida biss jekk tkun tista' tagħti raġunijiet dovutament ġustifikati għad-dewmien; għal dik il-fini, il-parti trid tikkonforma mad-dokument proċedurali sa mhux aktar minn 15-il jum wara l-avveniment li pprevjena l-prestazzjoni u titlob skadenza ġdida fl-istess żmien; fil-każ ta' appelli, din l-iskadenza hija identika għal dik prevista għall-proċeduri ta' appell; it-talba għal skadenza ġdida għandha tiġi ttrattata mill-qorti kompetenti li tisma' rikors relatat mad-dritt eżerċitat qabel l-iskadenza (l-Artikolu 186 KPĊ).

 • Qed nippjanaw li nemendaw il-leġiżlazzjoni biex tiġi konformi mar-Regolament (UE) Nru 2015/2421 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 861/2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 li joħloq proċedura għal ordni ta' ħlas Ewropea. Se naġġornaw l-informazzjoni hekk kif isiru l-bidliet leġiżlattivi meħtieġa.

Artikolu 25 1 (i) Lingwi aċċettati

Bir-Rumen.

L-aħħar aġġornament: 22/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.