Geringe vorderingen

België

Inhoud aangereikt door
België

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

Volgens het Belgisch Gerechtelijk Wetboek zijn de vrederechter, de rechtbank van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank materieel bevoegd om een beslissing te geven in een Europese procedure voor geringe vorderingen.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

De communicatiemiddelen die overeenkomstig artikel 4, lid 1, ten behoeve van de procedure worden aanvaard en de gerechten ter beschikking staan, zijn voor België de rechtstreekse neerlegging van het in bijlage I opgenomen standaard vorderingsformulier A (vergezeld van de ter staving dienende stukken) op de griffie van de territoriaal bevoegde rechtbank van eerste aanleg EN het aangetekend verzenden van dit vorderingsformulier A (vergezeld van de ter staving dienende stukken) naar de territoriaal bevoegde rechtbank van eerste aanleg.

Het zou in de nabije toekomst mogelijk moeten worden om het standaard vorderingsformulier A elektronisch te verzenden.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

De griffie van het bevoegde gerecht kan praktische bijstand verlenen bij het invullen van de formulieren en kan algemene informatie verstrekken.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

In België wordt de betekening van stukken en beslissingen verricht door een gerechtsdeurwaarder. In de nabije toekomst zou het mogelijk moeten worden over te gaan tot elektronische betekening.

Kennisgeving geschiedt per post of, in de bij wet bepaalde gevallen, per fax. In de nabije toekomst zou het mogelijk moeten worden over te gaan tot elektronische kennisgeving.

Nadere informatie over de betekening en kennisgeving van stukken en beslissingen is beschikbaar op de desbetreffende webpagina van het e-justitieportaal.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

/

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

Deze kwestie wordt geregeld in de artikelen 1017 tot en met 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, in artikel 953 van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het getuigengeld, en in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, in het bijzonder artikel 142 e.v. en artikel 268 e.v. wat betreft de registratierechten.

In artikel 1018 van het Gerechtelijk Wetboek worden de kosten nader omschreven:

1° de diverse griffie- en registratierechten. De griffierechten omvatten de rolrechten, de opstelrechten en de expeditierechten (zie artikel 268 e.v. van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten).

De registratierechten zijn verschuldigd voor beslissingen die betrekking hebben op een bedrag van meer dan 12 500 EUR in hoofdsom (exclusief gerechtskosten) en zijn vastgesteld op 3 % van dat bedrag. Zij zijn dus niet verschuldigd in het geval van geringe vorderingen;

2° de prijs en de emolumenten en lonen van de gerechtelijke akten;

3° de prijs van de uitgifte van het vonnis;

4° de uitgaven betreffende alle onderzoeksmaatregelen, onder meer het getuigen- en deskundigengeld. Volgens het koninklijk besluit van 27 juli 1972 bedraagt dit getuigengeld 200 BEF per getuige, wat vandaag overeenkomt met ongeveer 5 EUR. Dit bedrag wordt verhoogd met een reiskostenvergoeding.

In het kader van een deskundigenonderzoek stelt de deskundige vrijelijk zijn declaratie van kosten en erelonen op, met dien verstande dat de berekeningswijze duidelijk moet worden omschreven en dat het bedrag in voorkomend geval (bv. in het geval van overbodige kosten) door de rechter kan worden verlaagd bij de definitieve vaststelling van de totale gerechtskosten;

5° de reis- en verblijfkosten van de magistraten, de griffiers en van de partijen, wanneer hun reis door de rechter is bevolen, en de kosten van de akten, wanneer deze uitsluitend met het oog op het geding zijn opgemaakt;

6° de rechtsplegingsvergoeding (artikel 1022 van het gerechtelijk wetboek); zij wordt betaald door de in het ongelijk gestelde partij en is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. De bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en worden met 10 % verhoogd of verlaagd telkens het indexcijfer met 10 punten stijgt respectievelijk daalt.

Waarde van het geschil

Basisbedrag
*

Minimumbedrag
*

Maximumbedrag
*

Tot en met 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Van 250,01 EUR tot en met 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Van 750,01 EUR tot en met 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

* Nieuwe bedragen vanaf 1 juni 2016.

Arbeidsrechtbank (afwijkende regeling)

Waarde van het geschil

Basisbedrag
*

Minimumbedrag
*

Maximumbedrag
*

Tot 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Tot 620,00 EUR

87,43 EUR

59,43 EUR

105,43 EUR

Tot en met 2.500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° het ereloon, de emolumenten en de kosten van de bemiddelaar die is aangewezen overeenkomstig artikel 1734.

Gelet op het voorgaande hangt het te betalen bedrag volledig af van de omstandigheden van het geval, en van de vraag of u al dan niet in het gelijk bent gesteld, of er deskundigen/getuigen zijn aangesteld/opgeroepen, of magistraten zich naar het buitenland hebben moeten begeven, of er een bemiddelaar is ingeschakeld enz.

De griffiekosten moeten vooraf worden betaald, anders wordt de zaak niet op de rol gezet. De deskundige verlangt altijd de betaling van een voorschot, anders voert hij zijn opdracht niet uit. Indien u verzoekt om het horen van een getuige, moet u het betrokken bedrag vooraf aan de griffier in consignatie geven. Indien u dat niet doet, wordt u geacht af te zien van het horen van de getuige.

De betaling kan worden verricht met een overschrijvings- of stortingsformulier, via een online overschrijving, via contante betaling of via cheque aan order van de griffie (alleen advocaten en gerechtsdeurwaarders kunnen gebruik maken van deze laatste mogelijkheid).

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Beroep overeenkomstig artikel 17 van de verordening kan worden ingesteld op grond van het Belgisch burgerlijk procesrecht. Dit beroep dient te worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg (rechtbank van koophandel) of het hof van beroep die/dat materieel bevoegd is op grond van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek. Welk gerecht territoriaal bevoegd is, kan worden opgezocht in de Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken.

Ingevolge artikel 1051 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger beroep aan te tekenen, onder voorbehoud van termijnen die zijn vastgesteld in dwingende supranationale en internationale bepalingen, een maand vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van dat wetboek. In overeenstemming met dit artikel is de termijn om beroep aan te tekenen in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen in beginsel een maand vanaf de betekening of kennisgeving van het vonnis van het bevoegde gerecht overeenkomstig artikel 13 van de verordening.

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Afhankelijk van de concrete omstandigheden van de zaak, kunnen conform het Belgisch recht meerdere rechtsmiddelen worden aangewend om de heroverweging van een beslissing te verkrijgen:

- ten eerste kan op grond van artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek tegen een vonnis hoger beroep worden aangetekend binnen een maand vanaf de betekening van het vonnis of, in bepaalde gevallen, de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van dat wetboek. Dat geldt voor vonnissen op tegenspraak en verstekvonnissen;

- ten tweede kan op grond van artikel 1048 van het Gerechtelijk Wetboek tegen een verstekvonnis verzet worden aangetekend binnen een maand vanaf de betekening van het vonnis of, in bepaalde gevallen, de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van dat wetboek.

De termijnen om hoger beroep in te stellen of verzet aan te tekenen, gelden:

- onder voorbehoud van de termijnen die zijn vastgesteld in dwingende supranationale en internationale bepalingen;

- zonder afbreuk te doen aan de door artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek geboden mogelijkheid om, onder bij de wet bepaalde omstandigheden, een op straffe van verval vastgestelde termijn te verlengen;

- zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om het herhaaldelijk door het Hof van Cassatie bevestigde algemene rechtsbeginsel toe te passen, volgens hetwelk de termijnen voor het stellen van een handeling worden verlengd ten gunste van de partij voor wie het door overmacht onmogelijk is geworden de handeling te stellen vóór het verstrijken van de termijn.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

België aanvaardt in het kader van artikel 21 bis, lid 1, geen andere talen dan de officiële taal of een van de officiële talen van de plaats van tenuitvoerlegging overeenkomstig het Belgisch nationaal recht.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

De gerechtsdeurwaarders zijn in België de instanties die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van een beslissing die door een gerecht is gegeven in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen.

De instantie die bevoegd is voor de toepassing van artikel 23 van de verordening is eerst en vooral de beslagrechter van de plaats van het beslag. Ingevolge artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek is de beslagrechter bevoegd voor alle vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging. De territoriale bevoegdheid is geregeld in artikel 633 van dat wetboek.

Daarnaast is volgens het Gerechtelijk Wetboek ook de territoriaal bevoegde rechtbank van eerste aanleg ter zake bevoegd. In artikel 569, punt 5, van het Gerechtelijk Wetboek is vastgesteld dat de rechtbank van eerste aanleg, waarvan de beslagrechter deel uitmaakt, kennis neemt van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten. Bovendien beschikt de rechtbank van eerste aanleg, waaronder de beslagrechter, ingevolge artikel 568 van het Gerechtelijk Wetboek over de voorwaardelijke volheid van bevoegdheid.

Laatste update: 19/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.