Geringe vorderingen

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Bulgarije

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

De gerechten die bevoegd zijn om een beslissing te geven in een dergelijke procedure zijn de arrondissementsrechtbanken die bevoegd zijn voor de woon- of vestigingsplaats van de verweerder.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Het standaard vorderingsformulier A moet rechtstreeks bij de bevoegde arrondissementsrechtbank worden ingediend of per post worden verzonden.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

Praktische bijstand en informatie overeenkomstig artikel 11 van de verordening wordt verstrekt door het Europees Consumentencentrum in Bulgarije, dat deel uitmaakt van het netwerk van Europese consumentencentra (ECC-Net). Informatie over de toepassing van de verordening wordt op verzoek verstrekt door het ministerie van Justitie.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De toepasselijke wijzen van betekening of kennisgeving zijn vastgesteld in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Op grond van artikel 43 kunnen mededelingen persoonlijk of via een andere persoon worden betekend of ter kennis gebracht. Het gerecht kan de betekening of kennisgeving ook gelasten door de betrokken mededeling toe te voegen aan het procesdossier, door deze aan te brengen aan de deur of te deponeren in de brievenbus van de geadresseerde of door middel van een openbare bekendmaking.

Overeenkomstig artikel 42, lid 4, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan een procespartij mededelingen ook ontvangen op een e-mailadres. Mededelingen worden geacht te zijn betekend of ter kennis gebracht zodra zij in het informatiesysteem zijn ingevoerd.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Niet uitdrukkelijk vermeld.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Overeenkomstig de regeling voor vergoedingen die door de gerechten in het kader van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in rekening worden gebracht, bedragen de gerechtskosten in Bulgarije 4 % van de waarde van de vordering, met een minimum van 50 BGN.

De gerechtskosten worden per bankoverschrijving betaald.

Overeenkomstig artikel 13, lid 3, van de regeling bedraagt de vergoeding voor een verzoek om een certificaat inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van een Bulgaarse rechterlijke beslissing 40 BGN.

Volgens artikel 15 van de regeling bedraagt de vergoeding voor een verzoek om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing van een buitenlands gerecht, een buitenlands arbitragehof of een andere buitenlandse instantie 50 BGN.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Tegen een in een Europese procedure voor geringe vorderingen gegeven beslissing kan er beroep worden ingesteld bij de bevoegde arrondissementsrechtbank (artikel 624, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Het beroep moet worden ingesteld binnen twee weken nadat de beslissing van de arrondissementsrechtbank aan de betrokken partij is betekend of ter kennis gebracht. De beroepsprocedure is vastgesteld in hoofdstuk 20 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank kan er onder de voorwaarden van artikel 280 (artikel 624, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) cassatieberoep worden ingesteld bij het Hof van Cassatie.

De gronden en voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van een beslissing op een cassatieberoep zijn expliciet vastgesteld in hoofdstuk 22 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

De verweerder kan een verzoek om heroverweging van een in het kader van een Europese procedure voor geringe vorderingen gegeven beslissing indienen bij het bevoegde hof van beroep onder de in artikel 18 vastgestelde voorwaarden. Het gerecht stuurt een kopie van het verzoek om heroverweging naar de andere partij, die de mogelijkheid heeft om binnen een week na de ontvangst ervan te antwoorden. Het verzoek om heroverweging wordt achter gesloten deuren behandeld. Indien het gerecht dit nodig acht, kan het het verzoek in openbare zitting behandelen. Tegen de beslissing op het verzoek om heroverweging kan er geen beroep worden ingesteld.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

Voor de toepassing van artikel 21 bis, lid 1, is de aanvaarde taal het Bulgaars.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

De instanties die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging zijn de (openbare en particuliere) gerechtsdeurwaarders.

Een verzoek om een executoriale titel in het kader van een Europese procedure voor geringe vorderingen moet worden ingediend bij de provinciale rechtbank die bevoegd is voor de woon- of vestigingsplaats van de schuldenaar, of voor de plaats van tenuitvoerlegging.

Laatste update: 26/09/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.