Geringe vorderingen

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

In Kroatië zijn de gemeentelijke rechtbanken en de handelsrechtbanken bevoegd om een beslissing te geven in een Europese procedure voor geringe vorderingen.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Formulieren, andere verzoeken of verklaringen moeten schriftelijk worden ingediend per fax of e-mail.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

Krachtens de wet inzake gratis rechtsbijstand (Narodne novine (NN; staatsblad van Kroatië nr. 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html wordt juridische eerstelijnsbijstand verleend door kantoren, beroepsverenigingen en rechtswinkels.

Juridische eerstelijnsbijstand omvat:

a) algemene juridische informatie;

b) juridisch advies;

c) opstellen van documenten bestemd voor publiekrechtelijke organen, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en internationale organisaties in overeenstemming met internationale overeenkomsten en de regels betreffende de werking van deze instanties;

d) vertegenwoordiging in procedures voor publiekrechtelijke organen;

e) rechtsbijstand in buitengerechtelijke minnelijke procedures.

Een lijst van beroepsverenigingen en rechtswinkels die juridische eerstelijnsbijstand verlenen, is hier te vinden: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

De stukken worden per post betekend door een rechterlijk ambtenaar, met name een medewerker van de rechtbank, via de bevoegde justitiële autoriteit, notaris of rechtstreeks in de rechtbank of langs elektronische weg overeenkomstig een bijzondere wet.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

Niet van toepassing.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De gerechtskosten worden berekend volgens de waarde van de vordering en zijn verschuldigd voor:

  • een vordering en een tegenvordering;
  • een verweerschrift;
  • een uitspraak over een vordering;
  • hoger beroep tegen een uitspraak;
  • een verzoek om tenuitvoerlegging van de beslissing;
  • een verzoek om heroverweging van de beslissing.

Tenzij anders is bepaald, ontstaat de verplichting tot betaling van de kosten op het moment dat de aanvraag wordt ingediend , zoals vastgelegd in artikel 4 van de wet betreffende gerechtskosten.

Het bedrag van de gerechtskosten is afhankelijk van de waarde van het voorwerp van geschil en wordt aan de hand van onderstaande tabel voor elke zaak apart berekend:

Meer dan

Tot HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Voor vorderingen van meer dan 15 000 HRK is 500 HRK aan griffierechten verschuldigd plus 1 % van het bedrag boven 15 000 HRK, met een maximum van 5 000 HRK.

De volgens de tarieven van gerechtskosten verschuldigde vergoedingen worden voldaan door middel van in Kroatië uitgegeven fiscale zegels, of in contanten voor bedragen van meer dan 100 HRK en indien is geregeld dat de kosten, ongeacht het bedrag ervan, rechtstreeks op de desbetreffende rekening mogen worden gestort.

De kosten worden uitgedrukt in absolute cijfers in HRK en in percentages.

Bij de berekening van de kosten als een percentage wordt de tariefgrondslag afgerond op honderdtallen: een bedrag eindigend op maximaal 50 HRK wordt naar het lagere honderdtal afgerond, en een bedrag eindigend op meer dan 50 HRK, naar het hogere honderdtal.

Overeenkomstig artikel 15 bis van Verordening nr. 861/2007 kunnen de gerechtskosten worden betaald via bankoverschrijving.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Een beslissing is vatbaar voor hoger beroep. Hoger beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank die de beslissing heeft gegeven binnen acht dagen te rekenen vanaf de datum waarop de beslissing werd bekendgemaakt dan wel aan de betrokken partij betekend.

Over een hoger beroep tegen een beslissing in een procedure voor geringe vorderingen beslist een alleensprekende rechter in tweede aanleg.

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Indien een verweerder het bestaan aantoont van aannemelijke gronden voor een herziening van een in een Europese procedure voor geringe vorderingen gewezen beslissing in de zin van artikel 18 van Verordening nr. 861/2007, kan een verzoekschrift om heroverweging in de vorm van een vordering worden ingediend bij de bevoegde gemeentelijke rechtbank of handelsrechtbank die deze beslissing nietig kan verklaren; een verzoek om herstel van een vroegere toestand moet worden ingediend bij het gerecht waarbij de procedure aanhangig was, die het herstel in de toestand van vóór de gewezen beslissing eveneens kan bevelen.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

Er moet een vertaling in het Kroatisch worden ingediend die door een daartoe in een van de EU-lidstaten bevoegde vertaler als officiële vertaling is gewaarmerkt.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

De rechtbanken met bevoegdheid voor het geven van een beslissing op een verzoek om tenuitvoerlegging zijn de gemeentelijke rechtbanken. De territoriale bevoegdheid van de rechtbank wordt bepaald conform de regels inzake de territoriale bevoegdheid van rechtbanken in tenuitvoerleggingsprocedures.

Over een eventuele opschorting of beperking van de tenuitvoerlegging overeenkomstig artikel 23 van Verordening nr. 861/2007 beslist de gemeentelijke rechtbank.

Laatste update: 12/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.