Geringe vorderingen

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Tsjechië

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

Om te bepalen welke gerechten in de Tsjechische Republiek bevoegd zijn voor de Europese procedure voor geringe vorderingen, gelden de algemene bepalingen betreffende de rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke zaken van wet nr. 99/1963 houdende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (občanský soudní řád), zoals gewijzigd. De materiële bevoegdheid is geregeld in de artikelen 9 tot en met 12 en de territoriale bevoegdheid in de artikelen 84 tot en met 89a.

Gelet op de aard van de betrokken zaken, zal de materiële bevoegdheid normaliter bij de districtsrechtbanken (okresní soudy) berusten; het criterium voor de territoriale bevoegdheid is normaliter de woonplaats of vestigingsplaats van de verweerder.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

De Tsjechische Republiek deelt mee dat zij de volgende communicatiemiddelen aanvaardt:

a) verzoeken ingediend in elektronische vorm en ondertekend op een wijze die volgens specifieke wetgeving dezelfde effecten heeft als een handgeschreven handtekening (zie wet nr. 297/2016 betreffende beveiligde diensten voor elektronische transacties);

b) e-mail;

c) fax.

In de gevallen onder b) en c), moet ook het originele stuk worden ingediend uiterlijk drie dagen na de indiening van het verzoek, anders zal het gerecht het verzoek niet behandelen.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Nog geen gegevens beschikbaar

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

De "databox" (datová schránka) is in de Tsjechische Republiek het middel voor de elektronische betekening of kennisgeving. De databox is een elektronische databank die door de overheidsinstanties wordt gebruikt voor de betekening of kennisgeving van stukken (databerichten). De desbetreffende voorwaarden zijn neergelegd in wet nr. 300/2008 betreffende elektronische transacties, persoonlijke identificatienummers en de toegestane conversie van documenten.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

Databoxes worden, kosteloos en zonder dat hierom wordt verzocht, aangemaakt voor rechtspersonen die zijn ingeschreven in het handelsregister, bij wet opgerichte rechtspersonen, spin-offbedrijven van buitenlandse rechtspersonen die zijn ingeschreven in het handelsregister, advocaten, belastingconsulenten en curatoren. Voor deze entiteiten moeten er databoxes worden aangemaakt. Voor andere soorten rechtspersonen en voor natuurlijke personen kunnen er op verzoek databoxes worden aangemaakt. De desbetreffende voorwaarden zijn neergelegd in wet nr. 300/2008 betreffende elektronische transacties, persoonlijke identificatienummers en de toegestane conversie van documenten.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Nog geen gegevens beschikbaar

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

Naar Tsjechisch recht zijn er rechtsmiddelen beschikbaar. Het gaat om hoger beroep overeenkomstig de artikelen 201 tot en met 226 van wet nr. 99/1963 houdende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (občanský soudní řád). Hoger beroep moet uiterlijk 15 dagen na de betekening of kennisgeving van de schriftelijke beslissing worden ingesteld bij het gerecht dat de aangevochten beslissing heeft gegeven. Het gerecht verwijst de zaak dan door naar een hoger gerecht, dat de procedure in hoger beroep behandelt.

Ingevolge artikel 202, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (občanský soudní řád) kan geen hoger beroep worden ingesteld tegen een beslissing houdende bevel tot betaling van een som die niet meer bedraagt dan 10 000 CZK; daarbij wordt geen rekening gehouden met accessoire vorderingen. Dit geldt niet voor beslissingen inzake erkenning en beslissingen bij verstek.

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

De bevoegdheid om een heroverwegingsprocedure te behandelen, berust bij de districtsrechtbank (okresní soud) die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven. Tegen beslissingen tot afwijzing van een verzoek om heroverweging kan hoger beroep worden aangetekend. Dat is geregeld in de artikelen 201 tot en met 226 van wet nr. 99/1963 houdende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (občanský soudní řád).

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

In de Tsjechische Republiek wordt alleen het Tsjechisch aanvaard.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

1. De instanties die in de Tsjechische Republiek bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging zijn de districtsrechtbanken (okresní soudy) en de gerechtsdeurwaarders (soudní exekutoři). De in het gelijk gestelde partij kan:

a) een verzoek voor gerechtelijke tenuitvoerlegging van een beslissing indienen bij de districtsrechtbank die territoriaal bevoegd is;

b) een verzoek voor een tenuitvoerleggingsbevel indienen bij een gerechtsdeurwaarder naar keuze.

Om te bepalen welke districtsrechtbank territoriaal bevoegd is, worden de artikelen 84 tot en met 86 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering toegepast in zaken die onder a) vallen, terwijl voor zaken die onder b) vallen artikel 45 van wet nr. 120/2001 betreffende gerechtsdeurwaarders en tenuitvoerlegging, zoals gewijzigd (het wetboek van tenuitvoerlegging (exekuční řád)), wordt toegepast. Bij de tenuitvoerlegging van een beslissing zijn de bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van toepassing, terwijl in het geval van gerechtsdeurwaarders ook het wetboek van tenuitvoerlegging van toepassing is.

2. De Tsjechische Republiek heeft de districtsrechtbanken (okresní soudy) aangewezen als de instanties die bevoegd zijn voor de toepassing van artikel 23. Hun territoriale bevoegdheid wordt geregeld in de artikelen 84 tot en met 86 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in geval van gerechtelijke tenuitvoerlegging (zie punt a) hierboven) en in artikel 45 van het wetboek van tenuitvoerlegging in geval van tenuitvoerlegging van een beslissing door een gerechtsdeurwaarder (zie punt b) hierboven).

Laatste update: 03/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.