Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Geringe vorderingen

Engeland en Wales

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

De gerechten die bevoegd zijn om een beslissing te geven in een Europese procedure voor geringe vorderingen in Engeland en Wales zijn het county court (districtsrechtbank) en het High Court of Justice (hooggerechtshof). De procedure wordt meestal gevoerd voor een rechter in een districtsrechtbank.

De bevoegdheid van de county courts is volledig wettelijk geregeld en beslaat bijna het gehele domein van het burgerlijk recht. De algemene bevoegdheid om kennis te nemen van burgerlijke zaken valt grotendeels samen met die van het High Court, met dien verstande dat vorderingen inzake persoonlijk letsel van minder dan 50 000 GBP en geldvorderingen van minder dan 15 000 GBP bij het county court moeten worden ingesteld. Voor meer informatie wordt verwezen naar de High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991 (as amended). Een aantal wetten verleent de County Courts exclusieve bevoegdheid – zo zijn deze rechtbanken bevoegd voor vrijwel alle zaken die onder de Consumer Credit Act 1974 (wet consumentenkrediet) vallen en voor de behandeling van de meeste vorderingen van hypotheekverstrekkers en huiseigenaren.

Een vordering kan worden ingesteld bij elk county court in Engeland en Wales. Op de website van de Court Service staan de adressen van alle county courts en gegevens over het High Court.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

De gerechten in Engeland en Wales aanvaarden de post als communicatiemiddel voor de inleiding van een Europese procedure voor geringe vorderingen (aangezien er gerechtskosten moeten worden betaald om het proces in gang te zetten – de gerechten in Engeland en Wales aanvaarden vooralsnog geen betalingen met krediet- of debetkaarten). Latere documenten kunnen echter, behalve per post, ook per fax of e-mail worden verzonden overeenkomstig Part 5 of the Civil Procedure Rules, dat de voorschriften bevat voor indiening en verzending van stukken aan de rechtbank.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

In Engeland en Wales is er hoger beroep mogelijk tegen een in een Europese procedure voor geringe vorderingen gegeven beslissing. De Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000 bepaalt bij welk gerecht hoger beroep moet worden ingesteld tegen beslissingen van gerechten, waaronder county courts. Op grond van de 2000 Order is een Circuit Judge in het county court bevoegd voor een beroep tegen een beslissing van de District Judge in de Europese procedure voor geringe vorderingen. Daarna komt elk beroep bij het High Court.

De beroepsprocedure is onderworpen aan de bepalingen van Part 5.2 of the Civil Procedure Rules en de bijbehorende praktijkwenken, waarin ook de termijnen voor het instellen van beroep zijn vastgesteld.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

De ingevolge artikel 21, lid 2, onder b), aanvaarde taal is het Engels.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

Net als bij de nationale procedure voor geringe vorderingen, is de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing in de Europese procedure voor geringe vorderingen de verantwoordelijkheid van de in het gelijk gestelde partij.

De bevoegde instanties voor de tenuitvoerlegging en voor de toepassing van artikel 23 zijn de county courts en het High Court. Voor de contactgegevens: zie punt a) hierboven.

Laatste update: 21/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.