Geringe vorderingen

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

De districtsrechtbank van Helsinki (Helsingin käräjäoikeus) is bevoegd om een beslissing te geven in een Europese procedure voor geringe vorderingen.

De contactgegevens van de districtsrechtbank zijn in het Fins ‑ en het Zweeds ‑ beschikbaar op www.oikeus.fi, een door het ministerie van Justitie beheerde website.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Het in artikel 4, lid 1, van de verordening bedoelde formulier kan rechtstreeks naar de griffie van de districtsrechtbank van Helsinki worden verstuurd per post, fax of e-mail, conform het bepaalde in de wet betreffende elektronische diensten en communicatie (overheidssector) 13/2003.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

Als onderdeel van de Finse dienst voor concurrentie en consumenten (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) verleent het Europees consumentencentrum Finland (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa) bijstand en verstrekt het algemene informatie over het toepassingsgebied van de Europese procedure voor geringe vorderingen, alsook algemene informatie over welke rechtbanken en hoven bevoegd zijn om een beslissing te geven in een Europese procedure voor geringe vorderingen.

In Finland kunnen de partijen rechtsbijstand krijgen met staatsmiddelen, conform de voorwaarden van de wet inzake rechtsbijstand 257/2002. Deze wet voldoet aan de vereisten van Richtlijn 2003/8/EG van de Raad tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

In Finland wordt de procedure geregeld in hoofdstuk 11 van het wetboek van procesrecht betreffende kennisgevingen in rechtszaken en in de wet betreffende elektronische diensten en communicatie (overheidssector) 13/2003.

Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van hoofdstuk 11 van het wetboek van procesrecht kunnen procedurestukken als elektronisch bericht worden verstuurd op de wijze die is aangegeven door de geadresseerde. De partij kan aan het gerecht ook een elektronisch betekeningsadres bezorgen waarnaar stukken die worden betekend tijdens rechtszaken kunnen worden verstuurd.

De ontvangstbevestiging kan naar het gerecht worden verstuurd als een elektronisch bericht, bijvoorbeeld als bijlage bij een e-mail.

In de praktijk worden de volgende elektronische communicatiemiddelen gebruikt in rechtszaken: e-mail en fax.

Er bestaat geen wettelijke verplichting om een elektronische betekening of communicatie te aanvaarden.

In Finland zijn er geen specifieke procedureregels om het gebruik van elektronische middelen vooraf te aanvaarden.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

N.v.t.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

Overeenkomstig artikel 2, lid 6, van de wet betreffende de gerechtskosten 1455/2015 wordt een bedrag van 86 EUR aangerekend voor contradictoire gerechtelijke procedures bij een districtsrechtbank in het kader van de procedure die is vastgesteld in Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen.

In het geval van beroepsprocedures worden kosten aangerekend zoals in nationale procedures, conform de wet betreffende de gerechtskosten.

In Finland worden de kosten voor gerechtelijke procedures in rekening gebracht zodra de zaak is afgesloten. In de regel wordt een factuur, met name een overschrijvingsformulier voor de betaling van de kosten, verstuurd naar de desbetreffende partij.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Een beroep tegen een beslissing in een Europese procedure voor geringe vorderingen kan worden ingesteld bij het hof van beroep van Helsinki (Helsingin hovioikeus), conform het bepaalde in de hoofdstukken 25 en 25a van het wetboek van procesrecht (beroep bij het hof van beroep tegen een beslissing van de districtsrechtbank).

Krachtens artikel 5 van hoofdstuk 25 van het wetboek van procesrecht moet een partij die tegen een beslissing van de districtsrechtbank beroep wenst in te stellen, verklaren dat hij voornemens is beroep in te stellen; legt hij geen dergelijke verklaring af dan vervalt zijn recht om te worden gehoord. Een verklaring betreffende het voornemen beroep in te stellen, moet worden ingediend uiterlijk op de zevende dag nadat de beslissing van de districtsrechtbank is gegeven of aan de partijen ter beschikking is gesteld.

Overeenkomstig artikel 11 van hoofdstuk 25 van het wetboek van procesrecht, krijgt de betrokken partij na de registratie en aanvaarding van de verklaring, instructies over het instellen van beroep; deze instructies worden bij een kopie van de beslissing van de districtsrechtbank gevoegd. Beroep moet worden ingesteld binnen dertig dagen nadat de beslissing van de districtsrechtbank is gegeven of aan de partijen ter beschikking is gesteld (artikel 12 van hoofdstuk 25 van het wetboek van procesrecht). De partij moet het beroepschrift bij de griffie van de districtsrechtbank indienen uiterlijk tijdens de kantooruren van de laatste dag voor het instellen van beroep. Een laattijdig beroep wordt niet ontvankelijk verklaard.

Indien beroep wordt aangetekend tegen een beslissing van de districtsrechtbank, is de toestemming voor verlengde behandeling van het hof van beroep vereist krachtens hoofdstuk 25a van het wetboek van procesrecht.

Een beroep tegen een beslissing van het hof van beroep moet worden ingesteld bij het hooggerechtshof (korkein oikeus), conform het bepaalde in hoofdstuk 30 van het wetboek van procesrecht. De termijn voor het aanvragen van toestemming voor beroep en voor het instellen van beroep bedraagt 60 dagen vanaf de datum waarop de beslissing van het hof van beroep ter beschikking is gesteld aan de partijen. Het aan het hooggerechtshof gerichte verzoek voor toestemming voor beroep moet worden ingediend bij de griffie van het hof van beroep dat de aangevochten beslissing heeft gegeven.

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Momenteel worden de nationale bepalingen opgesteld.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

Fins, Zweeds en Engels.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

In Finland is de deurwaarder (ulosottomies) de bevoegde instantie voor de tenuitvoerlegging van in de Europese procedure voor geringe vorderingen gegeven beslissingen. Het op gang brengen van de tenuitvoerlegging is geregeld in hoofdstuk 3 van het wetboek van tenuitvoerlegging 705/2007. De deurwaarder van de woonplaats of verblijfplaats van de verweerder of een andere lokale tenuitvoerleggingsinstantie is ter zake bevoegd. De deurwaarder is ook bevoegd voor de toepassing van artikel 23. De deurwaarder van het betrokken district (kihlakunnanvouti) beslist zelf over de in dat artikel bedoelde maatregelen.

Laatste update: 23/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.