Geringe vorderingen

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Frankrijk

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngels

De gerechten die bevoegd zijn om een uitspraak te doen over vorderingen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen zijn de nabijheidscolleges (chambres de proximité) van de gecombineerde rechtbanken (tribunaux judiciaires) voor burgerlijke geschillen (artikel L. 211-4-1 van het gerechtelijk wetboek (code de l’organisation judiciaire)) en de handelsrechtbanken (tribunaux de commerce) voor geschillen tussen handelaars, handelsvennootschappen of kredietinstellingen (artikel L. 721-3-1 van het wetboek van koophandel (code de commerce)).

Daar waar Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken de bevoegde gerechten van een lidstaat aanwijst, evenwel zonder verdere specificatie, is het territoriaal bevoegde gerecht dat van de woonplaats van de verweerder of van een van de verweerders.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngels

De inleidende vordering kan per post bij het gerecht worden ingediend.

De partijen in een procedure krachtens Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen kunnen met het gerecht communiceren per post.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngels

Overeenkomstig artikel 11 kunnen de rechtzoekenden bij volgende instanties informatie vragen voor het invullen van de bij de verordening gevoegde formulieren:

  • het griffiepersoneel van gerechten, gecombineerde rechtbanken en handelsrechtbanken dat bevoegd is om vorderingen te behandelen die zijn ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen; de nodige informatie over de procedures wordt hoofdzakelijk verstrekt door het personeel van het loket informatie voor rechtzoekenden (service d'accueil du justiciable);
  • het personeel van de Franse justitiehuizen (maisons de la justice et du droit) van het gehele nationale grondgebied;
  • advocaten die de partijen kunnen raadplegen in het kader van het gratis advies verleend door de Franse departementale centra voor toegang tot justitie (centres départementaux d'accès au droit).

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngels

Elektronische betekening of kennisgeving van stukken is niet toegestaan. Er zijn derhalve geen technische hulpmiddelen beschikbaar.

De communicatie met de Franse gerechten die voor de behandeling van vorderingen in een Europese procedure voor geringe vorderingen bevoegd zijn, gebeurt uitsluitend via de post.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngels

Geen enkele persoon of beroepscategorie is verplicht een document te aanvaarden dat langs elektronische weg wordt betekend of ter kennis gegeven krachtens artikel 13.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

  • Aan procedures die zijn ingesteld bij de gecombineerde rechtbank, zijn geen gerechtskosten verbonden. Het gerecht kan de verliezende partij echter veroordelen tot het betalen van de gerechtskosten met inbegrip van de kosten voor de tenuitvoerlegging van de beslissing. De kosten van de kennisgeving per aangetekende brief zijn ten laste van het gerecht. De kosten van betekening op basis van artikel 1387 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (code de procédure civile) maken het voorwerp uit van een executoriale titel die door de schatkist moet worden ingevorderd. De gecombineerde rechtbank kan de verliezende partij ook veroordelen tot het betalen van niet-terugvorderbare kosten, d.w.z. de kosten van de winnende partij voor eventuele bijstand en vertegenwoordiging.
  • In procedures voor de handelsrechtbank hangen de gerechtskosten af van het feit of een hoorzitting werd gehouden of niet. Indien geen hoorzitting werd gehouden, bedragen de gerechtskosten circa 12 EUR inclusief belastingen (kosten voor een ander dan aangegeven verzoekschrift exclusief verzendkosten en griffierechten); indien een hoorzitting werd gehouden, bedragen de gerechtskosten circa 60 EUR inclusief belastingen (exclusief verzendkosten en griffierechten). Deze bedragen staan los van eventuele andere aanvullende kosten die samenhangen met de betreffende procedure.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngels

Overeenkomstig artikel 17 van de verordening kunnen krachtens het Franse recht de volgende rechtsmiddelen worden ingesteld:

  • hoger beroep (appel) wanneer de beslissing in eerste aanleg wordt gegeven, d.w.z. bij vorderingen van meer dan 5 000 EUR. Het hoger beroep kan door elke partij worden ingesteld binnen één maand na de kennisgeving van de beslissing (de artikelen 528 en 538 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering);
  • verzet (opposition): de verweerder aan wie het vorderingsformulier niet persoonlijk is betekend of ter kennis is gebracht in de zin van artikel 5, lid 2, of die niet heeft geantwoord volgens de in artikel 5, lid 3, bepaalde vormvereisten (“verstekvonnis”) beschikt over het rechtsmiddel van verzet. Dit verzet moet worden aangetekend bij het gerecht dat de betwiste beslissing heeft gegeven (de artikelen 571 tot en met 578 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngels

Wanneer de beslissing definitief is geworden, d.w.z. als er tegen de beslissing geen beroep mogelijk is of er niet langer beroep mogelijk is, kunnen de partijen het cassatieberoep (pourvoi en cassation) instellen voor het hof van cassatie (de artikelen 605 tot en met 618-1 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

In geval van fraude (fraude au jugement) kunnen de partijen beroep instellen tot herziening van de beslissing (recours en révision) voor het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gegeven (de artikelen 593 tot en met 603 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

De uit hoofde van artikel 21 bis, lid 1, aanvaarde talen zijn: Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngels

De instanties die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging zijn de gerechtsdeurwaarders en, in het geval van door een uitvoeringsrechter (juge de l’exécution) toegestaan loonbeslag, de directeur van de griffie van de gecombineerde rechtbank.

Met het oog op de toepassing van artikel 23:

  • kan in het geval van een verstekvonnis het gerecht waarbij verzet is aangetekend, alvorens de zaak opnieuw ten gronde te beoordelen, zijn beslissing intrekken voor zover daarin de voorlopige tenuitvoerlegging werd bevolen, waardoor de tenuitvoerlegging wordt opgeschort (artikel 514-3 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering);
  • kan in alle gevallen de uitvoeringsrechter, na de betekening van een bevelschrift (commandement) of een beslagleggingsakte (acte de saisie), de tenuitvoerlegging opschorten door aan de schuldenaar een uitstel te verlenen (artikel 510 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).
Laatste update: 26/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.