Geringe vorderingen

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Griekenland

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

De bevoegde gerechten zijn de territoriaal bevoegde civiele districtsrechtbanken van het land.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

De procedure wordt ingeleid door persoonlijk een schriftelijk verzoek in te dienen bij de griffie van de civiele districtsrechtbank. Het verzoek kan ook worden verstuurd per e-mail of via een digitaal platform voor het indienen van documentatie indien dergelijke middelen beschikbaar zijn.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

Een dergelijke machtiging werd niet verleend.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie zijn niet mogelijk.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

Personen die actief zijn op het gebied van elektronische handel in Griekenland, d.w.z. personen die diensten aanbieden en goederen verkopen via het internet, zijn krachtens artikel 8, lid 1, van presidentieel decreet nr. 131/2003 (de omzetting in het Griekse recht van Richtlijn 2000/31/EG) wettelijk verplicht om mededelingen via elektronische middelen te aanvaarden in zaken betreffende geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen partijen zijn gesloten door middel van een gewone elektronische handtekening, d.w.z. via uitwisseling van gewone elektronische post en berichten.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

De kosten worden berekend op basis van de kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt in de betrokken rechtszaak.

De door de eiser te betalen gerechtskosten omvatten:

a) de honoraria van de advocaat, mits het verzoek werd ondertekend door een Griekse advocaat, ten bedrage van 32 EUR, en

b) het gerechtelijke zegelrecht voor de behandeling van elke rechtszaak, dat ongeveer 1,14 % bedraagt van het totale gevorderde bedrag (hoofdsom en rente).

Voor vorderingen tot een bedrag van 200 EUR is geen gerechtelijk zegelrecht verschuldigd.

Indien de verweerder de zaak toevertrouwt aan een advocaat (die het ingevulde formulier C moet ondertekenen), moet hij een voorschot op het honorarium van de advocaat betalen ten bedrage van 32 EUR.

Bij wijze van uitzondering moet een extra voorschot van nog eens 32 EUR worden betaald wanneer de advocaat wordt opgeroepen voor een hoorzitting.

Het gerechtelijke zegelrecht moet worden betaald aan de staatsbegroting, terwijl de honoraria van de advocaten moeten worden betaald aan de balies, die de bedragen innen en de factuur van de advocaat vervolgens betalen door een bijbehorend document in te dienen.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Tegen beslissingen in het kader van de procedure voor geringe vorderingen kan geen hoger beroep worden aangetekend. Er zijn echter wel rechtsmiddelen voorhanden in de vorm van een verzoek dat wordt ingediend bij het gerecht dat de betrokken beslissing heeft gegeven en een beroep tot nietigverklaring bij het hooggerechtshof.

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Een verzoek tot heroverweging is alleen mogelijk door een verzoek in te dienen bij de griffie van het gerecht dat de beslissing heeft gegeven.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

De taal die wordt aanvaard, is het Grieks.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

De deurwaarders die bevoegd zijn voor de plaats van tenuitvoerlegging zijn verantwoordelijk voor de inbeslagname van roerende en onroerende goederen; de notarissen zijn verantwoordelijk voor de veiling.

De advocaten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het beslagbevel, terwijl de deurwaarders verantwoordelijk zijn voor de betekening of kennisgeving van dat bevel.

De civiele districtsrechtbank die de beslissing heeft gegeven, is bevoegd voor de toepassing van artikel 23 van de verordening.

Laatste update: 19/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.