Geringe vorderingen

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Ierland

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

De districtsrechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen in de Europese procedure voor geringe vorderingen en alle verzoeken moeten worden gericht aan de griffier van de bevoegde districtsrechtbank. De adressen en de contactgegevens van de districtsrechtbanken zijn beschikbaar op:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

De standaard communicatiemiddelen zijn post en e-mail.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

Voor praktische bijstand bij het invullen van de formulieren en algemene informatie over het toepassingsgebied van de Europese procedure voor geringe vorderingen, evenals algemene informatie over welke gerechten in Ierland bevoegd zijn om uitspraak te doen in de Europese procedure voor geringe vorderingen, kunnen de partijen terecht bij de medewerkers van de bevoegde griffies.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Deze kwesties worden behandeld in de procedureregels (Rules of Court) waarin het volgende is bepaald:

  • "Niettegenstaande andere bepalingen in deze procedureregels en mits de dienst van de gerechten (Courts Service) hiervoor de gepaste faciliteiten ter beschikking heeft gesteld en het gerecht of de griffier hiervoor de opdracht heeft gegeven, is de betekening van alle stukken die moeten worden verstuurd, afgeleverd, verzonden of betekend in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen, geldig indien de verzending gebeurt in elektronische vorm als een elektronisch bericht naar het e-mailadres van de eiser of de verweerder (zoals vermeld in het briefhoofd of het briefpapier van de eiser of de verweerder, of zoals door hen gebruikt voor het verzenden van kennisgevingen aan de griffier) of naar het e-mailadres van de griffier (zoals vermeld op alle door de Courts Service beheerde websites), op voorwaarde dat indien de afzender er niet zeker van is dat de elektronische kennisgeving werd afgeleverd aan de ontvanger waarvoor ze was bedoeld (op basis van een ontvangen bericht over de afleveringsstatus) of indien er geen antwoord werd ontvangen binnen een periode van zeven dagen na dergelijke verzending, de elektronische kennisgeving moet worden beschouwd als zijnde niet verzonden en het desbetreffende document binnen acht dagen na deze periode moet worden betekend op een andere manier die is vastgesteld in dit Order." (Order 53B, Rule 3)
  • "Het vorderingsformulier en de bewijsstukken kunnen worden ingediend per aangetekende zending of, indien Rule 3 van toepassing is, in elektronische vorm." (Order 53B, Rule 4)
  • "Indien de vordering niet onder het toepassingsgebied van de Europese procedure voor geringe vorderingen valt, moet de griffier dit melden aan de eiser, indien mogelijk op dezelfde wijze als die waarop het verzoek van de eiser werd verstuurd naar de griffier (en indien dit niet mogelijk is, per aangetekende of geregistreerde zending) (….)". (Order 53B, Rule 6)
  • "De griffier moet afschriften van het antwoord van de verweerder (…) naar de eiser versturen per aangetekende zending (of, in voorkomend geval, op een andere, door Rule 3 toegestane wijze) binnen de termijn vastgesteld in artikel 5, lid 4, van de EU‑verordening. (…) De griffier moet afschriften van alle tegenvorderingen en alle voorgelegde bewijsstukken (in voorkomend geval) naar de eiser versturen per aangetekende zending (of, in voorkomend geval, op een andere, door Rule 3 toegestane wijze) binnen de termijn vastgesteld in artikel 5, lid 6, van de EU‑verordening." (Order 53B, Rule 8)
  • "Alle betekeningen of kennisgevingen door de griffier aan een partij in een Europese procedure voor geringe vorderingen voor alle in de EU-verordening vermelde doeleinden moeten gebeuren op dezelfde wijze als die waarop de betrokken partij met hem heeft gecommuniceerd (het adres of de contactgegevens die voor de betrokken partij zijn verstrekt) en (…)." (Order 53B, Rule 18).

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

Geen.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

De kosten voor het indienen van een verzoek in de Europese procedure voor geringe vorderingen bedragen 25 EUR, d.w.z. het tarief dat van toepassing is voor verzoeken in het kader van de binnenlandse procedure voor geringe vorderingen. Het tarief voor een tegenvordering is ook 25 EUR. Zoals vermeld in (a) hierboven, moeten verzoeken in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen worden gericht aan de griffier van de bevoegde districtsrechtbank, die de eiser informatie zal verstrekken over de wijze waarop de betaling kan worden uitgevoerd. De contactgegevens van zijn vermeld in (a) hierboven.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Beroep, uitgezonderd beroep tegen een afwijzing op grond van artikel 4, lid 4, kan worden ingesteld bij het bevoegde Circuit Court binnen 14 dagen nadat de beslissing is gegeven. De adressen en de contactgegevens van de Circuit Courts zijn beschikbaar op:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

In de desbetreffende procedureregels wordt het volgende bepaald:

"(1) Een verweerder tegen wie in een Europese procedure voor geringe vorderingen een verstekbeslissing is gegeven krachtens de bepalingen van dit Order, kan het gerecht van het rechtsgebied waar de beslissing is gegeven, in een verzoekschrift vragen om de beschikking te vernietigen en/of te wijzigen op een van de in artikel 18, lid 1, van de EU-verordening genoemde gronden.

(2) Dat verzoekschrift moet worden betekend aan de eiser of, in voorkomend geval, de advocaat van de eiser binnen tien volle dagen vanaf de datum waarop de verweerder kennis heeft gekregen van de verstekbeslissing.

(3) De betekening van dat verzoekschrift leidt niet tot de schorsing van het geding.

(4) Het gerecht kan verklaren dat de daadwerkelijk verrichte betekening van het verzoekschrift toereikend is.

(5) Het verzoekschrift moet op beknopte en duidelijke wijze verwijzen naar de in artikel 18, lid 1, van de EU-verordening vastgestelde gronden die door de verzoekende partij worden aangevoerd.

(6) In de hoorzitting over het verzoekschrift kan het gerecht het verzoek toewijzen of afwijzen op grond van artikel 18, lid 1, van de EU-verordening.

(7) Wanneer het gerecht de heroverweging afwijst op basis van het feit dat geen van de in artikel 18, lid 1, van de EU-verordening vermelde gronden van toepassing is, blijft de beslissing geldig.

(8) Wanneer het gerecht beslist dat de heroverweging gerechtvaardigd is op een van de in artikel 18, lid 1, van de EU-verordening vermelde gronden, moet de in de Europese procedure voor geringe vorderingen gegeven beslissing worden vernietigd en is zij van nul en generlei waarde."

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

Engels en Iers.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

De schuldeiser moet via het desbetreffende Circuit Court een verzoek tot tenuitvoerlegging richten aan de griffier/sheriff van het betrokken County. De desbetreffende districtsrechtbank is bevoegd om verzoeken tot afwijzing, schorsing of beperking van de tenuitvoerlegging te behandelen.

Laatste update: 15/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.