Geringe vorderingen

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Italië

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

De gerechten die bevoegd zijn om een beslissing te geven in een Europese procedure voor geringe vorderingen zijn: de vrederechter (giudice di pace) of, in gevallen waarin de Italiaanse wetgeving voorziet in exclusieve bevoegdheid over dit onderwerp, de gewone rechtbank (tribunale ordinario).

De gewone rechtbanken zijn bevoegd voor de volgende zaken:

(1) vorderingen van geldelijke aard betreffende de huur van onroerende goederen of handelshuren (artikel 447 bis van het Italiaanse wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

(2) vorderingen betreffende landbouwcontracten (in dat geval zijn de in wet nr. 29 van 14 februari 1990 bedoelde gespecialiseerde landbouwsecties van de gewone rechtbank bevoegd);

(3) vorderingen betreffende octrooien en merken, vennootschapsrecht en antitrustkwesties, of betreffende overheidsopdrachten voor werken, diensten of leveringen van communautair belang (in dat geval zijn de in wetsbesluit nr. 168 van 26 juni 2003 bedoelde gespecialiseerde ondernemingssecties van de gewone rechtbank bevoegd);

(4) vorderingen betreffende het scheepvaartrecht, met name bij schade die het gevolg is van een aanvaring; schade veroorzaakt door vaartuigen bij het ankeren of aanmeren of bij het uitvoeren van andere manoeuvres in havens en andere aanlegplaatsen; schade veroorzaakt door het gebruik van laad- en losmechanismen en de behandeling van goederen in havens; schade door vaartuigen aan netten en andere visuitrusting; kosten en vergoeding voor bijstand, redding en herstel; terugbetaling van uitgaven en toelagen voor het bergen van wrakken op grond van artikel 589 van het scheepvaartwetboek.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Postdienst: indiening langs telematische weg is ook alleen toegestaan in procedures voor de gewone rechtbanken en moet noodzakelijkerwijs door een advocaat worden verricht. Nadere technische informatie is te vinden op: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

ECC-NET Italië (https://www.ecc-netitalia.it/en/) biedt, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, alleen bijstand aan consumenten.

Voor kwesties die niet onder de bevoegdheid van het ECC-NET Italië vallen: het ministerie van Justitie (Ministero della Giustizia).

Afdeling Justitiële Zaken (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)

Directoraat-generaal Internationale Zaken en Justitiële Samenwerking (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria)

Dienst I - Internationale Justitiële Samenwerking (Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale)

Via Arenula 70 - 00186 Rome. Telefoon: (+39) 06 68852480

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Het gebruik hiervan is niet mogelijk in procedures bij de vrederechter. Elektronische betekening, kennisgeving en communicatie zijn echter wel mogelijk bij de gewone rechtbanken. Nadere technische informatie is te vinden op: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

De advocaten van de partijen, maar alleen voor zaken die door de gewone rechtbank worden behandeld.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

De gerechtskosten worden geregeld door presidentieel decreet nr. 115 van 30 mei 2002.

Ze bestaan uit drie delen: (A) een standaardtarief; (B) een forfaitair voorschot op de kosten, en (C) een vaste heffing voor de registratie van gerechtelijke stukken, alleen voor procedures aanhangig bij het hof van cassatie (Corte di cassazione).

(A) Het standaardtarief varieert naargelang van de waarde van de zaak en van de instantie (eerste aanleg of beroep). Meer bepaald:

(a) voor zaken met een waarde tot 1 100 EUR bedraagt deze vergoeding 43 EUR voor een procedure in eerste aanleg, 64,50 EUR voor een procedure in beroep en 86 EUR voor een beroepsprocedure over een rechtsvraag bij het hof van cassatie;

(b) voor zaken met een waarde tussen 1 100 EUR en 5 200 EUR bedraagt deze vergoeding 98 EUR voor een procedure in eerste aanleg, 147 EUR voor een beroepsprocedure en 196 EUR voor een cassatieberoep.

(B) Bovenop het standaardtarief moet een bedrag van 27 EUR worden betaald als forfaitair voorschot op de kosten.

Uitzondering: voor zaken aanhangig bij het vredegerecht en voor geschillenbeslechting in der minne waarbij de waarde lager is dan 1 033,00 EUR, en voor de bijbehorende documenten en voorzieningen is alleen het standaardtarief verschuldigd (dus zonder het onder punt B vermelde voorschot).

(C) Voor zaken aanhangig bij het hof van cassatie is, onafhankelijk van de waarde van de zaak, een bijkomende som van 200 EUR verschuldigd als vaste heffing voor de registratie van de gerechtelijke stukken.

Toegestane betaalwijzen:

(A) het standaardtarief kan worden betaald:

(a) in de Italiaanse postkantoren via een poststorting (bollettino di conto corrente personale);

(b) in de Italiaanse banken via het formulier F23;

(c) in de verkooppunten voor fiscale zegels in Italië via het gepaste formulier als kennisgeving van betaling;

(d) via bankoverschrijving:

BIC-code: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100,

Deze betaalwijze staat open voor personen die niet in Italië wonen en geen bankrekening hebben bij een door de Italiaanse belastingdienst (Agenzia delle Entrate) erkende bank.

(B) Het forfaitair bedrag als voorschot op de kosten kan worden betaald:

(a) in de verkooppunten voor fiscale zegels in Italië via het gepaste formulier als kennisgeving van betaling;

(b) elektronisch, maar alleen voor zaken aanhangig bij de gewone rechtbanken.

(C) Het vaste bedrag voor de registratie van de gerechtelijke stukken kan worden betaald:

(a) in de Italiaanse banken via het formulier F 23;

(b) via bankoverschrijving.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Tegen beslissingen van de vrederechter kan hoger beroep worden ingesteld bij de gewone rechtbanken. Hoger beroep tegen beslissingen van de gewone rechtbank kan worden ingesteld bij de hoven van beroep (corte di appello).

De termijn voor het instellen van beroep bedraagt 30 dagen vanaf de betekening van de beslissing (artikel 325 van het Italiaanse wetboek van burgerlijke rechtsvordering) of, indien de beslissing niet werd betekend, 6 maanden vanaf de bekendmaking ervan (artikel 327 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

De voor heroverweging bevoegde instanties zijn:

(a) voor beslissingen van de vrederechter – de gewone rechtbank;

(b) voor beslissingen van de gewone rechtbank – het hof van beroep.

Wat de procedure betreft, zijn de regels van toepassing die gelden voor beroepsprocedures (artikel 323 e.v. van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

De aanvaarde taal is het Italiaans.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

De voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties zijn de gewone rechtbanken.

De instanties die bevoegd zijn voor de opschorting of de beperking van de tenuitvoerlegging van een beslissing in de zin van artikel 23 van de verordening zijn de gewone rechtbanken.

Laatste update: 11/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.