Geringe vorderingen

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Litouwen

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

Krachtens artikel 26 van de wet wordt de Europese procedure voor geringe vorderingen gevoerd voor de arrondissementsrechtbanken overeenkomstig de regels voor territoriale bevoegdheid zoals vastgesteld door het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Republiek Litouwen (hierna het “wetboek van burgerlijke rechtsvordering” genoemd). In de Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken is al relevante informatie opgenomen over het Litouwse rechtsstelsel en de contactpersonen.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Memories kunnen rechtstreeks worden afgegeven bij het gerecht of per post of elektronisch worden verzonden (artikel 1751, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Wet nr. 1R-332 van de minister van Justitie van de Republiek Litouwen van 13 december 2012 bevat het kader voor de indiening van memories bij het gerecht en de elektronische betekening ervan aan personen (hierna het “kader” genoemd). In de punten 3 en 4 van het kader is bepaald dat memories elektronisch naar het gerecht kunnen worden verzonden door middel van het subsysteem voor elektronische overheidsdiensten van het IT-systeem van de Litouwse rechterlijke macht (hierna “LITEKO” genoemd). Tot de accounts van het subsysteem LITEKO VEP kan toegang worden verkregen vanaf het portaal voor elektronische diensten van de Litouwse rechterlijke macht: https://www.e.teismas.lt

Overeenkomstig punt 5 van het kader moet degene die toegang wil krijgen tot het subsysteem LITEKO VEP, zijn/haar identiteit bevestigen. Hij/zij kan dit als volgt doen:

- door middel van het IT-systeem van de overheid voor elektronische publieke en administratieve diensten, op de wijze zoals bepaald in de wet;

- aan de hand van de door het betreffende gerecht verstrekte toegangsgegevens ter identificatie van betrokkene.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

Overeenkomstig artikel 271 van de wet verlenen de actoren die verantwoordelijk zijn voor de door de staat gefinancierde eerstelijnsrechtsbijstand, de partijen bij de procedure de in artikel 11, lid 1, van de verordening bedoelde praktische bijstand en informatie. In artikel 15, lid 1, van de wet betreffende de door de staat gefinancierde rechtsbijstand is bepaald dat personen die voor deze eerstelijnsrechtsbijstand in aanmerking willen komen, zich moeten richten tot het uitvoeringsorgaan van de gemeente van hun opgegeven vaste woonadres of, bij gebreke van dat adres, tot het uitvoeringsorgaan van de gemeente waar betrokkene zijn/haar verblijfplaats heeft. De lijst van instanties die eerstelijnsrechtsbijstand verlenen is online beschikbaar. http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Krachtens artikel 1751, lid 9, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kunnen de rechtbanken gebruikmaken van elektronische-communicatiemiddelen voor de betekening van memories aan advocaten, advocaat-assistenten, deurwaarders, gerechtsdeurwaarders, notarissen, (centrale)overheids- en gemeentebedrijven, instellingen en organisaties, financiële instellingen, verzekerings- en accountantsfirma’s, gerechtelijk deskundigen, bewindvoerders bij faillissementen en bewindvoerders bij herstructurering. De memories worden tevens elektronisch betekend aan of ter kennis gebracht van personen die krachtens de wetgeving of een met de beheerder van het IT-systeem van de rechterlijke macht gemaakte afspraak verplicht zijn deze elektronisch te ontvangen. De gerechten gebruiken elektronische-communicatiemiddelen voor de betekening of kennisgeving van memories ook voor personen die, volgens de in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bepaalde procedure, te kennen hebben gegeven dat zij memories elektronisch willen ontvangen en de daarvoor noodzakelijke gegevens hebben verstrekt.

Overeenkomstig artikel 111, lid 2, punt 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering moeten in elke memorie van een deelnemer aan een zaak de middelen voor de betekening of kennisgeving van memories aan de deelnemer worden vermeld. Deze bepaling moet worden toegepast in samenhang met artikel 13, lid 3, van de verordening.

Overeenkomstig punt 22 van de procedure worden memories die elektronisch moeten worden betekend aan of ter kennis moeten worden gebracht van een persoon, naar de account van die persoon in het subsysteem LITEKO VEP gestuurd. Een deelnemer aan de procedure wordt daarover geïnformeerd via een elektronische kennisgeving op zijn/haar account in het subsysteem LITEKO VEP en via het opgegeven elektronisch adres. Tot de accounts van het subsysteem LITEKO VEP kan toegang worden verkregen vanaf het portaal voor elektronische diensten van de Litouwse rechtbanken: https://www.e.teismas.lt

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

Krachtens artikel 1751, lid 9, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kunnen de rechtbanken gebruikmaken van elektronische-communicatiemiddelen voor de betekening van memories aan advocaten, advocaat-assistenten, deurwaarders, gerechtsdeurwaarders, notarissen, (centrale)overheids- en gemeentebedrijven, instellingen en organisaties, financiële instellingen, verzekerings- en accountantsfirma’s, gerechtelijk deskundigen, bewindvoerders bij faillissementen en bewindvoerders bij herstructurering. De memories worden tevens elektronisch betekend aan of ter kennis gebracht van personen die krachtens de wetgeving of een met de beheerder van het IT-systeem van de rechterlijke macht gemaakte afspraak verplicht zijn deze elektronisch te ontvangen. De gerechten gebruiken elektronische-communicatiemiddelen voor de betekening of kennisgeving van memories ook voor personen die, volgens de in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bepaalde procedure, te kennen hebben gegeven dat zij memories elektronisch willen ontvangen en de daarvoor noodzakelijke gegevens hebben verstrekt.

Overeenkomstig artikel 111, lid 2, punt 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering moeten in elke memorie van een deelnemer aan een zaak de middelen voor de betekening of kennisgeving van memories aan de deelnemer worden vermeld. Deze bepaling moet worden toegepast in samenhang met artikel 13, lid 3, van de verordening.

Overeenkomstig punt 22 van de procedure worden memories die elektronisch moeten worden betekend aan of ter kennis moeten worden gebracht van een persoon, naar de account van die persoon in het subsysteem LITEKO VEP gestuurd. Een deelnemer aan de procedure wordt daarover geïnformeerd via een elektronische kennisgeving op zijn/haar account in het subsysteem LITEKO VEP en via het opgegeven elektronisch adres. Tot de accounts van het subsysteem LITEKO VEP kan toegang worden verkregen vanaf het portaal voor elektronische diensten van de Litouwse rechtbanken: https://www.e.teismas.lt

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

Overeenkomstig artikel 27 van de wet worden voor de Europese procedures voor geringe vorderingen de gerechtskosten berekend zoals bepaald in artikel 80, lid 1, punt 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Krachtens dat punt 1 vormt het bedrag van de vordering in kwestie de grondslag voor de berekening van de gerechtskosten die zijn verschuldigd voor elke vordering in een geldelijk geschil. Voor het inleiden van een Europese procedure voor geringe vorderingen bedragen de gerechtskosten 3 % van het bedrag van de vordering, met een minimum van 20 EUR.

De gerechtskosten kunnen worden voldaan door het geld over te maken naar de depotrekening van de nationale belastinginspectie. Alle nuttige informatie in dit verband is te vinden op de website van de nationale belastinginspectie: www.vmi.lt/ http://www.vmi.lt/

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Overeenkomstig artikel 29 van de wet kan beroep worden ingesteld tegen rechterlijke beslissingen die in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn gegeven. Overeenkomstig artikel 301, lid 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering wordt in zaken waarin beroep is ingesteld tegen beslissingen van districtsrechtbanken die nog niet definitief zijn, uitspraak gedaan door de regionale rechtbanken. In artikel 307, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is bepaald dat een beroep binnen dertig dagen gerekend vanaf de datum van de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg kan worden ingesteld.

In de Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken is al relevante informatie opgenomen over het Litouwse rechtsstelsel en de contactpersonen.

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Overeenkomstig artikel 30, lid 1, van de wet worden rechterlijke beslissingen in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen in de gevallen bedoeld in artikel 18, lid 1, van de verordening nog eens bezien door het gerecht dat de beslissing heeft gegeven.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

Overeenkomstig artikel 20, lid 2, van de verordening is het Litouws de aanvaarde taal.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van de wet worden rechterlijke beslissingen die in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn gegeven en zijn goedgekeurd middels standaardformulier D van bijlage IV bij de verordening, beschouwd als executoriale titel. De executoriale titels worden door deurwaarders ten uitvoer gelegd volgens de procedure van deel VI van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. De lijst van gerechtsdeurwaarders van de Republiek Litouwen is te vinden op de website van de Litouwse kamer van gerechtsdeurwaarders: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.