Geringe vorderingen

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Luxemburg

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

De bevoegde gerechten om beslissingen te geven zoals bedoeld in de verordening zijn de vredegerechten (justices de paix).

Link naar de nationale website: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxemburg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxemburg
Tel.: +352 475981 -1
Faxnummer: +352, 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel.: +352 808853 -1
Faxnummer: +352, 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel.: +352, 530529

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Luxemburg aanvaardt de post als communicatiemiddel.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

Service d'accueil et d'information juridique (dienst onthaal & juridische informatie) - Luxemburg
Cité Judiciaire
Bâtiment JP
L-2080 - Luxemburg
Tel.: +352, 221846

Service d'accueil et d'information juridique (dienst onthaal & juridische informatie) - Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Tel.: +352, 802315

European Consumer Centre EIG (Europees Centrum voor de Consument GIE — "CEC Luxemburg") ()

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Tel: +352 268464 1

Fax: +352, 26845761

E-mail : info@cecluxembourg.lu

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en voor elektronische communicatie worden volgens de procedureregels nog niet aanvaard. Luxemburg aanvaardt de post als communicatiemiddel.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

Zie (d).

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngels

In Luxemburg worden in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen geen gerechtskosten aan het bevoegde gerecht betaald.

Na een uitspraak kunnen echter wel gerechtskosten ontstaan in verband met de tenuitvoerlegging van de beslissing op verzoek van de winnende partij.

Het gewijzigde Luxemburgse besluit van 24 januari 1991 houdende vaststelling van het honorarium van gerechtsdeurwaarders is van toepassing. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de kamer van gerechtsdeurwaarders van het Groothertogdom Luxemburg - kamer van gerechtsdeurwaarders van het Groothertogdom Luxemburg: http://www.huissier.lu/.

Op basis van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken is voor de betekening van documenten door een gerechtsdeurwaarder (huissier de justice) een vast forfaitair bedrag van 138 EUR verschuldigd.

Betalingen aan gerechtsdeurwaarders kunnen via bankoverschrijving worden verricht.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Wanneer het bedrag van de vordering lager is dan 2 000 EUR, is geen hoger beroep mogelijk tegen de beslissingen die door de vrederechter worden gegeven. Er kan alleen cassatieberoep (pourvoi en cassation) worden ingesteld.

Wanneer het bedrag van de vordering hoger is dan 2 000 EUR, kan tegen een in eerste aanleg gewezen beslissing van een vredegerecht hoger beroep (appel) worden ingesteld bij de president van de arrondissementsrechtbank (tribunal d'arrondissement). Beroep kan worden aangetekend door middel van een verzoekschrift van de appellant zelf of van diens raadsman. Vertegenwoordiging door een advocaat bij het hof (avocat à la cour) is mogelijk. De termijn voor het instellen van beroep is 40 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing. Uiterlijk acht dagen vóór de hoorzitting worden de partijen door de griffie van de rechtbank opgeroepen om te verschijnen. Indien de partijen hun woonplaats in een andere EU-lidstaat hebben, wordt deze termijn krachtens artikel 167 van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering wegens afstand verlengd met vijftien dagen. De procedure voor het vredegerecht geschiedt mondeling.

Tegen in laatste aanleg gewezen beslissingen van een vredegerecht en tegen beslissingen van de president van een arrondissementsrechtbank kan hoger beroep over rechtsvragen worden ingesteld. Hoger beroep over rechtsvragen wordt ingesteld bij het hof van cassatie (Cour de Cassation); vertegenwoordiging door een advocaat bij het hof is verplicht.

Link naar de nationale website: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement – Luxemburg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxemburg
Tel.: (+352) 475981 -1

Tribunal d'arrondissement – Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.: (+352) 803214 -1
Fax: (+352) 807119

Cour de Cassation
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 - Luxemburg
Tel.: (+352) 475981-2369/2373

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

De vrederechter-directeur die de beslissing heeft gegeven, of de rechter die hem/haar vervangt, is bevoegd om over het heroverwegingsverzoek te beslissen.

Het verzoekschrift om heroverweging moet door de verweerder of diens gemachtigde schriftelijk worden ingediend bij de griffie van de rechtbank die de beslissing heeft gegeven. Vertegenwoordiging door een advocaat bij het hof is mogelijk en de partijen kunnen in persoon verschijnen of zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een van de in artikel 106 van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering (link: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf - pagina 21 en vlg.) vermelde personen.

Uiterlijk acht dagen vóór de hoorzitting worden de partijen door de griffie van de rechtbank opgeroepen om te verschijnen. Deze termijn wordt krachtens artikelen 103 en 167 van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering verlengd indien de partijen hun woonplaats of gewone verblijfplaats niet in Luxemburg hebben. De procedure voor het vredegerecht geschiedt mondeling.

Link naar de nationale website: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxemburg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxemburg
Tel.: +352 475981 -1
Faxnummer: +352, 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel.: +352 808853 -1
Faxnummer: +352, 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel.: +352, 530,529

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

Luxemburg aanvaardt het Frans en het Duits.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngels

(1) Voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen zijn in Luxemburg de gerechtsdeurwaarders bevoegd.

De contactgegevens van de gerechtsdeurwaarders zijn te vinden op de website van de kamer van gerechtsdeurwaarders van het Groothertogdom Luxemburg (kamer van gerechtsdeurwaarders van het Groothertogdom Luxemburg): http://www.huissier.lu/.

(2) De bevoegde instantie in de zin van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen is de president van de arrondissementsrechtbank.

Laatste update: 05/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.