Geringe vorderingen

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Malta

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

De gerechten die bevoegd zijn om een beslissing te geven in een Europese procedure voor geringe vorderingen zijn de Small Claims Tribunal (Malta) (rechtbank voor geringe vorderingen) en de Small Claims Tribunal (Gozo).

Contactgegevens van die rechtbanken:

Small Claims Tribunal (Malta)

Telefoon: 00356 25902000

E-mail: courts.justice@gov.mt

Adres: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.

Small Claims Tribunal (Gozo)

Telefoon: 00356 22156650

E-mail: gozocourts@mgoz@gov.mt

Adres: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

De volgende communicatiemiddelen worden aanvaard: persoonlijke afgifte ter griffie, post, fax en e-mail.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

Indien de vordering wordt ingesteld door een consument tegen een persoon die commerciële activiteiten uitoefent, is de autoriteit die praktische bijstand verleent het ECC-Net Malta (European Consumer Centre Malta - Europees consumentencentrum Malta). Adres van het ECC-Net Malta:

Consumer House

47A, South Street, Valletta VLT1101 Malta.

E-mail: ecc.malta@gov.mt

Indien de vordering wordt ingesteld door een persoon die commerciële activiteiten uitoefent tegen een andere persoon die commerciële activiteiten uitoefent, wordt deze praktische bijstand verleend door Malta Enterprise. Adres van Malta Enterprise:

Malta Enterprise Corporation

Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta.

E-mail: info@maltaenterprise.com

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Het procesrecht van Malta voorziet niet in elektronische betekening of kennisgeving. Het gebruik van middelen voor elektronische betekening of kennisgeving is niet geregeld en is evenmin toegestaan.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

Geen enkele persoon of beroepsbeoefenaar is hiertoe verplicht.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

De volgende vergoedingen zijn van toepassing: 40 EUR voor het indienen van formulier A en 7,20 EUR voor elke kennisgeving die aan de verweerder wordt betekend of ter kennis gebracht. Indien formulier C wordt gebruikt, bedraagt de vergoeding 25 EUR en 7,20 EUR voor elke kennisgeving. De in artikel 15 bis bedoelde betaalwijze die wordt aangeboden: bankoverschrijving.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Tegen beslissingen van de Small Claims Tribunal van Malta kan er beroep worden ingesteld bij de Court of Appeal (als lagere rechter) van Malta en tegen beslissingen van de Small Claims Tribunal van Gozo kan er beroep worden ingesteld bij de Court of Appeal (als lagere rechter) van Gozo.

Overeenkomstig artikel 8 van hoofdstuk 380 van de Laws of Malta (Wetten van Malta) kan er binnen twintig dagen na de beslissing beroep worden ingesteld door middel van een verzoekschrift. Overeenkomstig artikel 8, lid 2, kan er, ongeacht het bedrag van de vordering, altijd beroep worden ingesteld in de volgende gevallen:

a) over elke aangelegenheid betreffende de bevoegdheid van de rechtbank;

b) over elke verjaringskwestie;

c) over elke schending van artikel 7, lid 2, van hoofdstuk 380. In dat artikel wordt bepaald dat de rechtbank haar procedure moet opschorten wanneer de verweerder de vordering wil laten afwijzen op grond van een kwestie die buiten haar bevoegdheid valt en/of wanneer er bij een andere bevoegde rechtbank een vordering aanhangig is, waarvan de uitkomst gevolgen kan hebben voor de bij haar aanhangige vordering;

d) wanneer de rechtbank de regels van onpartijdigheid en billijkheid heeft geschonden en deze schending een inbreuk vormt op de rechten van de verzoeker.

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Een verzoek om heroverweging als bedoeld in artikel 18 van de verordening moet worden ingediend bij de Small Claims Tribunal van Malta of Gozo.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

De taal die wordt aanvaard, is het Maltees.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

De instanties die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van beslissingen zijn de Court of Magistrates (Malta) of de Court of Magistrates (Gozo), afhankelijk van de verblijfplaats van de persoon tegen wie tenuitvoerlegging wordt gevorderd.

Laatste update: 14/12/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.