Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Geringe vorderingen

Noord-Ierland

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Noord-Ierland

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

Het county court (districtsrechtbank) is het gerecht dat bevoegd is om een beslissing te geven in een Europese procedure voor geringe vorderingen in Noord-Ierland. De procedure wordt behandeld door een district judge.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

De gerechten in Engeland en Wales aanvaarden first class recorded delivery post (aangetekend met handtekening retour) als communicatiemiddel voor de inleiding van een Europese procedure voor geringe vorderingen.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

De Courts and Tribunals Service in Noord-Ierland verleent praktische bijstand overeenkomstig artikel 11 maar verstrekt geen juridisch advies met betrekking tot de verordening.

Het Citizens’ Advice Bureau of andere centra voor consumentenadvies die in Noord-Ierland actief zijn, kunnen mogelijk ook praktische bijstand verlenen. Voor verdere hulp kan een beroep worden gedaan op een solicitor. De Law Society for Northern Ireland kan contactgegevens verstrekken van plaatselijke solicitors.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Er zijn op grond van de procedureregels in Noord-Ierland geen middelen voor elektronische betekening en communicatie die technisch beschikbaar zijn en toelaatbaar. Het communicatiemiddel is first class recorded delivery post (aangetekend met handtekening retour).

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

In Noord-Ierland is niemand verplicht om betekening langs elektronische weg te aanvaarden.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

Voor de Europese procedure voor geringe vorderingen in Noord-Ierland zijn er momenteel geen gerechtskosten verschuldigd. Deze situatie wordt echter opnieuw bekeken.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Er kan geen hoger beroep worden ingesteld tegen een bevel dat wordt gegeven in een Europese procedure voor geringe vorderingen in Noord-Ierland.

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Een verzoek moet worden ingediend bij het gerecht dat de beslissing heeft gewezen. Het bevoegde gerecht voor heroverweging is in Noord-Ierland het county court.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

De ingevolge artikel 21 bis, lid 1, aanvaarde taal is het Engels.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

De instantie die bevoegd is voor de toepassing van artikel 23 is het Enforcement of Judgments Office en de Master, Enforcement of Judgments. Net als bij de nationale procedure voor geringe vorderingen, is de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing in de Europese procedure voor geringe vorderingen de verantwoordelijkheid van de in het gelijk gestelde partij.

Laatste update: 23/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.