Geringe vorderingen

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Districtsrechtbanken (sądy rejonowe) of regionale rechtbanken (sądy okręgowe).

In beginsel is de districtsrechtbank (in eerste aanleg) bevoegd. De regionale rechtbank is echter (in eerste aanleg) bevoegd voor zaken die, gezien hun aard, onder de materiële bevoegdheid van de regionale rechtbanken vallen, ongeacht de waarde van de vordering. Dit omvat bijvoorbeeld eigendomsrechtelijke vorderingen met betrekking tot de bescherming van auteursrechten.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De communicatie verloopt schriftelijk (op papier).

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Het kantoor voor de ontvangst van rechtzoekenden (Biuro Obsługi Interesanta) van de districtsrechtbanken en de regionale rechtbanken.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Elektronische communicatiemiddelen zijn niet toegestaan.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Er bestaat geen dergelijke verplichting.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

In een zaak die wordt behandeld in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen bedragen de vaste gerechtskosten 100 PLN. Dat bedrag is ook verschuldigd ingeval er hoger beroep wordt ingesteld.

De als gerechtskosten in burgerlijke procedures verschuldigde bedragen kunnen worden overgemaakt op de rekening van het bevoegde gerecht (de desbetreffende bankgegevens kunnen rechtstreeks worden opgevraagd bij het gerecht of worden teruggevonden op de website van het gerecht of eventueel ook op de website van het ministerie van Justitie), of kunnen rechtstreeks aan de kas van het gerecht worden betaald of kunnen worden betaald in de vorm van zegels die bij de kas van het gerecht kunnen worden verkregen.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Indien aan de voorwaarden van artikel 7, lid 2, van de verordening is voldaan, geeft de bevoegde rechtbank een beslissing waartegen hoger beroep kan worden ingesteld bij een gerecht van tweede aanleg (een beslissing van een districtsrechtbank kan worden aangevochten bij een regionale rechtbank en een beslissing van een regionale rechtbank bij een hof van beroep). Het hoger beroep moet worden ingesteld via de rechtbank die de bestreden beslissing heeft gegeven, binnen twee weken na de betekening of de kennisgeving van de met redenen omklede beslissing aan de appellant. Indien de betrokken partij binnen een week na de uitspraak van de beslissing (of in het geval van een beslissing achter gesloten deuren, na de ontvangst van de beslissing) geen verzoek om betekening of kennisgeving van de met redenen omklede beslissing heeft ingediend, gaat de termijn voor het instellen van hoger beroep in op de datum waarop de termijn voor de indiening van dat verzoek is verstreken (artikel 316, lid 1, artikel 367, leden 1 en 2, juncto de artikelen 369 en 50526 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Indien aan de voorwaarden van artikel 7, lid 3, van de verordening is voldaan, geeft de rechtbank een verstekbeslissing. De verweerder kan daartegen bezwaar aantekenen bij de rechtbank die de verstekbeslissing heeft gegeven. De verzoeker kan, in het geval van een afwijzende beslissing, hoger beroep instellen volgens de normale procedure (artikel 339, lid 1, artikel 342 en artikel 344, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Verzoek om vernietiging van een beslissing (artikel 50527a van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Het gerecht dat bevoegd is uitspraak te doen over een dergelijk verzoek, is het gerecht dat de betrokken beslissing heeft gegeven.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Pools.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De gerechtsdeurwaarders zijn bevoegd voor de tenuitvoerlegging van een beslissing die is gegeven in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen. Tegen de handelingen van gerechtsdeurwaarders kan bezwaar worden aangetekend bij de bevoegde districtsrechtbank. Rechtsgrondslag: artikel 767, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Een verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging moet worden ingediend bij de regionale rechtbank van de verblijf- of vestigingsplaats van de schuldenaar of, bij gebreke daarvan, bij de regionale rechtbank in het rechtsgebied waarvan de tenuitvoerlegging plaatsvindt of moet plaatsvinden.

De districtsrechtbank is bevoegd om de in artikel 23 van de verordening bedoelde maatregelen toe te passen. Rechtsgrondslag: artikel 115320, leden 1 en 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (tenuitvoerlegging in Polen op grond van een beslissing die in een andere EU-lidstaat is gegeven in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen) of artikel 8202 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (tenuitvoerlegging in Polen op grond van een executoriale titel in de vorm van een beslissing die is gegeven door een Pools gerecht in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen en die is voorzien van een formule van tenuitvoerlegging).

Laatste update: 04/04/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.