Geringe vorderingen

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Roemenië

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
 • Overeenkomstig artikel 94, lid l), onder k), van het Roemeense wetboek van burgerlijke rechtsvordering (wet nr. 134/2010, opnieuw gepubliceerd [1], zoals gewijzigd), zijn de districtsrechtbanken (judecătorii) de bevoegde gerechten om een beslissing te geven in een Europese procedure voor geringe vorderingen.

[1] Bekendgemaakt in het Roemeense Staatsblad, deel I, nr. 247 van 10 april 2015.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

 • Volgens de gewone procedure zoals neergelegd in artikel 148, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan een verzoek aan een rechtbank persoonlijk of via een gevolmachtigde elektronisch worden ingediend indien het voldoet aan de wettelijke voorwaarden (de verordening geldt ook, indien van toepassing, in gevallen waarin het wetboek van burgerlijke rechtsvordering vereist dat de verzoeken, argumenten of conclusies van de partijen of andere processtukken schriftelijk bij de rechtbank worden ingediend – artikel 148, lid 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).
 • Volgens de gewone procedure overeenkomstig artikel 199, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering wordt een persoonlijk of door een gevolmachtigde ingestelde vordering (cererea de chemare în judecată) die per post, koerier, fax of gescand en per e-mail of als elektronisch document is verzonden, geregistreerd en voorzien van een stempel met de datum van ontvangst.
 • Opmerking: de eiser stelt de procedure voor geringe vorderingen (van toepassing op interne geschillen) in door het vorderingsformulier in te vullen en voor te leggen of door te geven aan het bevoegde gerecht, via de post of ieder ander middel waarmee de ontvangst ervan kan worden bevestigd (artikel 1029, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
 • Wetswijzigingen zijn gepland om verzoeken om praktische hulp bij het invullen van de formulieren te kunnen behandelen. We zullen de informatie bijwerken naarmate de nodige wetswijzigingen worden doorgevoerd.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
 • Artikel 154, lid 6, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering:

(6) Processtukken kunnen door de griffier van het gerecht worden betekend per fax, per e-mail of via enig ander middel dat de toezending van de inhoud van het document en de bevestiging van de ontvangst ervan mogelijk maakt, mits de betrokken partij de daartoe noodzakelijke contactgegevens aan het gerecht heeft verstrekt. Met het oog op de ontvangstbevestiging voegt de rechtbank bij het processtuk een formulier met de volgende gegevens: de naam van het gerecht, de datum, de naam van de betrokken griffier en de verzonden stukken. Dit formulier moet door de geadresseerde worden ingevuld, met vermelding van de ontvangstdatum, de duidelijk geschreven naam en handtekening van de persoon die de stukken in ontvangst neemt. Het formulier wordt per fax, e-mail of een ander middel naar de rechtbank teruggestuurd.

 • Artikel 205, lid 2, onder a), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Het antwoord omvat: de naam en voornaam, het persoonlijk identificatienummer, de woon- of verblijfplaats van de verweerder of, voor rechtspersonen, de naam en de statutaire zetel en, indien van toepassing, de registratiecode of het fiscaal identificatienummer, het inschrijvingsnummer in het handelsregister of in het register van rechtspersonen, en de bankrekening indien de eiser dit niet heeft vermeld in de vordering. De bepalingen van artikel 148, lid 1, tweede zin, zijn van overeenkomstige toepassing. Indien de verweerder in het buitenland woont, moet in het antwoord eveneens een adres in Roemenië worden opgegeven waarnaar alle mededelingen betreffende het proces worden verzonden.

 • Artikel 194, onder a), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

De vordering omvat:

a) de naam en voornaam, de woon- of verblijfplaats van de partijen of, voor rechtspersonen, de statutaire zetel. Ze bevat tevens het persoonlijk identificatienummer of, indien van toepassing, de registratiecode of het fiscaal identificatienummer, het inschrijvingsnummer in het handelsregister of in het register van rechtspersonen, en de bankrekening van de eiser en de verweerder, indien de partijen deze identificatiegegevens overeenkomstig de wetgeving hebben of toegewezen kregen voor zover deze bekend zijn bij de eiser. De bepalingen van artikel 148, lid 1, tweede zin, zijn van toepassing. Indien de eiser in het buitenland woont, moet in het antwoord ook een adres in Roemenië worden opgegeven waarnaar alle mededelingen betreffende de zaak worden verzonden.

 • Artikel 148, leden 1 tot en met 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering:

(1) Ieder verzoek aan het gerecht moet schriftelijk worden ingediend en de volgende gegevens bevatten: de naam van het gerecht waaraan het verzoek is gericht, de naam en voornaam en de woon- of verblijfplaats van de partijen of, indien van toepassing, de naam en de vestigingsplaats van hun zaak, de naam en voornaam en de woon- of verblijfplaats van hun vertegenwoordigers, indien van toepassing, het voorwerp en de waarde van de vordering, indien van toepassing, de gronden van de vordering en de handtekening. Het verzoek moet, indien van toepassing, ook een e-mailadres of de contactgegevens bevatten die de partijen voor dit doel hebben opgegeven, en een telefoonnummer, faxnummer en dergelijke.

(2) Een verzoek kan persoonlijk of via een gevolmachtigde elektronisch worden ingediend indien dit voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

(3) De bepalingen van lid 2 gelden eveneens in gevallen waarin het wetboek van burgerlijke rechtsvordering vereist dat de verzoeken, argumenten of conclusies van de partijen of andere processtukken schriftelijk bij de rechtbank worden ingediend.

 • Artikel 169 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Nadat een zaak bij een rechtbank aanhangig is gemaakt, kunnen de partijen die een advocaat of juridisch adviseur hebben, via hen alle verzoekschriften, antwoorden of andere stukken rechtstreeks naar het gerecht verzenden. In dat geval moet de ontvanger van het stuk de ontvangst bevestigen van de kopie die bij het gerecht werd neergelegd of, in voorkomend geval, op zodanige wijze dat deze procedure wordt nagekomen.

 • Artikel 199, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

(1) Een persoonlijk of door een gevolmachtigde ingestelde vordering die per post, koerier, fax of gescand en per e-mail of als elektronisch document is verzonden, wordt geregistreerd en voorzien van een stempel met de datum van ontvangst.

 • Artikel 149, lid 4, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering

(4) Indien de vordering overeenkomstig de wetgeving per fax of e-mail werd meegedeeld, is automatisch vereist dat de griffier kopieën van de vordering maakt voor rekening van de partij die daartoe verplicht is. De bepalingen van artikel 154, lid 6, blijven van toepassing.

 • De eiser stelt de procedure voor geringe vorderingen (van toepassing op interne geschillen) in door een vorderingsformulier in te vullen en voor te leggen of door te geven aan het bevoegde gerecht, via de post of ieder ander middel waarmee de ontvangst ervan kan worden bevestigd (artikel 1029, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

 • De partijen zijn verplicht om processtukken te aanvaarden die door het gerecht overeenkomstig de wetgeving langs elektronische weg ter kennis worden gebracht. Dit geldt alleen indien de partijen (of hun vertegenwoordigers, waaronder hun advocaten) hun e-mailadres hebben opgegeven (zie antwoord onder d)).
 • De partijen zijn verplicht om processtukken te aanvaarden die door een partij overeenkomstig de wetgeving langs elektronische weg ter kennis worden gebracht.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
 • Artikel 10, lid 1, onder b), leden 2 en 3, van Noodverordening nr. 80/2013 betreffende de gerechtelijke zegelrechten

(1) In verband met de tenuitvoerlegging zijn voor de hieronder vermelde verzoeken de volgende heffingen verschuldigd:

(…)

b) verzoeken om opschorting van tenuitvoerlegging, met inbegrip van de uitvoerbaarheid bij voorraad - 50 RON.

(2) Indien de tenuitvoerlegging wordt aangevochten, wordt de heffing berekend op de waarde van de goederen die bij de bestreden tenuitvoerlegging betrokken zijn of op het bedrag van de schuld in kwestie wanneer die lager is dan de waarde van de goederen. Deze heffing mag niet hoger zijn dan 1 000 RON, ongeacht het bedrag van het geschil. Indien het voorwerp van de tenuitvoerlegging niet in geld waardeerbaar is, wordt voor bezwaar tegen de tenuitvoerlegging een zegelrecht van 100 RON geheven.

(3) Indien onder de voorwaarden neergelegd in artikel 712, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering tegen de tenuitvoerlegging bezwaar wordt aangetekend op feitelijke of juridische gronden met betrekking tot de inhoud van de wet, wordt het zegelrecht vastgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1.

 • Artikel 33, lid 1, van Noodverordening nr. 80/2013 betreffende de gerechtelijke zegelrechten

Gerechtelijke zegelrechten moeten vooraf worden betaald, met de bij wet vastgestelde uitzonderingen.

 • Artikel 40, leden 1 en 2, van Noodverordening nr. 80/2013 betreffende de gerechtelijke zegelrechten

Indien de persoon die gerechtelijke zegelrechten verschuldigd is geen woon- of verblijfplaats of, in voorkomend geval, geen statutaire zetel in Roemenië heeft, worden de zegelrechten contant, via overschrijving of een onlinesysteem overgemaakt op de lokale begrotingsrekening van de bestuurlijke eenheid waarin de rechtbank waarbij de vordering of het verzoek is ingeleid, gevestigd is; deze rekening is een afzonderlijke rekening van lokale begrotingsontvangsten aan "gerechtelijke en andere zegelrechten" van de bestuurlijke territoriale eenheid waarin de natuurlijke persoon zijn woon- of verblijfplaats heeft of, in voorkomend geval, de rechtspersoon is gevestigd.

 • Om een hoge mate van voorspelbaarheid te garanderen is een wetswijziging gepland met het oog op de juiste toepassing van artikel 15 bis, onder a), van Verordening (EU) nr. 2015/2421 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure. We zullen de informatie bijwerken naarmate de nodige wetswijzigingen worden doorgevoerd.
 • Opmerking: Op de website http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx is onder "Bine de știut" [nuttige feiten] voor elk gerecht informatie beschikbaar over de rekeningen waarop de zegelrechten kunnen worden overgemaakt.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

 • Overeenkomstig artikel 17 van de verordening kan beroep worden ingesteld bij een rechtbank van tweede aanleg binnen 30 dagen nadat de beslissing is gegeven (artikel 466, lid 1, artikel 468, lid 1, lid 94, onder l) en k), juncto artikel 95, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).
 • Opmerking: In de bijzondere procedure voor geringe vorderingen (van toepassing op interne geschillen) kan tegen het vonnis van de districtsrechtbank enkel beroep worden aangetekend bij de rechtbank binnen een termijn van 30 dagen na de kennisgeving ervan (artikel 1033, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
 • Gewone procedure:

- tegen definitieve beslissingen kan een beroep tot nietigverklaring (buitengewone rechtsmiddelen) worden ingesteld wanneer de verzoeker niet behoorlijk werd opgeroepen en niet ter terechtzitting is verschenen; het beroep tot nietigverklaring moet worden ingesteld bij het gerecht dat de betwiste beslissing heeft gegeven (artikel 503, lid 1, en artikel 505, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- herziening (buitengewoon rechtsmiddel) van een beslissing over de grond (of niet) van de zaak kan worden verlangd wanneer de partij, om redenen buiten haar wil, werd verhinderd te verschijnen en zij het gerecht daarvan niet op de hoogte kon brengen; het verzoek om herziening moet worden ingediend bij het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan waarvan om herziening wordt verzocht (artikel 509, lid 1, punt 9, artikel 509, lid 2, en artikel 510, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

- een partij die een termijn overschrijdt, kan alleen een nieuwe termijn krijgen wanneer ze voor het overschrijden van de termijn naar behoren gemotiveerde redenen kan aanvoeren; daartoe moet de partij de betreffende procedurele handeling stellen uiterlijk 15 dagen na het einde van het beletsel en tegelijkertijd om een nieuwe termijn verzoeken; in het geval van een rechtsmiddel is deze termijn identiek aan die voor het instellen van beroepsprocedures; het verzoek om een nieuwe termijn wordt behandeld door het gerecht dat bevoegd is voor de behandeling van verzoeken betreffende de uitoefening van een recht binnen de vastgestelde termijn (artikel 186 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

 • We zijn van plan de wetgeving te wijzigen om aldus te voldoen aan Verordening (EU) nr. 2015/2421 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure. We zullen de informatie bijwerken naarmate de nodige wetswijzigingen worden doorgevoerd.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

Roemeens.

Laatste update: 22/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.