Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Geringe vorderingen

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Schotland

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

Het gerecht dat bevoegd is om een beslissing te geven in een Europese procedure voor geringe vorderingen in Schotland is het sheriff court. De procedure zal altijd worden gevoerd voor een sheriff.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Het communicatiemiddel voor de inleiding van een Europese procedure voor geringe vorderingen dat door de gerechten in Schotland wordt aanvaard, is hetzelfde als het middel dat wordt aanvaard bij de binnenlandse eenvoudige procedure (simple procedure), namelijk gewone post. Verzoekers kunnen het vorderingsformulier tijdens de kantooruren ook persoonlijk afgeven bij het desbetreffende sheriff court. Op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS) staat waar de sheriff courts in Schotland zijn gevestigd, inclusief openingstijden en contactgegevens: ScotCourts.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

De sheriff clerk’s office (griffie) biedt ondersteuning bij het opstellen van het vorderingsformulier A maar kan geen juridisch advies verstrekken. Gratis advies en bijstand over het in gang zetten van een Europese procedure voor geringe vorderingen kan ook worden verkregen van een solicitor of een van de volgende organisaties:

 • Scottish Association of Law Centres
 • Citizens’ Advice Bureau
 • Consumer Protection Centres
 • Consumer Protection Departments
 • Gerechtsadviseur bij de sheriff courts van Aberdeen, Airdrie, Dundee, Edinburgh, Hamilton en Kilmarnock.

De Law Society of Scotland verstrekt contactgegevens van plaatselijke solicitors.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Indien het adres van de verweerder in het Verenigd Koninkrijk is, moeten de stukken worden betekend per first class recorded delivery (aangetekend met handtekening retour). Indien het adres van de verweerder buiten het Verenigd Koninkrijk is, moeten de stukken worden betekend per aangetekende zending.

Het procesrecht van Schotland voorziet niet in elektronische betekening. Wel kunnen de procespartijen elektronisch mededeling doen over aangelegenheden in verband met de vordering wanneer deze niet vallen onder het reglement of de procesregels inzake formele verzending of ontvangst van berichten. Dergelijke mededelingen kunnen worden verzonden met gebruikmaking van het algemene e-mailadres van het desbetreffende sheriff court. De sheriff clerk’s office (griffie) mag geen juridisch advies verstrekken.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

In Schotland is niemand verplicht om betekening langs elektronische weg te aanvaarden.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

Vergoedingen sinds 1 april 2019:

 • het indienen van een formulier voor een geringe vordering van ten hoogste 250 EUR - 19 GBP
 • van alle overige formulieren voor geringe vorderingen - 104 GBP
 • het gerecht informeren over een voornemen om beroep aan te tekenen (“marking”) - 61 GBP.

Vergoedingen vanaf 1 april 2020:

 • het indienen van een formulier voor een geringe vordering van ten hoogste 250 EUR - 19 GBP
 • van alle overige formulieren voor geringe vorderingen - 106 GBP
 • het gerecht informeren over een voornemen om beroep aan te tekenen (“marking”) - 62 GBP.

Onder bepaalde omstandigheden kan een verzoeker worden vrijgesteld van gerechtskosten - zie de link:

Fee Exemptions

Wijzen van betaling:

 • een aan “The Scottish Courts and Tribunals Service” betaalbaar gestelde cheque
 • debet- en kredietkaart - vraag na welk type kaart door de rechtbank wordt aanvaard
 • betaling aan “The Scottish Courts and Tribunals Service” met een postwissel
 • betaling in contanten - het is niet raadzaam contanten per post te versturen.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Net als bij de binnenlandse eenvoudige procedure kan er beroep worden aangetekend tegen een beslissing die wordt gegeven door een sheriff in de Europese procedure voor geringe vorderingen. Een beroep wordt behandeld door het Sheriff Appeal Court en kan alleen betrekking hebben op een rechtsvraag. De beslissing van het Sheriff Appeal Court is definitief en is dus niet vatbaar voor verder beroep.

De beroepsprocedure verloopt in twee fasen.

Fase 1 - Rule 16.2 van de Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016 stelt de termijn voor het aantekenen van beroep bij een vordering in het kader van een binnenlandse eenvoudige procedure op vier weken vanaf de datum van verzending van de definitieve beslissing. Deze termijn zal ook gelden voor de Europese procedure voor geringe vorderingen. De beroepsprocedures zijn neergelegd in deel 16 van de Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016.

Fase 2 - nadat het beroep is aangetekend bij het Sheriff Appeal Court, zijn de regels die gelden voor beroepsprocedures voor het Sheriff Appeal Court van toepassing. Deze zijn neergelegd in deel 16 van de Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016 en de delen 2, 4, 5, en 6 van de Act of Sederunt (Sheriff Appeal Court Rules) 2015.

De procesregels zijn te vinden op: ScotCourts

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Rule 5(1) van de Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008 (“the Rules”), zoals gewijzigd, bepaalt dat voor een heroverweging formulier 3 moet worden gebruikt (zoals vastgesteld in de Schedule to the Rules). Rule 5 bepaalt dat de sheriff elke beschikking kan geven die hij passend acht voor de voortgang van een dergelijk verzoek. Zo niet, dan wordt de procedure van artikel 18 van de verordening gevolgd.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

De ingevolge artikel 21 bis, lid 1, aanvaarde taal is het Engels.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

Sheriff Officers en Messengers at Arms zijn de bevoegde instanties voor de tenuitvoerlegging in Schotland. Zij krijgen de opdracht van schuldeisers om door de sheriff courts uitgevaardigde beschikkingen of bevelen jegens schuldenaren ten uitvoer te leggen.

Bij het gerecht (zijnde de bevoegde instantie) kan er een verzoek worden ingediend voor opschorting (in uitzonderlijke omstandigheden) of beperking van de tenuitvoerlegging conform artikel 23 van de verordening. Een verzoek aan een gerecht in Schotland wordt gedaan met gebruikmaking van formulier 5 overeenkomstig Rule 5 van de Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008 (“the Rules”), zoals gewijzigd. De sheriff (het gerecht) kan elke beschikking geven die hij passend acht voor de voortgang van een dergelijk verzoek conform Rule 5(4) van de bovenvermelde 2008 Rules.

De tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing is de verantwoordelijkheid van de in het gelijk gestelde partij. Het gerecht kan dit niet namens deze partij doen. De in het gelijk gestelde partij moet ook de kosten van eventuele tenuitvoerleggingsmaatregelen dragen, zij het dat deze kosten mogelijk kunnen worden verhaald op de tegenpartij.

Laatste update: 22/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.