Geringe vorderingen

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

De rechtbank van eerste aanleg (juzgado de primera instancia) en de handelsrechtbank (juzgado de lo mercantil), zoals vastgesteld in artikel 86 ter, lid 2, van de Spaanse organieke wet op de rechterlijke macht (Ley Orgánica del Poder Judicial) (met name voor gevallen waarin de vordering verband houdt met een vordering uit hoofde van een vervoersovereenkomst).

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Verzoeken kunnen persoonlijk bij het bevoegde gerecht of per post worden ingediend. Daarnaast staan de Spaanse gerechten ook toe dat verzoeken worden ingediend via de elektronische gerechtelijke portalen (sedes judiciales electrónicas) van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de rechtsbedeling.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

De partijen kunnen bij de door de gerechten opgegeven burgeradviesbureaus praktische bijstand krijgen om de formulieren in te vullen of meer te weten te komen over de Europese procedure voor geringe vorderingen en de instanties die bevoegd zijn om een beslissing te geven.

Er is een dienst die technisch advies verleent bij het indienen van vorderingen via een elektronisch gerechtelijk portaal.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Via de elektronische gerechtelijke portalen.

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

De volgende partijen moeten op elektronische wijze met de gerechten communiceren:

a) rechtspersonen;

b) entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid;

c) professionals die werken op gebieden die registratie bij een beroepsorganisatie vereisen voor formaliteiten en handelingen die zij ten aanzien van gerechten stellen in de uitoefening van hun beroepsactiviteiten;

d) notarissen en griffiers;

e) vertegenwoordigers van een belanghebbende partij die op elektronische wijze met de gerechten moeten communiceren;

f) ambtenaren voor alle handelingen en stappen die zij in het kader van hun functie ondernemen.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

Voor de Europese procedure voor geringe vorderingen worden er geen gerechtskosten in rekening gebracht.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Er kan geen beroep worden ingesteld in procedures betreffende geringe vorderingen van minder dan 3 000 EUR.

Voor vorderingen tussen 3 000 EUR en 5 000 EUR kan er beroep worden ingesteld bij de rechtbank die het oorspronkelijke vonnis heeft gewezen, die zich zal uitspreken over de ontvankelijkheid van het beroep en de eventuele verwijzing ervan naar de provinciale rechtbank (Audiencia Provincial). De termijn voor het instellen van beroep bedraagt 20 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de betekening van het vonnis.

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Voor de heroverwegingsprocedure moeten formaliteiten worden nageleefd waarin het Spaanse recht voorziet voor de gewone procedure.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

Spaans, Engels.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

De rechtbank van eerste aanleg en de handelsrechtbank, zoals vastgesteld in artikel 86 ter, lid 2, van de Spaanse organieke wet op de rechterlijke macht (met name voor gevallen waarin de vordering verband houdt met een vordering uit hoofde van een vervoersovereenkomst).

Laatste update: 26/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.