Geringe vorderingen

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Zweden

Europese grensoverschrijdende procedures - Geringe vorderingen


*verplichte invoer

Artikel 25, lid 1, onder a), Bevoegde gerechten

De arrondissementsrechtbank (tingsrätt) is bevoegd voor het onderzoeken van verzoeken tot inleiding van de Europese procedure voor geringe vorderingen.

Artikel 25, lid 1, onder b), Communicatiemiddelen

Verzoeken tot inleiding van de Europese procedure voor geringe vorderingen moeten persoonlijk of per post worden ingediend bij de bevoegde arrondissementsrechtbank. Het is ook mogelijk om een verzoek elektronisch in te dienen via een e-dienst die beschikbaar is op de website van de Zweedse gerechten: digitaal ondertekenen en indienen van stukken - Zweedse gerechten.

Artikel 25, lid 1, onder c), Autoriteiten of organisaties die praktische bijstand verlenen

De arrondissementsrechtbank of, indien beroep werd ingesteld tegen een beslissing in de Europese procedure voor geringe vorderingen, het hof van beroep (hovrätt) of het hooggerechtshof (Högsta domstolen). Er is ook informatie beschikbaar op de website van de Zweedse gerechten: http://www.domstol.se/.

Artikel 25, lid 1, onder d), Middelen voor elektronische betekening en kennisgeving en elektronische communicatie, en middelen om aanvaarding van het gebruik ervan kenbaar te maken

Een autoriteit kan stukken elektronisch betekenen (bv. via e-mail). Het eerste criterium bij het selecteren van de betekeningsmethode is dat deze geschikt moet zijn voor de inhoud en de omvang van het stuk en dat deze zo weinig mogelijk kosten en ongemakken met zich meebrengt. Stukken mogen niet worden betekend op een manier die ongepast is gezien de omstandigheden van de betrokken zaak.

Andere schriftelijke kennisgevingen mogen worden verstuurd per post of elektronisch (bv. via e-mail).

Artikel 25, lid 1, onder e), Personen of beroepscategorieën die verplicht zijn betekening en kennisgeving van documenten en andere schriftelijke communicatie met elektronische middelen te aanvaarden

Er bestaat geen verplichting om een elektronische betekening van stukken te aanvaarden.

Artikel 25, lid 1, onder f), Gerechtskosten en betaalwijzen

Het indieningsrecht bedraagt 900 SEK. Dit bedrag kan worden betaald met een betaalkaart (Mastercard/Visa) of per bankoverschrijving via de website van de Zweedse gerechten http://www.betala.domstol.se/.

Artikel 25, lid 1, onder g), Beroepsprocedure en voor beroep bevoegde gerechten

Een beroep tegen een beslissing van een arrondissementsrechtbank kan worden ingesteld bij het hof van beroep. Het beroep moet bij de arrondissementsrechtbank worden ingesteld binnen drie weken na de datum waarop de beslissing werd ontvangen door de partijen. Het beroep moet worden gericht aan het bevoegde hof van beroep.

Indien een partij beroep heeft ingesteld tegen een beslissing van de arrondissementsrechtbank kan de andere partij, naast hetgeen hierboven is vermeld, beroep tegen de beslissing instellen binnen één week na de dag waarop de beroepstermijn voor de eerste partij verstrijkt. Een dergelijk beroep vervalt indien het eerste beroep wordt ingetrokken of om een andere reden vervalt.

Tegen een arrest van een hof van beroep kan er beroep worden ingesteld bij het hooggerechtshof. Het beroep moet bij het hof van beroep worden ingesteld binnen vier weken na de datum van het arrest.

Artikel 25, lid 1, onder h), Procedure voor heroverweging van de beslissing en voor heroverweging bevoegde gerechten

Verzoeken om heroverweging moeten worden ingediend bij het bevoegde hof van beroep.

Artikel 25, lid 1, onder i), Aanvaarde talen

Certificaten betreffende een beslissing in de Europese procedure voor geringe vorderingen moeten worden opgesteld in of vertaald naar het Zweeds of het Engels om te worden aanvaard.

Artikel 25, lid 1, onder j), Voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties

De Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie (Kronofogdemyndigheten) is bevoegd voor de tenuitvoerlegging in Zweden en geeft ook de in artikel 23 bedoelde beslissingen.

Laatste update: 30/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.