Drobne roszczenia

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Bułgaria

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

W tego rodzaju sprawach sądem właściwym jest sąd rejonowy (pайонен съд), w którego okręgu znajduje się stałe miejsce zamieszkania lub siedziba pozwanego.

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Standardowy formularz pozwu A należy doręczyć właściwemu sądowi rejonowemu osobiście lub drogą pocztową.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia praktycznej pomocy i informacji udziela Europejskie Centrum Konsumenckie w Bułgarii, które należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Informacji dotyczących stosowania rozporządzenia udziela na żądanie bułgarskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Dopuszczalne sposoby doręczenia określono w obowiązującym kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z jego art. 43 zawiadomienie można złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. Sąd może również postanowić o dołączeniu zawiadomienia do akt sprawy, doręczeniu go do drzwi lub skrzynki pocztowej adresata lub przez publiczne ogłoszenie.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 kodeksu postępowania cywilnego zawiadomienie można również doręczyć stronie postępowania pocztą elektroniczną. Zawiadomienie uznaje się za doręczone w chwili wpisania do systemu informacyjnego.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Nie określono żadnych konkretnych środków.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Zgodnie z Wykazem opłat sądowych pobieranych na podstawie kodeksu postępowania cywilnego opłaty sądowe w Bułgarii wynoszą 4% wartości roszczenia, min. 50 lewów.

Opłaty sądowe uiszcza się przelewem bankowym.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 wykazu opłata za wniosek o wydanie zaświadczenia na potrzeby uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia wydanego przez sąd bułgarski wynosi 40 lewów.

Zgodnie z art. 15 wykazu opłata za złożenie wniosku o uznanie i wykonanie orzeczenia wydanego przez sąd zagraniczny, w tym sąd arbitrażowy, lub inny organ wynosi 50 lewów.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Środki odwoławcze od orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń należy wnosić do właściwego sądu okręgowego (art. 624 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

Środek taki należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia danej stronie orzeczenia sądu rejonowego. Procedurę odwoławczą określono w rozdziale 20 kodeksu postępowania cywilnego.

Od orzeczenia sądu okręgowego przysługuje skarga kasacyjna do Najwyższego Sądu Kasacyjnego na warunkach określonych w art. 280 (art. 624 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

Podstawy i warunki wykonania orzeczenia w sprawie skargi kasacyjnej są wyraźnie określone w rozdziale 22 kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Pozwany może złożyć wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń do właściwego sądu apelacyjnego na warunkach określonych w art. 18. Sąd przesyła kopię wniosku o ponowne zbadanie drugiej stronie, która ma możliwość udzielenia odpowiedzi w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania. Sąd rozpatruje wniosek o ponowne zbadanie na posiedzeniu niejawnym. Jeśli sąd uzna to za konieczne, może rozpatrzyć wniosek na posiedzeniu jawnym. Od orzeczenia w sprawie wniosku o ponowne zbadanie nie przysługuje odwołanie.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Do celów art. 21a ust. 1 akceptuje się wyłącznie język bułgarski.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Organami właściwymi do wykonywania orzeczeń są komornicy sądowi (państwowi i prywatni).

Wniosek o wydanie tytułu egzekucyjnego na podstawie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla stałego miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika lub dla miejsca wykonania orzeczenia.

Ostatnia aktualizacja: 26/09/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.