Drobne roszczenia

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

W Chorwacji właściwość do wydania orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń przysługuje sądom rejonowym (l.poj. općinski sud) i sądom gospodarczym (l.poj. trgovački sud).

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Formularze, inne wnioski lub oświadczenia należy wnosić pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Na podstawie ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej (Narodne novine (Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji) nr 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html) podstawowa pomoc prawna jest zapewniana przez kancelarie, stowarzyszenia zawodowe i kliniki prawa.

Podstawowa pomoc prawna obejmuje:

a) ogólne informacje prawne;

b) poradę prawną;

c) sporządzenie pism skierowanych do organów prawa publicznego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i organizacji międzynarodowych działających na podstawie porozumień międzynarodowych i przepisów regulujących funkcjonowanie tych organów;

d) reprezentację w postępowaniu przed organami prawa publicznego;

e) pomoc prawną w pozasądowym postępowaniu polubownym.

Wykaz zawodowych stowarzyszeń i klinik prawa zapewniających podstawową pomoc prawną znajduje się tutaj: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Pisma doręcza się pocztą lub za pośrednictwem specjalnego urzędnika sądowego lub pracownika sądu, właściwego organu sądowego lub notariusza bądź bezpośrednio w sądzie, lub za pomocą środków elektronicznych zgodnie z ustawą szczególną.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Wysokość opłaty sądowej jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu. Pobiera się ją od:

  • pozwu i pozwu wzajemnego;
  • odpowiedzi na pozew;
  • orzeczenia w sprawie pozwu;
  • odwołania od orzeczenia;
  • wniosku o wykonanie orzeczenia;
  • wniosku o ponowne zbadanie orzeczenia.

O ile prawo nie stanowi inaczej, obowiązek uiszczenia opłaty pojawia się w chwili złożenia wniosku, o czym mowa w art. 4 ustawy o opłatach sądowych.

Opłaty mogą być naliczone od każdej czynności, w zależności od wartości przedmiotu sporu, zgodnie z poniższą tabelą:

Powyżej

Do wysokości

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

W przypadku wartości przedmiotu sporu przekraczającej 15 000,00 HRK pobierana jest opłata 500,00 HRK, do której dolicza się 1 % kwoty powyżej 15 000,00 HRK, do maksymalnej wysokości 5 000,00 HRK .

Opłaty określone w taryfikatorze opłat uiszcza się poprzez nabycie chorwackich znaczków skarbowych, bądź gotówką, jeżeli kwota przypadająca do zapłaty z tytułu opłat przekracza 100,00 HRK oraz o ile wskazano, że opłata może być uiszczona bezpośrednio na wyżej wymieniony rachunek, niezależnie od jej wysokości.

Opłaty wyrażone są w wartościach bezwzględnych w HRK i jako wartość procentowa.

Przy obliczaniu opłaty wyrażonej jako wartość procentowa, podstawę służącą do jej obliczenia zaokrągla się do najbliższej setki w ten sposób, że opłata do 50,00 HRK jest zaokrąglana w dół, podczas gdy opłata powyżej 50,00 HRK jest zaokrąglana w górę.

Na podstawie art. 15a rozporządzenia nr 861/2007 opłata sądowa może być uiszczona przelewem bankowym.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Orzeczenie podlega zaskarżeniu. Środek zaskarżenia można złożyć w sądzie, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie ośmiu dni od dnia jego ogłoszenia, przy czym w przypadku gdy orzeczenie zostało doręczone, termin zaczyna biec w dniu jego doręczenia.

Orzeczenie w sprawie zaskarżonego orzeczenia w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń wydaje sąd drugiej instancji w składzie jednoosobowym.

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Jeżeli pozwany wykaże prawdopodobieństwo zaistnienia przesłanek ponownego zbadania orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń na podstawie art. 18 rozporządzenia nr 861/2007, wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia należy wnieść w formie pozwu do właściwego sądu rejonowego lub sądu gospodarczego, który może uchylić orzeczenie, podczas gdy wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu rozstrzygającego sprawę, który może podjąć postępowanie na nowo na etapie sprzed wydania orzeczenia.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Należy przedłożyć tłumaczenie na język chorwacki, które zostało poświadczone przez wykwalifikowaną osobę w jednym z państw członkowskich.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Sądem właściwym do spraw związanych z wykonaniem jest sąd rejonowy, który wydał orzeczenie dotyczące wniosku o wykonanie. Właściwość miejscową sądu określa się na podstawie przepisów o właściwości miejscowej sądów w postępowaniu egzekucyjnym.

Sąd rejonowy podejmuje decyzję o wstrzymaniu lub zawieszeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 23 rozporządzenia nr 861/2007.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.