Drobne roszczenia

Czechy

Autor treści:
Czechy

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

W celu określenia sądu właściwego do przeprowadzania postępowania w sprawie drobnych roszczeń w Republice Czeskiej mają zastosowanie przepisy ogólne regulujące właściwość w sprawach cywilnych zawarte w ustawie nr 99/1963 wprowadzającej kodeks postępowania cywilnego (občanský soudní řád). Właściwość rzeczowa została uregulowana w art. 9–12, a właściwość miejscowa w art. 84–89a.

Ze względu na rodzaj potencjalnych spraw można założyć, że sądami, którym przysługuje właściwość rzeczowa, będą sądy rejonowe (okresní soudy), a kryterium określającym właściwość miejscową będzie zwykle miejsce zamieszkania/siedziba pozwanego.

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Republika Czeska niniejszym oświadcza, że następujące środki są akceptowane jako inne środki komunikacji:

a) przesyłka w formie elektronicznej opatrzona podpisem wywołującym skutek równoważny ze skutkiem podpisu odręcznego zgodnie z ustawodawstwem szczególnym, na podstawie ustawy nr 297/2016 o usługach uwierzytelniania na potrzeby komunikacji elektronicznej;

b) poczta elektroniczna;

c) faks.

W przypadkach określonych w lit. b) i c) konieczne jest nadesłanie – nie później niż trzeciego dnia następującego po złożeniu pozwu – jego oryginału, w przeciwnym razie sąd nie uwzględni pozwu.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Informacje są niedostępne

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski

W Republice Czeskiej pisma doręcza się do tzw. „skrzynki danych” (datová schránka). Skrzynka danych jest elektronicznym repozytorium wyznaczonym przez organy publiczne do celów doręczania pism (komunikatów). Rozwiązania szczegółowe zostały uregulowane ustawą nr 300/2008 o elektronicznym przesyle, osobistych numerach identyfikacyjnych i zatwierdzonym przetwarzaniu dokumentów.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski

Skrzynki danych tworzy się – nieodpłatnie i bez konieczności składania wniosku – dla osób prawnych wpisanych do rejestru działalności gospodarczej, osób prawnych utworzonych z mocy prawa, spółek spin-off zagranicznych osób prawnych wpisanych do rejestru działalności gospodarczej, adwokatów, doradców podatkowych i zarządców w postępowaniu upadłościowym. W przypadku tych podmiotów istnieje obowiązek utworzenia skrzynki danych. Skrzynki danych dla pozostałych osób prawnych i fizycznych zakłada się po złożeniu przez te osoby wniosku. Rozwiązania szczegółowe zostały uregulowane ustawą nr 300/2008 o elektronicznym przesyle, osobistych numerach identyfikacyjnych i zatwierdzonym przetwarzaniu dokumentów.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Informacje są niedostępne

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski

Na podstawie prawa czeskiego można skorzystać ze środków zaskarżenia. Do środków zaskarżenia zalicza się odwołanie (odvolání) uregulowane w art. 201–226 ustawy nr 99/1963 wprowadzającej kodeks postępowania cywilnego. Odwołanie należy wnieść w terminie 15 dni od doręczenia orzeczenia, do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Sąd przekazuje następnie odwołanie do sądu wyższej instancji, który przeprowadzi postępowanie odwoławcze.

Na podstawie art. 202 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego (občanský soudní řád) nie jest możliwe zaskarżenie orzeczenia nakazującego płatność kwoty nieprzekraczającej 10 000 CZK, przy czym nie uwzględnia się roszczeń dodatkowych. Zastrzeżenie to nie odnosi się do orzeczenia dotyczącego uznania orzeczenia lub wyroku zaocznego.

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski

Właściwość do ponownego zbadania orzeczenia przysługuje sądowi rejonowemu (okresní soud), który orzekał w pierwszej instancji. Istnieje możliwość zaskarżenia orzeczenia odrzucającego wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia. Jest to uregulowane w art. 201–226 ustawy nr 99/1963 wprowadzającej kodeks postępowania cywilnego (občanský soudní řád).

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Jedynym akceptowanym przez Republikę Czeską językiem jest język czeski.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej czeski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski

1. Na terytorium Republiki Czeskiej organami, którym przysługuje właściwość w zakresie wykonania, są sądy rejonowe (okresní soudy) i komornicy sądowi (soudní exekutoři). Osoba upoważniona może:

a) złożyć wniosek o sądowe wykonanie orzeczenia we właściwym miejscowo sądzie rejonowym (egzekucja sądowa);

b) złożyć wniosek o wykonanie postanowienia o egzekucji przez komornika sądowego.

Aby określić właściwy miejscowo sąd rejonowy, w okolicznościach przewidzianych w lit. a) należy zastosować art. 84–86 kodeksu postępowania cywilnego, podczas gdy w okolicznościach przewidzianych w lit. b) należy zastosować art. 45 ustawy nr 120/2001 o komornikach sądowych i czynnościach egzekucyjnych, z późniejszymi zmianami, (kodeks postępowania egzekucyjnego (exekuční řád)). Postępowanie egzekucyjne jest uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego; w przypadku gdy egzekucję przeprowadza komornik sądowy stosuje się przepisy kodeksu postępowania egzekucyjnego.

2. Republika Czeska informuje, że do celów stosowania art. 23 organami właściwymi są sądy rejonowe (okresní soudy). Ich właściwość miejscowa jest uregulowana w art. 84–86 kodeksu postępowania cywilnego w przypadku egzekucji sądowej (zob. lit. a) powyżej) i art. 45 kodeksu wykonawczego w przypadku egzekucji przeprowadzanej przez komornika sądowego (zob. lit. b) powyżej).

Ostatnia aktualizacja: 03/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.