Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Drobne roszczenia

Anglia i Walia

Autor treści:
Anglia i Walia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Anglia i Walia

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Sądami właściwymi do wydawania orzeczeń w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń w Anglii i Walii są sądy hrabstwa (county courts) oraz Wysoki Trybunał (High Court of Justice). W większości przypadków postępowanie toczy się przed sędzią rejonowym (district judge) w sądzie hrabstwa.

Właściwość sądów hrabstwa w całości opiera się na aktach prawodawczych i obejmuje niemal cały obszar prawa cywilnego. W obszarze prawa cywilnego ogólna właściwość sądu hrabstwa jest najczęściej zbieżna z właściwością Wysokiego Trybunału, z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody na osobie na kwotę poniżej 50 tys. funtów oraz roszczeń pieniężnych, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 15 tys. funtów, w których to sprawach postępowanie musi zostać wszczęte w sądzie hrabstwa. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w rozporządzeniu o właściwości Wysokiego Trybunału i sądów hrabstwa z 1991 r. z późniejszymi zmianami (High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991). Szereg aktów prawnych (statutes) przyznaje wyłączną właściwość sądom hrabstwa – np. w praktycznie wszystkich sprawach wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim z 1974 r. (Consumer Credit Act) oraz w przypadku większości roszczeń wierzycieli hipotecznych i właścicieli nieruchomości.

Powództwo można wnieść do każdego sądu hrabstwa w Anglii i Walii. Na stronie internetowej Służby Sądowej znajdują się adresy wszystkich sądów hrabstwa i adres Wysokiego Trybunału.

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Aby wszcząć europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w Anglii i Walii, wszystkie pisma skierowane do sądów należy przesyłać drogą pocztową (w związku z koniecznością wniesienia opłaty sądowej za wszczęcie postępowania – sądy w Anglii i Walii nie umożliwiają obecnie uiszczania opłat sądowych za pomocą kart kredytowych lub debetowych). Na późniejszym etapie postępowania pisma procesowe i dokumenty można przesyłać do sądu pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, zgodnie z przepisami części 5 Zasad postępowania cywilnego, która reguluje sporządzanie i przesyłanie pism procesowych do sądu.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

W Anglii i Walii istnieje możliwość wniesienia środka zaskarżenia od orzeczenia wydanego w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. W rozporządzeniu z 2000 r. o właściwości instancji odwoławczych wydanym na podstawie ustawy o dostępie do wymiaru sprawiedliwości z 1999 r. [Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000] określono sposób wnoszenia środków zaskarżenia od orzeczeń sądów, w tym sądów hrabstwa. Zgodnie z tym rozporządzeniem środek zaskarżenia od orzeczenia wydanego przez sędziego rejonowego (district judge) w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń rozpoznaje sędzia okręgowy (circuit judge) w sądzie hrabstwa. Kolejną instancją odwoławczą będzie Wysoki Trybunał.

Przepisy zawarte w części 5.2 Zasad postępowania cywilnego oraz w towarzyszących im praktycznych wytycznych (Practice Direction) regulują przebieg procedury odwoławczej i terminy wniesienia środka zaskarżenia.

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Językiem urzędowym akceptowanym zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b) jest język angielski.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Podobnie jak w krajowych sprawach dotyczących drobnych roszczeń, na stronie wygrywającej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń spoczywa odpowiedzialność za złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu.

Organami właściwymi do celów wykonania orzeczenia oraz na potrzeby art. 23 są sądy hrabstwa i Wysoki Trybunał. Dane kontaktowe tych sądów przedstawiono w podpunkcie a) powyżej.

Ostatnia aktualizacja: 21/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.