Drobne roszczenia

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Finlandia

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Sądem właściwym w zakresie wydawania orzeczeń w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń jest Sąd Rejonowy w Helsinkach (Helsingin käräjäoikeus).

Dane kontaktowe tego sądu rejonowego w języku fińskim i szwedzkim są dostępne online na www.oikeus.fi - stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Formularz, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia, można przesyłać bezpośrednio do kancelarii Sądu Rejonowego w Helsinkach pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy o usługach elektronicznych i łączności elektronicznej (w sektorze publicznym) 13/2003.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Europejskie Centrum Konsumenckie (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa) – należące do fińskiego Organu ds. Konkurencji i Konsumentów (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) – zapewnia pomoc i ogólne informacje na temat zakresu stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, jak również ogólne informacje na temat sądów i trybunałów właściwych do wydawania orzeczeń w tym postępowaniu.

W Finlandii strony mogą uzyskać pomoc prawną, której koszt pokrywa Skarb Państwa, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w ustawie o pomocy prawnej 257/2002. Ustawa jest zgodna z dyrektywą Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze.

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Fińskie postępowanie jest uregulowane przepisami rozdziału 11 kodeksu postępowania sądowego dotyczącego doręczania zawiadomień w postępowaniu oraz przepisami ustawy o usługach elektronicznych i łączności elektronicznej w sektorze publicznym 13/2003.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozdziału 11 kodeksu postępowania sądowego pisma procesowe mogą być przesłane jako wiadomość elektroniczna w sposób określony przez adresata. Strona może podać swój adres elektroniczny w sądzie na potrzeby doręczenia pism sądowych w toku postępowania sądowego.

Potwierdzenie odbioru może być przesłane do sądu jako wiadomość elektroniczna, na przykład jako załącznik do wiadomości e-mail.

W praktyce środkami komunikacji elektronicznej wykorzystywanymi przez sąd są e-mail i faks.

Nie ma obowiązku prawnego korzystania z usług łączności elektronicznej.

W Finlandii nie obowiązują szczególne przepisy procesowe dotyczące wyrażenia uprzedniej zgody na wykorzystanie środków elektronicznych.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o opłatach sądowych 1455/2015, pobiera się opłatę w wysokości 86 EUR z tytułu kontradyktoryjnego postępowania sądowego w sądzie rejonowym na podstawie przepisów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

W przypadku postępowania odwoławczego opłatę pobiera się na podstawie ustawy o opłatach sądowych analogicznie do postępowania krajowego.

W Finlandii opłatę z tytułu postępowania sądowego pobiera się po jego zakończeniu. Co do zasady strona otrzymuje fakturę tj. formularz przelewu służący do uregulowania opłaty.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Środki odwoławcze od orzeczeń wydanych w toku europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń można kierować do Sądu Apelacyjnego w Helsinkach (Helsingin hovioikeus) na podstawie przepisów rozdziału 25 i 25a kodeksu postępowania sądowego (środek odwoławczy od orzeczenia sądu rejonowego należy wnieść do sądu apelacyjnego).

Na podstawie art. 5 rozdziału 25 kodeksu postępowania sądowego strona, która chce zaskarżyć orzeczenie sądu rejonowego, ma obowiązek zgłoszenia zamiaru wniesienia środka odwoławczego, pod rygorem utraty prawa do bycia wysłuchanym. Oświadczenie o zamiarze wniesienia środka odwoławczego należy złożyć najpóźniej siódmego dnia, licząc od dnia doręczenia lub udostępnienia stronom orzeczenia sądu rejonowego.

Na podstawie art. 11 rozdziału 25 kodeksu postępowania sądowego, jeżeli oświadczenie o zamiarze wniesienia środka odwoławczego zostało złożone i zaakceptowane, strona otrzymuje wskazówki dotyczące środka odwoławczego załączone do odpisu orzeczenia sądu rejonowego. Termin na wniesienie środka odwoławczego wynosi 30 dni od dnia doręczenia lub udostępnienia stronom orzeczenia sądu rejonowego (art. 12 rozdziału 25 kodeksu postępowania sądowego). Strona ma obowiązek wnieść środek odwoławczy do kancelarii sądu rejonowego najpóźniej przed końcem godzin jej urzędowania w ostatnim dniu terminu przewidzianego na wniesienie tego środka. Środek odwoławczy, który został wniesiony po upływie tego terminu, uznaje się za niedopuszczalny.

W przypadku gdy orzeczenie sądu rejonowego zostaje zaskarżone, istnieje konieczność uzyskania zgody na dalsze rozpoznawanie sprawy przez sąd apelacyjny, na podstawie art. 25a kodeksu postępowania sądowego.

Środek zaskarżenia od orzeczenia sądu apelacyjnego należy wnieść do Sądu Najwyższego (korkein oikeus) na podstawie przepisów rozdziału 30 kodeksu postępowania sądowego. Termin na wystąpienie o udzielenie zgody na wniesienie środka zaskarżenia i jego wniesienie wynosi 60 dni, licząc od dnia w którym orzeczenie sądu apelacyjnego zostało udostępnione stronom. Wniosek o udzielenie zgody na wniesienie środka zaskarżenia do Sądu Najwyższego należy złożyć w sekretariacie sądu apelacyjnego, który wydał orzeczenie.

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Proces legislacyjny w toku.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Język fiński, szwedzki i angielski.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

W Finlandii organem właściwym do wykonania orzeczeń wydanych w toku postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest komornik sądowy (bądź agent windykacyjny – ulosottomies). Postępowanie w celu wykonania orzeczenia wszczyna się na podstawie przepisów rozdziału 3 kodeksu wykonawczego 705/2007. Właściwy do przeprowadzenia czynności egzekucyjnych jest komornik sądowy w miejscu pobytu lub zamieszkania strony lub inny miejscowy organ egzekucyjny. Do celów stosowania art. 23 organem właściwym jest również komornik sądowy. Komornik sądowy (kihlakunnanvouti) przy sądzie rejonowym samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące środków, o których mowa w tym artykule.

Ostatnia aktualizacja: 19/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.