Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Drobne roszczenia

Gibraltar

Autor treści:
Gibraltar

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Gibraltar

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Właściwość do wydania orzeczeń w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń w Gibraltarze będzie miał Supreme Court of Gibraltar (Sąd Najwyższy Gibraltaru). Postępowanie będzie prowadzone przez master of the Supreme Court (wyższego urzędnika sądowego Sądu Najwyższego), wyznaczonego przez judge for small claims (sędziego ds. drobnych roszczeń).

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Środkiem komunikowania się akceptowanym przez sądy w Gibraltarze mogą być wyłącznie usługi pocztowe (ze względu na konieczność pobrania opłaty sądowej niezbędnej do wszczęcia postępowania).

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

W Gibraltarze istnieje możliwość zaskarżenia w trybie określonym w Supreme Court Rules 2000 (regulaminie Sądu Najwyższego Gibraltaru z 2000 r.), zgodnie z którymi środek odwoławczy należy zasadniczo wnieść do additional judge (sędziego dodatkowego) lub chief justice of the Supreme Court (przewodniczącego Sądu Najwyższego).

Tryb postępowania w przypadku tego rodzaju środków odwoławczych regulują przepisy zawarte w Part 52 of the Civil Procedure Rules (części 52 zasad postępowania cywilnego) i w towarzyszących im praktycznych wytycznych. W regulaminie Supreme Court of Gibraltar z 2000 r. został ustanowiony okres na składanie takich odwołań, a w regulaminie Supreme Court oraz w części 52.4 podano terminy wnoszenia tego rodzaju środków odwoławczych.

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Językiem urzędowym akceptowanym, w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b), jest język angielski.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Organem właściwym do wykonania orzeczeń i stosowania art. 23 jest Supreme Court of Gibraltar.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Językiem urzędowym akceptowanym, w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b), jest język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 11/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.