Drobne roszczenia

Grecja

Autor treści:
Grecja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Grecja

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Sądami właściwymi są miejscowo właściwe krajowe sądy rejonowe w sprawach cywilnych.

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Postępowanie zostaje wszczęte w drodze osobistego wniesienia pisemnego pozwu do sekretariatu sądu rejonowego w sprawach cywilnych. Pozew można również złożyć drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem cyfrowej platformy służącej przedkładaniu dokumentacji, gdy istnieje taka możliwość.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Nie powołano takiego organu.

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Nie istnieje możliwość komunikowania się bądź przesyłania dokumentów za pomocą środków elektronicznych.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Na osobach zaangażowanych w handel elektroniczny w Grecji, to jest osobach świadczących usługi i dokonujących sprzedaży za pośrednictwem internetu, spoczywa obowiązek prawny przyjmowania dokumentów przy użyciu środków elektronicznych – na podstawie art. 8 ust. 1 dekretu prezydenckiego nr 131/2003 (harmonizacja prawa greckiego z dyrektywą 2000/31/WE) – w sprawach spornych wynikających z umów zawartych między stronami przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego, tj. za pośrednictwem zwykłej poczty elektronicznej i wymiany wiadomości.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Koszty oblicza się w oparciu o koszty poniesione przez stronę wygrywającą w danej sprawie sądowej.

Opłaty sądowe, które ponosi powód, obejmują:

a) honorarium adwokata, pod warunkiem że pozew podpisał grecki adwokat, wynoszące do 32 EUR, oraz

b) opłatę skarbową płatną z tytułu rozpatrzenia każdej sprawy sądowej, wynoszącą około 1,14 % łącznej kwoty roszczenia (suma główna i odsetki).

Nie pobiera się opłat skarbowych za roszczenia w wysokości do 200 EUR.

W przypadku gdy pozwany powierza sprawę adwokatowi (który ma obowiązek podpisać formularz C), jest on zobowiązany zapłacić zaliczkę z tytułu czynności adwokackich w wysokości 32 EUR.

W wyjątkowych okolicznościach – jeżeli adwokat zostanie wezwany na rozprawę – pobiera się dodatkową zaliczkę z tytułu czynności adwokackich w wysokości 32 EUR.

Opłatę skarbową należy przelać na rachunek Skarbu Państwa, podczas gdy honorarium adwokackie – na rachunek Izby Adwokackiej, która przyjmuje odpowiednie kwoty, a następnie zwraca je poszczególnym adwokatom poprzez przedłożenie odpowiedniego dokumentu.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Od wyroków wydanych w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń nie przysługuje środek odwoławczy (éfesi). Istnieje jednak możliwość wniesienia sprzeciwu (anakopí erimodikías) do sądu, który wydał orzeczenie, i skargi kasacyjnej (anaíresi) do Sądu Najwyższego.

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia można złożyć jedynie w sekretariacie sądu, który wydał orzeczenie.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Akceptowanym językiem jest język grecki.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Komornicy właściwi w miejscu wykonania są odpowiedzialni za zajęcie ruchomości i nieruchomości; notariusze odpowiadają za przeprowadzenie aukcji.

Adwokaci odpowiadają za sporządzenie postanowienia o zajęciu, podczas gdy komornicy za doręczenie dokumentu.

Sąd rejonowy w sprawach cywilnych, który wydał orzeczenie, jest właściwy na podstawie art. 23 rozporządzenia.

Ostatnia aktualizacja: 19/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.