Drobne roszczenia

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Do orzekania w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń właściwe są sądy rejonowe. Wszelkie wnioski w tym zakresie należy składać do sekretarza właściwego sądu rejonowego. Adresy i dane kontaktowe sądów rejonowych można znaleźć na stronie:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Standardowymi środkami komunikowania się są poczta i e-mail.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Praktycznej pomocy w wypełnianiu formularzy oraz ogólnych informacji dotyczących zakresu stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, jak również ogólnych informacji na temat tego, które sądy lub trybunały w Irlandii są właściwe do wydawania orzeczeń w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń może udzielić stronom personel kancelarii sądów, którym przysługuje właściwość.

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Kwestie te regulują zasady postępowania przed sądem, które przewidują, że —

  • „Niezależnie od innych przepisów niniejszego regulaminu, w przypadku gdy Służby Sądowe ustanowiły w tym względzie odpowiednie mechanizmy, a sąd lub sekretarz sądowy tak postanowili, doręczenie dokumentów, które mają być wysłane, dostarczone, nadane lub doręczone w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń jest ważne, jeżeli dokumenty zostały przekazane w formie elektronicznej jako wiadomość elektroniczna wysłana na adres poczty elektronicznej powoda lub pozwanego (wskazany w piśmie lub na papierze firmowym powoda lub pozwanego lub użyty przez nich do wysłania dowolnej wiadomości do sekretarza sądowego) lub na adres poczty elektronicznej sekretarza sądowego (zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej prowadzonej przez Służbę Sądową), pod warunkiem że, w przypadku gdy nadawca nie jest przekonany, czy komunikat w formie elektronicznej został dostarczony do zamierzonego odbiorcy (ze względu na otrzymaną wiadomość o statusie doręczenia wiadomości) lub jeżeli nie otrzymano żadnej odpowiedzi w terminie siedmiu dni od takiej transmisji, komunikat w formie elektronicznej należy traktować tak, jakby nie został wysłany, a odpowiednie dokumenty muszą zostać doręczone w inny sposób przewidziany w niniejszym rozporządzeniu w terminie ośmiu dni od tego momentu”. Regulamin sądów okręgowych (Order 53B Rule 3)
  • „Formularz pozwu oraz dokumenty uzupełniające można przesłać listem poleconym lub, w przypadku gdy zastosowanie ma zasada nr 3 (Rule 3), w formacie elektronicznym”. Regulamin sądów okręgowych (Order 53B Rule 4)
  • „Jeżeli powództwo nie wchodzi w zakres zastosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, sekretarz sądowy ma obowiązek poinformować o tym powoda, w miarę możliwości przy użyciu tych samych środków, za pomocą których powództwo zostało skierowane do sekretarza sądowego (a jeżeli nie jest to możliwe – listem poleconym lub przesyłką z potwierdzeniem nadania) [...]”. Regulamin sądów okręgowych (Order 53B Rule 6)
  • „Sekretarz sądowy jest zobowiązany do przesłania powodowi kopii odpowiedzi na pozew przekazanej przez pozwanego [...] listem poleconym (lub, w stosownych przypadkach, w sposób przewidziany w zasadzie nr 3 (Rule 3)) w terminie określonym w art. 5 ust. 4 rozporządzenia UE. [...] Sekretarz sądowy jest obowiązany przesłać powodowi kopię roszczenia wzajemnego wraz z dokumentami uzupełniającymi listem poleconym (lub, w stosownych przypadkach, w sposób przewidziany w zasadzie nr 3 (Rule 3)) w terminie określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia UE”. Regulamin sądów okręgowych (Order 53B Rule 8)
  • „Wszelkie powiadomienia lub zawiadomienia dokonywane przez sekretarza sądowego stronie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń do jakichkolwiek celów określonych w rozporządzeniu UE należy przekazywać z wykorzystaniem środków, o których poinformowała strona (lub na adres lub dane kontaktowe wskazane przez tą stronę) oraz [...]”. Regulamin sądów okręgowych (Order 53B Rule 18).

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Brak.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Opłata z tytułu europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń wynosi 25 EUR, co jest równe opłacie z tytułu wszczęcia krajowego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Opłata z tytułu powództwa wzajemnego także wynosi 25 EUR. Jak wskazano w lit. a) powyżej, wnioski w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń należy kierować do sekretarza właściwego dla sądu rejonowego, który udzieli skarżącemu informacji o czynnościach związanych z wniesieniem tej opłaty. Dane kontaktowe są te same, co wskazane w punkcie a) powyżej.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Środek zaskarżenia inny niż zażalenie na odrzucenie pozwu na podstawie art. 4.4 można wnieść do właściwego sądu okręgowego (Circuit Court) w terminie 14 dni od wydania orzeczenia. Adresy i dane kontaktowe sądów okręgowych można znaleźć na stronie:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Właściwe zasady postępowania przed sądem stanowią, że:

„(1) Pozwany, przeciwko któremu wydano orzeczenie zaoczne w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, może wnieść do sądu właściwego dla rejonu, w którym uzyskano to orzeczenie, o uchylenie tego orzeczenia lub jego zmianę na podstawie przesłanek wskazanych w art. 18 ust. 1 rozporządzenia UE.

(2) Przedmiotowy wniosek należy doręczyć powodowi lub prawnikowi reprezentującemu powoda, o ile został on wyznaczony, w terminie dziesięciu dni od dnia, w którym pozwany dowiedział się o wyroku zaocznym.

(3) Doręczenie wniosku nie wstrzymuje biegu postępowania.

(4) Sąd może stwierdzić, że rzeczywiście dokonane doręczenie wniosku jest wystarczające.

(5) We wniosku należy jasno i zwięźle wskazać zaistnienie przesłanek, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia UE, na które powołuje się strona.

(6) Sąd może, po rozpoznaniu wniosku, przychylić się do niego lub go oddalić, na podstawie przepisów art. 18 ust. 1 rozporządzenia UE.

(7) Jeżeli sąd oddali wniosek ze względu na brak zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, orzeczenie pozostaje w mocy.

(8) Jeżeli sąd uzna, że ponowne zbadanie orzeczenia jest uzasadnione ze względu na występowanie przesłanek, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia UE, uchyla orzeczenie wydane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń”.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Język angielski i irlandzki.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Wniosek wierzyciela o wykonanie orzeczenia należy kierować do właściwego sekretarza sądowego (County Registrar) lub urzędnika służby cywilnej (County Sheriff) za pośrednictwem sądu okręgowego, przy którym podmiot ten działa. Wnioski o odmowę wszczęcia, zawieszenie lub ograniczenie egzekucji rozpatruje właściwy miejscowo sąd rejonowy.

Ostatnia aktualizacja: 21/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.