Drobne roszczenia

Włochy

Autor treści:
Włochy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Włochy

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Sądami i trybunałami właściwymi do orzekania w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń są: sędziowie pokoju (giudice di pace) lub, jeżeli prawo włoskie przewiduje w danej kwestii właściwość wyłączną, sąd cywilny niższego rzędu (tribunale ordinario).

W szczególności sąd niższego rzędu jest właściwy dla poniższych spraw:

1) roszczeń pieniężnych związanych z najmem lub dzierżawą nieruchomości oraz najmem i dzierżawą na potrzeby działalności gospodarczej (art. 447 bis kodeksu postępowania cywilnego);

2) roszczeń dotyczących umowy dzierżawy gruntów rolnych (w tych okolicznościach właściwy jest wyspecjalizowany wydział rolny sądu niższego rzędu w rozumieniu ustawy nr 29 z dnia 14 lutego 1990 r.);

3) roszczeń związanych z patentami i znakami towarowymi, prawem handlowym i kwestiami z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym lub z publicznymi przetargami na roboty, usługi lub dostawy o znaczeniu wspólnotowym (w tym przypadku właściwość mają wydziały sądów niższego rzędu specjalizujące się w sprawach gospodarczych, w rozumieniu dekretu legislacyjnego nr 168 z dnia 26 czerwca 2003 r.);

4) roszczeń na podstawie prawa żeglugowego, w szczególności szkód związanych ze zderzeniem statków; szkód spowodowanych przez statki podczas kotwiczenia lub cumowania lub innych manewrów w portach bądź innych miejscach postoju; szkód wyrządzonych w związku z wykorzystaniem mechanizmów załadunkowych lub rozładunkowych oraz przeładunkiem towarów w portach; szkód spowodowanych przez statki w sieciach i sprzęcie rybackim; opłat i odszkodowań za pomoc, ratownictwo i odzyskiwanie sprzętu; oraz zwrotu kosztów i otrzymania nagród za odnalezienie wraków zgodnie z art. 589 kodeksu żeglugi.

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Drogą pocztową. Dopuszcza się również przedkładanie pism online, jednak jedynie w postępowaniu przed sądami cywilnymi niższego rzędu. Pisma muszą być złożone przez obrońcę. Więcej informacji technicznych jest dostępnych za pośrednictwem linku: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Portal ECC-NET Italia (https://www.ecc-netitalia.it/en/) zapewniający pomoc – w granicach swoich kompetencji – przeznaczoną jedynie dla konsumentów.

W sprawach wykraczających poza zakres kompetencji ECC-NET Italia – Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministero della Giustizia).

Departament Spraw Sądowych (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)

Dyrekcja Generalna ds. Międzynarodowych i Współpracy Sądowej (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria)

Biuro I – Międzynarodowa Współpraca Sądowa (Ufficio I – Cooperazione giudiziaria internazionale)

Via Arenula 70 - 00186 Roma Tel. (+39) 06 68852480

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Nie ma przepisu dotyczącego wykorzystania tych środków w sprawach prowadzonych przez sędziego pokoju. Elektroniczne usługi i łączność elektroniczna mogą być jednak wykorzystywane w sądach niższego rzędu. Więcej informacji technicznych jest dostępnych za pośrednictwem linku: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Pełnomocnicy stron, ale jedynie w sprawach rozpoznawanych przez sądy niższego rzędu.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Obowiązujące opłaty sądowe zostały uregulowane dekretem prezydenckim nr 115 z dnia 30 maja 2002 r.

Na opłatę sądową składają się trzy elementy: A) opłata standardowa; B) zaliczka ryczałtowa z tytułu kosztów; oraz C) opłata o stałej wartości za zarejestrowanie pism procesowych należna jedynie w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Kasacyjny (Corte di cassazione).

A) Wysokość opłaty standardowej różni się w zależności od wartości przedmiotu sporu i od tego, czy sprawa jest rozpoznawana w pierwszej czy w drugiej instancji. W szczególności:

a) w przypadku roszczeń do 1 100 EUR opłata wynosi: 43 EUR, jeżeli postępowanie toczy się w pierwszej instancji; 64,50 EUR, jeżeli postępowanie toczy się w drugiej instancji; 86 EUR w przypadku skargi kasacyjnej;

b) w przypadku roszczeń od 1 100 EUR do 5 200 EUR opłata wynosi: 98 EUR, jeżeli postępowanie toczy się w pierwszej instancji; 147 EUR, jeżeli postępowanie toczy się w drugiej instancji; 196 EUR w przypadku skargi kasacyjnej;

B) Ponadto należy uiścić opłatę standardową w wysokości 27 EUR jako zaliczkę ryczałtową z tytułu kosztów.

Odstępstwo: w sprawach toczących się przed sędzią pokoju i w postępowaniach zmierzających do polubownego rozstrzygnięcia sporu przed wszczęciem postępowania sądowego, gdy wartość przedmiot sporu wynosi mniej niż 1 033,00 EUR, oraz w odniesieniu do powiązanych czynności i środków, płatna jest wyłącznie opłata standardowa (a zatem nie pobiera się zaliczki, o której mowa w pkt B).

C) Jeżeli sprawa jest rozpoznawana przez Sąd Kasacyjny, należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 200 EUR, niezależenie od wartości przedmiotu sporu, z tytułu rejestracji pism procesowych.

W odniesieniu do akceptowanych metod płatności:

A) opłatę standardową można uiścić:

a) we włoskim urzędzie pocztowym przy użyciu pocztowego formularza przelewu (bollettino di conto corrente personale);

b) we włoskim banku przy użyciu formularza F23;

c) w placówce sprzedającej znaczki skarbowe we Włoszech przy użyciu odpowiedniego formularza płatności;

d) przelewem bankowym na rachunek:

Kod BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

który jest metodą płatności dostępną dla osób, które nie mają miejsca zamieszkania we Włoszech i nie mają rachunku w banku afiliowanym przy Agenzia delle Entrate.

B) Zaliczkę ryczałtową z tytułu kosztów można uiścić:

a) w placówce sprzedającej znaczki skarbowe we Włoszech przy użyciu odpowiedniego formularza płatności;

b) elektronicznie, jednak wyłącznie w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi.

C) Płatności stałej opłaty z tytułu rejestracji pism można dokonać:

a) we włoskim banku przy użyciu formularza F23;

b) przelewem bankowym.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Orzeczenia sędziów pokoju można zaskarżyć do sądów niższego rzędu. Orzeczenia sądów niższego rzędu można zaskarżyć do sądów apelacyjnych (corte di appello).

Termin wniesienia środka zaskarżenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia wyroku (art. 325 kodeksu postępowania cywilnego) bądź sześć miesięcy, licząc od dnia jego ogłoszenia, jeżeli orzeczenie nie było doręczone (art. 327 kodeksu postępowania cywilnego).

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Organami właściwymi do ponownego zbadania orzeczenia są:

a) w przypadku orzeczeń sędziów pokoju – sąd niższego rzędu;

b) w przypadku orzeczeń sądu niższego rzędu – sąd apelacyjny.

Na gruncie prawa procesowego stosuje się przepisy ogólne dotyczące środków zaskarżenia (art. 323 i nast. kodeksu postępowania cywilnego).

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Akceptowanym językiem jest język włoski.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Organami właściwymi w zakresie postępowania egzekucyjnego są sądy niższego rzędu.

Organami właściwymi do zawieszenia lub ograniczenia egzekucji w rozumieniu art. 23 rozporządzenia są sądy niższego rzędu.

Ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.