Drobne roszczenia

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Łotwa

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Właściwość miejscową sądów określono w decyzji w sprawie sądów, ich właściwości miejscowej i lokalizacji „Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām”.

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Na Łotwie pozew można przesłać pocztą lub wnieść osobiście we właściwym sądzie. Powód może również podpisać pisma, korzystając z łotewskiego bezpiecznego podpisu elektronicznego, i złożyć je w łotewskim sądzie drogą elektroniczną.

Należy również zauważyć, że w świetle rozporządzenia eIDAS oraz unijnej strategii jednolitego rynku cyfrowego opracowano nowelizację ustawy o dokumentach elektronicznych i trwa wprowadzanie niezbędnych dostosowań technicznych, które umożliwią przyjmowanie dokumentów elektronicznych z innych państw członkowskich UE, pod warunkiem że podpisano je zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu eIDAS.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

SĄD REJONOWY DLA MIASTA RYGI, REJON LIWONIA
(RĪGAS PILSĒTAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS TIESA)

Adres: Abrenes iela 3, Riga, LV-1356

Tel.: (+371)67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Faks: (+371)67077203

E-mail: rigas.vidzeme@tiesas.lv

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Sądy na Łotwie mogą podpisywać pisma za pomocą łotewskiego bezpiecznego podpisu elektronicznego i wysyłać je drogą elektroniczną, jeżeli zainteresowana strona wyraźnie wyraziła i potwierdziła chęć otrzymywania pism drogą elektroniczną.

Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach odbiorca może nie uznawać łotewskiego bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Art. 56 kodeksu postępowania cywilnego stanowi m.in., że drogą elektroniczną należy wysyłać wezwania dla adwokatów, notariuszy, komorników, zarządców oraz instytucji państwowych i samorządowych. Sąd informuje adwokatów o pismach i dokumentach elektronicznych za pośrednictwem systemu internetowego. Notariusze, komornicy, zarządcy oraz instytucje państwowe i samorządowe otrzymują informacje o pismach sporządzonych przez sąd oraz o innych pismach w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że zainteresowana osoba zgłosiła w sądzie, że jest zarejestrowana jako użytkownik systemu internetowego. Jeżeli strona postępowania poinformuje sąd, że wyraża zgodę na korespondencję z sądem drogą elektroniczną i na rejestrację w systemie internetowym, będzie otrzymywać zawiadomienia o pismach sądowych za pośrednictwem systemu internetowego. Jeżeli sąd napotka przeszkody techniczne uniemożliwiające zawiadomienie o pismach sądowych za pośrednictwem systemu internetowego, może doręczyć pisma w inny sposób określony w kodeksie postępowania cywilnego, ale wezwania do stawienia się przed sądem będą wysyłane na adres e-mail podany przez stronę postępowania. Pocztą elektroniczną wysyła się wezwania pełnomocnikom, których miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji znajdują się poza terytorium Łotwy, natomiast pisma sądowe i inne dokumenty w formie elektronicznej wysyła się pełnomocnikom pocztą elektroniczną, chyba że wskazali, że są użytkownikami systemu internetowego.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Koszty sądowe obejmują:

– opłatę skarbową (valsts nodeva);

– opłatę kancelaryjną (kancelejas nodeva);

– koszty rozpoznania powództwa.

Kalkulator kosztów sądowych:

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

Opłata skarbowa

Zgodnie z art. 34 kodeksu postępowania cywilnego od każdego pozwu należy uiścić określoną opłatę na rzecz Skarbu Państwa.

Wniesienie pozwu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń podlega wymienionym poniżej opłatom skarbowym. W przypadku roszczenia o możliwej do oszacowania wartości pieniężnej:

a) do 2 134 euro opłata wynosi 15% kwoty roszczenia, ale nie mniej niż 70 euro;

b) od 2 135 euro do 7 114 euro opłata wynosi 320 euro plus 4% kwoty roszczenia powyżej 2 134 euro.

Do pozwu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń należy dołączyć dokumenty potwierdzające uiszczenie opłat skarbowych przewidzianych dla danego postępowania i w wysokości określonej w kodeksie postępowania cywilnego.

Opłata skarbowa za czynności sądowe (art. 34 kodeksu postępowania cywilnego)

Opłata za czynności sądowe (opłata skarbowa):

Odbiorca: Valsts kase (Skarb Państwa)

Numer w rejestrze: 90000050138

Numer rachunku: LV55TREL1060190911200

Bank odbiorcy: Valsts kase (Skarb Państwa)

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnatura sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firma i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczenia opłaty skarbowej w imieniu innej osoby należy podać dane identyfikacyjne tej osoby: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Opłata kancelaryjna

Zgodnie z art. 38 kodeksu postępowania cywilnego opłata kancelaryjna jest należna z tytułu:

– wydania kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem pisma procesowego oraz ponownego wydania wyroku lub postanowienia sądu;

– wydania oświadczenia;

– wydania odpisu tytułu wykonawczego;

– poświadczenia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w celu jego przedłożenia instytucji zagranicznej;

– wezwania świadków.

Opłata kancelaryjna (art. 38 kodeksu postępowania cywilnego)

Opłata kancelaryjna na rzecz organu sądowego:

Odbiorca: Valsts kase (Skarb Państwa)

Numer w rejestrze: 90000050138

Numer rachunku: LV39TREL1060190911100

Bank odbiorcy: Valsts kase (Skarb Państwa)

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnatura sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firma i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczenia opłaty kancelaryjnej w imieniu innej osoby należy podać dane identyfikacyjne tej osoby: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Koszty rozpoznania powództwa

Art. 39 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że na koszty rozpoznania powództwa składają się:

– kwoty należne świadkom i biegłym;

– wydatki związane z przesłuchaniem świadków lub przeprowadzeniem kontroli na miejscu;

– wydatki poniesione w związku z ustaleniem miejsca pobytu pozwanego;

– wydatki związane z wykonaniem orzeczenia;

– koszty doręczenia, wydania i przetłumaczenia wezwań do stawienia się przed sądem oraz innych pism sądowych;

– koszty publikacji ogłoszeń w prasie;

– opłaty związane z zabezpieczeniem roszczenia.

Koszty rozpoznania powództwa (art. 39 kodeksu postępowania cywilnego) – sądy rejonowe (miejskie) i okręgowe

Odbiorca: Tiesu administrācija (Biuro ds. Organizacji Sądów)

Numer w rejestrze: 90001672316

Numer rachunku: LV51TREL2190458019000

Bank odbiorcy: Valsts kase (Skarb Państwa)

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: „21499”; należy również podać dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczania kosztów rozpoznania powództwa w imieniu innej osoby należy podać dane identyfikacyjne tej osoby: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Środki zaskarżenia od orzeczeń sądu wnosi się do sądu, który wydał orzeczenie. Środki zaskarżenia od orzeczeń sądów rejonowych i miejskich wnosi się do sądu okręgowego.

SĄD OKRĘGOWY DLA MIASTA RYGI (RĪGAS APGABALTIESA)

Adres: Brīvības bulvāris 34, Riga, LV-1886

Faks: (+371)67088270

Tel.: (+371)67088211, 67088262

E-mail: riga.apgabals@tiesas.lv

SĄD OKRĘGOWY DLA KURLANDII (KURZEMES APGABALTIESA)

Adres: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401

Tel.: (+371)63420059

Faks: (+371)63423479, 63483187

E-mail: kurzeme.apgabals@tiesas.lv

SĄD OKRĘGOWY DLA ŁATGALII (LATGALES APGABALTIESA)

Adres: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

Tel.: (+371)64625581

Faks: (+371)64624033

E-mail: latgale.apgabals@tiesas.lv

SĄD OKRĘGOWY DLA LIWONII (VIDZEMES APGABALTIESA)

Adres: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Tel.: (+371)642 32919

Faks: (+371)642 31122

E-mail: vidzeme.apgabals@tiesas.lv

SĄD OKRĘGOWY DLA LIWONII (VIDZEMES APGABALTIESA)

Budynek Madona

Adres: Poruka iela 1, Madona, LV-4801

Tel.: (+371)648 23579

Faks: (+371)648 60691

E-mail: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv

SĄD OKRĘGOWY DLA SEMIGALII (ZEMGALES APGABALTIESA)

Adres: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001

Tel.: (+371)63023508

Faks: (+371)63023911

E-mail: zemgale.apgabals@tiesas.lv

SĄD OKRĘGOWY DLA SEMIGALII (ZEMGALES APGABALTIESA)

Budynek Aizkraukle

Adres: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Tel.: (+371)65128197

Faks: (+371)65128119

E-mail: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

Od wyroku wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń przysługuje apelacja (apelācija), jeżeli:

1) sąd pierwszej instancji błędnie zastosował przepis prawa materialnego lub dokonał jego błędnej wykładni, co doprowadziło do nieprawidłowego rozstrzygnięcia sprawy;

2) sąd pierwszej instancji naruszył przepis prawa procesowego, co doprowadziło do nieprawidłowego rozstrzygnięcia sprawy;

3) sąd pierwszej instancji dokonał nieprawidłowych ustaleń faktycznych lub nieprawidłowej oceny dowodów lub przedstawił błędną ocenę prawną okoliczności sprawy, co doprowadziło do nieprawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.

W apelacji, w której podnosi się, że zaskarżony wyrok jest obarczony wadą, należy również określić:

1) który przepis prawa materialnego został błędnie zastosowany lub zinterpretowany przez sąd pierwszej instancji lub który przepis prawa procesowego został przez ten sąd naruszony oraz sposób, w jaki wpłynęło to na rozstrzygnięcie sprawy;

2) które z ustaleń faktycznych dokonanych przez sąd pierwszej instancji są nieprawidłowe, które dowody zostały nieprawidłowo ocenione, w jaki sposób przejawia się błędna ocena prawna okoliczności sprawy, oraz jak wpłynęło to na rozstrzygnięcie sprawy.

Apelację od wyroku sądu pierwszej instancji można wnieść w terminie 20 dni od daty jego doręczenia. W przypadku wydania wyroku bez uzasadnienia termin na wniesienie apelacji rozpoczyna bieg w dniu, w którym sąd jest obowiązany przedstawić pełny wyrok. Jeżeli sąd sporządzi wyrok po wyznaczonej dacie, termin na wniesienie apelacji rozpoczyna bieg od dnia faktycznego sporządzenia wyroku. W powyższych przypadkach, jeżeli wyrok doręcza się stronie postępowania przebywającej za granicą, termin na wniesienie apelacji wynosi 20 dni od dnia wydania odpisu wyroku. Jeżeli sprawę rozpatrzono w postępowaniu pisemnym, poza opisanymi wyżej przypadkami, termin na wniesienie apelacji rozpoczyna bieg w dniu sporządzenia wyroku.

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Sąd może ponownie rozpoznać sprawę w związku z koniecznością ponownego zbadania orzeczenia na wniosek pozwanego złożony na podstawie art. 18 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady; jeżeli wniosek taki dotyczy:

1) ponownego zbadania wyroku lub postanowienia sądu rejonowego lub miejskiego, należy go złożyć do właściwego sądu okręgowego;

2) ponownego zbadania wyroku lub postanowienia sądu okręgowego, należy go złożyć do Sądu Najwyższego;

3) ponownego zbadania wyroku lub postanowienia izby Sądu Najwyższego, należy go złożyć w Wydziale Spraw Cywilnych Sądu Najwyższego.

APGABALTIESAS PDF (211 Kb) lv

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Język łotewski.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Organy właściwe w zakresie wykonywania orzeczeń:

przysięgli komornicy sądowi

Wykaz przysięgłych komorników sądowych jest dostępny pod adresem: http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/

Organy właściwe w zakresie stosowania art. 23:

sąd rejonowy lub miejski właściwy dla miejsca wykonania orzeczenia sądu zagranicznego, na wniosek dłużnika

RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS PDF (340 Kb) lv

Ostatnia aktualizacja: 27/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.