Drobne roszczenia

Litwa

Autor treści:
Litwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Litwa

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Zgodnie z art. 26 ustawy do rozpoznawania spraw dotyczących europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń właściwe są sądy rejonowe, zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwości miejscowej określonymi w litewskim kodeksie postępowania cywilnego. Aktualne informacje na temat litewskich sądów wraz z ich danymi adresowymi można znaleźć w Europejskim atlasie sądowym w sprawach cywilnych.

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Pisma procesowe można złożyć bezpośrednio w sądzie, przesłać pocztą lub dostarczyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (art. 1751 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego). Procedurę wnoszenia pism procesowych do sądu oraz ich doręczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej („procedura”) zatwierdzono zarządzeniem nr 1R-332 litewskiego Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2012 r. Zgodnie z ust. 3–4 tej procedury wnoszenie pism procesowych do sądu drogą elektroniczną musi odbywać się za pośrednictwem podsystemu publicznych usług elektronicznych (VEP) w ramach systemu informatycznego sądów litewskich (LITEKO). Dostęp do kont w podsystemie LITEKO VEP można uzyskać poprzez portal usług elektronicznych sądów litewskich: https://www.e.teismas.lt.

Zgodnie z ust. 5 procedury osoby łączące się z kontem w podsystemie LITEKO VEP muszą potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić:

– korzystając ze środków udostępnionych w ramach krajowego systemu informatycznego, za pośrednictwem którego świadczone są publiczne i administracyjne usługi elektroniczne, zgodnie z procedurami przewidzianymi w przepisach prawa;

– przy użyciu przekazanych przez sąd danych do połączenia identyfikujących użytkownika.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Zgodnie z art. 271 ustawy praktyczną pomoc oraz informacje, o których mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia, stronom postępowania zapewniają organy udzielające podstawowej państwowej pomocy prawnej. Art. 15 ust. 1 ustawy o państwowej pomocy prawnej stanowi, że osoby pragnące uzyskać podstawową pomoc prawną muszą wystąpić z wnioskiem do organu wykonawczego urzędu gminy swojego zadeklarowanego miejsca zamieszkania lub – w przypadku jego braku – do organu wykonawczego urzędu gminy w miejscu pobytu. Wykaz organów udzielających podstawowej pomocy prawnej jest dostępny na następujących stronach internetowych: http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Zgodnie z art. 1751 ust. 9 kodeksu postępowania cywilnego sądy wykorzystują środki komunikacji elektronicznej do doręczania pism procesowych adwokatom, aplikantom adwokackim, komornikom sądowym, aplikantom komorniczym, notariuszom, przedsiębiorstwom Skarbu Państwa i przedsiębiorstwom komunalnym, instytucjom i organizacjom, instytucjom finansowym, zakładom ubezpieczeń i przedsiębiorstwom audytorskim, biegłym sądowym, syndykom i zarządcom. Drogą elektroniczną doręcza się pisma również osobom, które na mocy przepisów prawa lub umowy zawartej przez operatora systemu informacji sądowej są zobowiązane do odbioru pism procesowych drogą elektroniczną. Sądy wykorzystują środki komunikacji elektronicznej do doręczania pism procesowych innym osobom, w przypadku gdy – zgodnie z procedurą określoną w kodeksie postępowania cywilnego – osoby te wyraziły życzenie odbioru pism procesowych drogą elektroniczną i dostarczyły wymagane dane kontaktowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 2 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego w każdym piśmie procesowym uczestnika postępowania należy określić sposób doręczania pism procesowych temu uczestnikowi. Przepis ten należy stosować w związku z art. 13 ust. 3 rozporządzenia.

Zgodnie z pkt 22 procedury pisma, które mają zostać doręczone drogą elektroniczną, wysyła się na adres konta adresata w systemie LITEKO VEP. Uczestnika postępowania powiadamia się o tym fakcie za pomocą powiadomienia elektronicznego przesyłanego na jego konto w podsystemie VEP LITEKO oraz wiadomości e-mail przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dostęp do kont w podsystemie LITEKO VEP można uzyskać poprzez portal usług elektronicznych sądów litewskich: https://www.e.teismas.lt.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 1751 ust. 9 kodeksu postępowania cywilnego sądy wykorzystują środki komunikacji elektronicznej do doręczania pism procesowych adwokatom, aplikantom adwokackim, komornikom sądowym, aplikantom komorniczym, notariuszom, przedsiębiorstwom Skarbu Państwa i przedsiębiorstwom komunalnym, instytucjom i organizacjom, instytucjom finansowym, zakładom ubezpieczeń i przedsiębiorstwom audytorskim, biegłym sądowym, syndykom i zarządcom. Drogą elektroniczną doręcza się pisma również osobom, które na mocy przepisów prawa lub umowy zawartej przez operatora systemu informacji sądowej są zobowiązane do odbioru pism procesowych drogą elektroniczną. Sądy wykorzystują środki komunikacji elektronicznej do doręczania pism procesowych innym osobom, w przypadku gdy – zgodnie z procedurą określoną w kodeksie postępowania cywilnego – osoby te wyraziły życzenie odbioru pism procesowych drogą elektroniczną i dostarczyły niezbędne dane kontaktowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 2 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego w każdym piśmie procesowym uczestnika postępowania należy określić sposób doręczania pism procesowych temu uczestnikowi. Przepis ten należy stosować w związku z art. 13 ust. 3 rozporządzenia.

Zgodnie z pkt 22 procedury pisma, które mają zostać doręczone drogą elektroniczną, wysyła się na adres konta adresata w systemie LITEKO VEP. Uczestnika postępowania powiadamia się o tym fakcie za pomocą powiadomienia elektronicznego przesyłanego na jego konto w podsystemie VEP LITEKO oraz wiadomości e-mail przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dostęp do kont w podsystemie LITEKO VEP można uzyskać poprzez portal usług elektronicznych sądów litewskich: https://www.e.teismas.lt.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Zgodnie z art. 27 ustawy europejskie postępowania w sprawie drobnych roszczeń podlegają opłatom sądowym określonym w art. 80 ust. 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego należne opłaty sądowe od każdego roszczenia w postępowaniu dotyczącym roszczeń pieniężnych oblicza się według wartości przedmiotu sporu. W europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń należna jest opłata sądowa w wysokości 3% wartości przedmiotu sporu, przy czym minimalna opłata wynosi 20 euro.

Opłaty sądowe można uiścić przelewem bankowym na rachunek dochodów budżetowych Państwowej Inspekcji Podatkowej. Wszystkie odpowiednie aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Podatkowej: http://www.vmi.lt/.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Zgodnie z art. 29 ustawy orzeczenia sądu wydane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń można zaskarżyć w drodze postępowania apelacyjnego. Zgodnie z art. 301 ust. 3 kodeksu postępowania cywilnego środki odwoławcze od nieprawomocnych orzeczeń sądów rejonowych rozpoznają sądy okręgowe. Art. 307 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że termin na wniesienie środka odwoławczego wynosi trzydzieści dni od daty wydania orzeczenia przez sąd pierwszej instancji.

Aktualne informacje na temat litewskich sądów wraz z ich danymi adresowymi można znaleźć w Europejskim atlasie sądowym w sprawach cywilnych.

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy orzeczenie sądu wydane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń podlega ponownemu zbadaniu – w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia – przez sąd, który wydał przedmiotowe orzeczenie.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Językiem akceptowanym na potrzeby zaświadczenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzenia, jest język litewski.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy orzeczenie sądu wydane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń i zatwierdzone przy użyciu standardowego formularza D zawartego w załączniku IV do rozporządzenia uznaje się za tytuł wykonawczy. Tytuły wykonawcze wykonują komornicy sądowi w trybie określonym w części VI kodeksu postępowania cywilnego. Wykaz komorników sądowych Republiki Litewskiej jest dostępny na stronie internetowej Litewskiej Izby Komorników: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.