Drobne roszczenia

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Luksemburg

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Do wydawania orzeczeń przewidzianych w rozporządzeniu właściwy jest sędzia pokoju (juge de paix).

Link do krajowej strony internetowej: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg (Sąd Pokoju w Luksemburgu)
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luksemburg
Tel.: (+352) 475981-1
Faks: (+352) 465434

Justice de Paix de Diekirch (Sąd Pokoju w Diekirch)
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 808853-1
Faks: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Sąd Pokoju w Esch-sur-Alzette)
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 530 529

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Jako środek komunikowania się Luksemburg akceptuje przesyłki pocztowe.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Biuro Porad i Informacji Prawnej (Service d’accueil et d’information juridique) - Luksemburg
Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Luksemburg
Tel.: (+352) 221846

Biuro Porad i Informacji Prawnej - Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 802315

Centre Européen des Consommateurs GIE (Europejskie Centrum Konsumenckie)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Tel.: +352 26 84 64 1

Faks: +352 26 84 57 61

Adres e-mail: info@cecluxembourg.lu

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

W Luksemburgu elektroniczne środki doręczania i komunikowania się nie są jeszcze dopuszczalne na podstawie przepisów prawa procesowego; dokumenty przesyła się drogą pocztową.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Zob. lit. d)

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielski

W Luksemburgu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń sądy właściwe nie pobierają opłat sądowych.

Po wydaniu wyroku mogą pojawić się jednak koszty ponoszone z tytułu wykonania orzeczenia w postępowaniu egzekucyjnym, na wniosek strony wygrywającej sprawę.

Opłaty z tytułu czynności komorniczych reguluje rozporządzenie wielkoksiążęce z dnia 24 stycznia 1991 r. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Izby Komorników Sądowych Wielkiego Księstwa Luksemburga: http://www.huissier.lu/ .

Na podstawie rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych jednolita opłata stała z tytułu doręczenia dokumentu przez komornika sądowego wynosi 138 EUR.

Opłatę tę można uregulować przelewem bankowym.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

W przypadku gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 2 000,00 EUR orzeczenie sędziego pokoju wydaje się w ostatniej instancji. Dopuszczalne jest jedynie wniesienie skargi kasacyjnej.

Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 2 000,00 EUR, istnieje możliwość wniesienia odwołania od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przez sędziego pokoju do prezesa sądu okręgowego. Odwołanie można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Zastępstwo procesowe w sądzie jest fakultatywne. Termin wniesienia odwołania wynosi 40 dni od momentu doręczenia orzeczenia. Strony wzywa się do stawiennictwa co najmniej osiem dni przed rozprawą. Jeżeli miejsce zamieszkania stron znajduje się w innym państwie członkowskim UE, termin ten zostaje przedłużony ze względu na odległość o 15 dni na podstawie art. 167 nowego kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie przed prezesem sądu okręgowego jest ustne.

Istnieje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego przez sędziego pokoju w ostatniej instancji, jak również od orzeczenia wydanego w postępowaniu odwoławczym prowadzonym przez prezesa sądu okręgowego. Sądem właściwym jest Sąd Kasacyjny; w postępowaniu przed tym sądem obowiązuje przymus adwokacki.

Link do krajowej strony internetowej: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Sąd Okręgowy Luksemburga)
Bâtiments TL, CO, JT
Cité judiciaire
2080 - Luksemburg
Tel.: (+352) 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Sąd Okręgowy w Diekirch)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.: (+352) 803214-1
Faks: (+352) 807119

Cour de Cassation (Sąd Kasacyjny)
Cité judiciaire
Bâtiment CR
2080 - Luksemburg
Tel.: (+352) 475981-2369 / 2373

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Do orzekania w przedmiocie wniosku o ponowne zbadanie orzeczenia właściwy jest prezes sądu pokoju, w którym wydano orzeczenie, lub sędzia, który go zastępuje.

Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia składa się w sekretariacie sądu, który wydał orzeczenie, w drodze złożenia pisemnego oświadczenia przez mocodawcę (stronę) lub jego pełnomocnika. Zastępstwo procesowe nie jest obowiązkowe, a zatem strony mogą stawić się osobiście lub dobrać do pomocy osoby wskazane w art. 106 nowego kodeksu postępowania cywilnego bądź też być przez te osoby reprezentowane (link do art. 106 nowego kodeksu postępowania cywilnego: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf - s. 21 i następne).

Co najmniej osiem dni przed rozprawą strony zostają wezwane do stawiennictwa przez sekretariat sądu, przy czym termin ten zostaje wydłużony, jeżeli strony nie mają miejsca zamieszkania w Luksemburgu, na podstawie art. 103 i art. 167 nowego kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie przed sądem pokoju jest ustne.

Link do krajowej strony internetowej: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg (Sąd Pokoju w Luksemburgu)
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luksemburg
Tel.: (+352) 475981-1
Faks: (+352) 465434

Justice de Paix de Diekirch (Sąd Pokoju w Diekirch)
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 808853-1
Faks: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Sąd Pokoju w Esch-sur-Alzette)
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 530 529

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Luksemburg akceptuje pisma w języku francuskim i niemieckim.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielski

1) Wykonanie orzeczeń sądowych odbywa się w Wielkim Księstwie Luksemburga za pośrednictwem komorników sądowych.

Dane kontaktowe komorników sądowych znajdują się na stronie Izby Komorników Sądowych Wielkiego Księstwa Luksemburga: http://www.huissier.lu/

2) Organem właściwym do celów art. 23 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest prezes sądu okręgowego.

Ostatnia aktualizacja: 05/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.