Drobne roszczenia

Malta

Autor treści:
Malta

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Sądami właściwymi w zakresie wydawania orzeczeń w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń są Trybunał ds. Drobnych Roszczeń (Small Claims Tribunal /Tribunal ghal Talbiet Zghar) dla Malty oraz Trybunał ds. Drobnych Roszczeń dla Gozo.

Poniżej przedstawiono dane kontaktowe tych sądów:

Small Claims Tribunal (Malta) (Trybunał ds. Drobnych Roszczeń dla Malty)

Tel.: 00356 25902000

E-mail: courts.justice@gov.mt

Adres: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.

Small Claims Tribunal (Gozo) (Trybunał ds. Drobnych Roszczeń dla Gozo)

Tel.: 00356 22156650

E-mail: gozocourts@mgoz@gov.mt

Adres: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Akceptowane są następujące środki komunikacji: osobiste stawiennictwo w kancelarii sądu, poczta, faks i e-mail.

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

W przypadku dochodzenia przez konsumenta roszczenia przeciwko osobie prowadzącej działalność gospodarczą, urzędem udzielającym praktycznej pomocy jest ECC-Net-Malta – Europejskie Centrum Konsumenckie na Malcie. ECC-Net-Malta mieści się pod następującym adresem:

Consumer House

47A, South Street, Valletta VLT1101, Malta.

E-mail: ecc.malta@gov.mt

Jeżeli roszczenia przeciwko osobie prowadzącej działalność gospodarczą dochodzi inna osoba prowadząca działalność gospodarczą, praktycznej pomocy udziela Malta Enterprise. Malta Enterprise mieści się pod następującym adresem:

Malta Enterprise Corporation

Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta.

E-mail: info@maltaenterprise.com

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Przepisy prawa procesowego nie przewidują dokonywania zawiadomień drogą elektroniczną. Przepisy nie przewidują zapewnienia przez sądy ani nie dopuszczają korzystania z elektronicznych metod komunikacji na potrzeby dokonywania zawiadomień.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

Obowiązek ten nie obejmuje żadnych osób, w tym przedstawicieli zawodów prawniczych.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Pobierane się następujące opłaty: 40 EUR za złożenie formularza A oraz 7,20 EUR za każde zawiadomienie doręczone pozwanym. W przypadku korzystania z formularza C opłata wynosi 25 EUR oraz 7,20 EUR za każde zawiadomienie. W przypadku art. 15a płatności dokonuje się przelewem bankowym.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Środki zaskarżenia można wnosić do Niższej Izby Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal (Inferior Jurisdiction)) na Malcie w przypadku gdy chodzi o zaskarżenie orzeczeń Trybunału ds. Drobnych Roszczeń na Malcie, natomiast w przypadku orzeczeń Trybunału ds. Drobnych Roszczeń na Gozo – do Niższej Izby Sądu Apelacyjnego dla Gozo.

Zgodnie z art. 8 rozdziału 380 Zbioru praw Malty środki zaskarżenia można wnosić w terminie dwudziestu dni od dnia wydania orzeczenia. Art. 8 ust. 2 stanowi, że niezależnie od wartości przedmiotu sporu orzeczenie można zawsze zaskarżyć w następujących przypadkach:

a) jeżeli sprawa wchodzi w zakres właściwości Trybunału;

b) w odniesieniu do przedawnienia;

c) w każdym przypadku naruszenia przepisów art. 7 ust. 2 rozdziału 380 Zbioru praw Malty. Stwierdza się w nim, że Trybunał zawiesza postępowanie, jeżeli w odniesieniu do środka zaskarżenia podniesiono zarzut, który dotyczy zagadnień wykraczających poza zakres właściwości Trybunału lub jeżeli przed właściwym sądem toczy się postępowanie, którego wynik będzie miał wpływ na roszczenie rozpatrywane przez Trybunał.

d) w przypadku gdy Trybunał wydał orzeczenie w sposób, który jest sprzeczny z zasadami bezstronności i sprawiedliwości, z naruszeniem praw przysługujących stronie, która wniosła środek zaskarżenia.

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Wnioski o ponowne zbadanie orzeczenia na podstawie art. 18 rozporządzenia składa się w Trybunale ds. Drobnych Roszczeń dla Malty lub dla Gozo.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Akceptowanym językiem jest język maltański.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Organy właściwe w odniesieniu do postępowania egzekucyjnego to Sąd Pokoju (Court of Magistrates) dla Malty lub Sądu Pokoju dla Gozo, w zależności od miejsca zamieszkania osoby, przeciwko której prowadzone jest to postępowanie.

Ostatnia aktualizacja: 04/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.