Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Drobne roszczenia

Irlandia Północna

Autor treści:
Irlandia Północna

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Irlandia Północna

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

Sądem właściwym do orzekania w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń w Irlandii Północnej jest sąd hrabstwa (county court). Postępowania toczą się przed sędzią rejonowym (district judge).

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

Aby wszcząć europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w Irlandii Północnej, wszystkie pisma skierowane do sądów należy przesyłać w formie przesyłki pierwszej klasy za potwierdzeniem odbioru (first class recorded delivery post).

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

Służba Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) udzielają praktycznego wsparcia zgodnie z art. 11, lecz nie mogą oferować porad prawnych dotyczących rozporządzenia.

O praktyczne wsparcie można również zwrócić się do Biura Porad Obywatelskich (Citizens' Advice Bureau) lub innych ośrodków porad dla konsumentów działających w Irlandii Północnej. Dalszym wsparciem może służyć radca prawny. Dane kontaktowe radców prawnych na miejscu można uzyskać w Towarzystwie Prawniczym Irlandii Północnej (Law Society for Northern Ireland).

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Zgodnie z przepisami proceduralnymi w Irlandii Północnej nie są technicznie dostępne ani dopuszczalne żadne środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się. Pisma należy przesyłać w formie przesyłki pierwszej klasy za potwierdzeniem odbioru.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

W Irlandii Północnej nie ma obowiązku akceptowania doręczeń drogą elektroniczną.

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

Obecnie w Irlandii Północnej nie pobiera się żadnych opłat sądowych w związku z europejskim postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń. Trwa jednak dyskusja na ten temat.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

Od orzeczenia wydanego w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń w Irlandii Północnej nie przysługuje żaden środek zaskarżenia.

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia należy złożyć w sądzie, który wydał orzeczenie. Sądem właściwym do ponownego zbadania orzeczenia w Irlandii Północnej jest sąd hrabstwa (county court).

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

Językiem urzędowym akceptowanym zgodnie z art. 21a ust. 1 jest język angielski.

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

Właściwy organem do celów stosowania art. 23 jest Urząd ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych (Enforcement of Judgments Office). Podobnie jak w krajowych sprawach dotyczących drobnych roszczeń odpowiedzialność za złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu spoczywa na stronie wygrywającej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń.

Ostatnia aktualizacja: 23/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.