Drobne roszczenia

Polska

Autor treści:
Polska

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Polska

Europejskie procedury transgraniczne – Drobne roszczenia


*pole musi zostać wypełnione

Art. 25 ust. 1 lit. а) Sądy właściwe

sądy rejonowe lub sądy okręgowe

(Zasadą jest właściwość (w I instancji) sądu rejonowego, jednak sąd okręgowy będzie właściwy (w I instancji) w tych sprawach, które ze względu na rodzaj sprawy należą do właściwości rzeczowej sądów okreęgowych niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Dotyczy to np. roszczeń majątkowych o ochronę praw autorskich.)

Art. 25 ust. 1 lit. b) Środki komunikowania się

postać papierowa pisma procesowego

Art. 25 ust. 1 lit. c) Organy lub organizacje właściwe do zapewnienia praktycznej pomocy

biura obsługi interesantów w sądach rejonowych i w sądach okręgowych

Art. 25 ust. 1 lit. d) Środki elektronicznego doręczania i elektronicznego komunikowania się oraz metody wyrażenia wcześniejszej zgody na stosowanie takich środków

Środki komunikacji elektronicznej nie są dopuszczalne.

Art. 25 ust. 1 lit. e) Osoby lub przedstawiciele zawodów, którzy mają prawny obowiązek akceptowania doręczenia dokumentów lub innej komunikacji pisemnej drogą elektroniczną

nie ma takiego obowiązku

Art. 25 ust. 1 lit. f) Opłaty sądowe i metody płatności

- od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń pobierana jest opłata stała w kwocie 100 zł.  Opłata w takiej samej wysokości pobierana jest również od apelacji ;

- opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący właściwego sądu (informację o takim rachunku można uzyskać bezpośrednio w sądzie lub na jego stronie internetowej ewentualnie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości), bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej, które można nabyć w kasie sądu.

Art. 25 ust. 1 lit. g) Postępowanie w sprawie środków odwoławczych i sądy właściwe do rozpatrywania takich środków

W razie zajścia przesłanek określonych w art. 7 ust. 2 Rozporządzenia właściwy sąd wydaje wyrok, od którego przysługuje stronie apelacja do sądu drugiej instancji (tj. od wyroku sądu rejonowego do sądu okręgowego, a od wyroku sądu okręgowego do sądu apelacyjnego). Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji (a w przypadku, gdy wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym - od dnia otrzymania wyroku), termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku. (Art. 316 § 1 kpc, art. 367 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 369 kpc, art. 50526 kpc).W razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 7 ust. 3 Rozporządzenia sąd wydaje wyrok zaoczny. Pozwanemu przysługuje sprzeciw od wyroku zaocznego, który wnosi się do sądu, który wydał wyrok zaoczny. Powodowi, w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia, przysługuje apelacja na zasadach ogólnych. (Art. 339 § 1 kpc, art. 342 kpc, art. 344 § 1 kpc)

Art. 25 ust. 1 lit. h) Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia oraz sądy właściwe do ponownego zbadania orzeczenia

wniosek o uchylenie wyroku (art. 50527a kpc). Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd, który wydał wyrok.

Art. 25 ust. 1 lit. i) Akceptowane języki

język polski

Art. 25 ust. 1 lit. j) Organy właściwe w zakresie wykonania

organami właściwymi w sprawach egzekucji orzeczeń wydawanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń są komornicy. Na czynności podejmowane przez komorników służy skarga do właściwego sądu rejonowego. podstawa prawna: art. 767 par. 1 kpc.

organem właściwym, do którego składa się wniosek o odmowę wykonania, jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a w braku takiego sądu - sąd okręgowy, w którego okręgu ma być lub jest prowadzona egzekucja.

organem właściwym do stosowania środków przewidzianych w art. 23 rozporządzenia jest właściwy sąd rejonowy podstawa prawna: art. 115320 par. 1 i 2 kpc (w przypadku egzekucji toczącej się w Polsce na podstawie orzeczenia wydanego w ramach europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń w innym państwie członkowskim UE) lub art. 8202 kpc (w przypadku egzekucji toczącej się w Polsce na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności orzeczenia polskiego sądu wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń).

Ostatnia aktualizacja: 15/05/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.